سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی - سمات- اطلاعیه ها
فرم اطلاعات پژوهشی سال 1389 برای ارزیابی سامانه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
قابل توجه مدیران پژوهشی دانشگاه ها: لطفا فرم اطلاعات پژوهشی سال 1389 برای ارزیابی سامانه مدیریت اطلاعات دانشگاه های علوم پزشکی را دریافت کنید و آنرا پس از تکمیل به دفتر توسعه و هماهنگی اطلاع رسانی پزشکی (معاونت تحقیقات و فناوری ) به شماره نمابر 02166582513ارسال نمایید.
نشانی مطلب در وبگاه سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی - سمات:
http://system.hbi.ir/find.php?item=1.105.60.fa
برگشت به اصل مطلب