سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی - سمات- اطلاعیه ها
ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی دانشگاههای علوم پزشکی کشور

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۸۹/۳/۲۵ |  ارسال‌کننده: واحد ارزيابي سمات | 
ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی دانشگاههای علوم پزشکی کشور به منظور ارتقا وضعیت پژوهش با هدف نظارت، شناسایی ظرفیتها، تعیین رتبه دانشگاهها و نهایتا تعیین سیاستهای اجرایی حسب نتایج حاصل از ارزشیابی از اول تیر ماه سال جاری انجام می پذیرد.
یکی از شاخصهای ارزیابی اطلاعات موجود دانشگاه ها در پایگاه اینترنتی سامانه ملی مدیریت اطلاعات تحقیقاتی (سمات) است که بارم بندی شاخصها بر اساس مطالب ذکر شده در بند 3 محور حاکمیت و رهبری مندرج در راهنمای تکمیل فرم ارزشیابی سال 1388 صورت می گیرد.
در این زمینه لازم به توضیح است که امتیاز های مکتسبه هر دانشگاه ، برگرفته شده از اطلاعات موجود در سامانه مربوطه می باشد و نتیجتا کسب رتبه مد نظر ، منوط به به روز بودن اطلاعات سامانه خواهد بود.
با تشکر
واحد ارزیابی و مدیریت سمات
نشانی مطلب در وبگاه سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی - سمات:
http://system.hbi.ir/find.php?item=1.105.54.fa
برگشت به اصل مطلب