سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی - سمات- اطلاعیه ها
شاخصهای ارزیابی 1389

حذف تصاویر و رنگ‌ها
شاخصهای ارزیابی سامانه در سال 1389 توسط کمیته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی کشور مورد بازنگری واقع شده و متعاقبا توسط مرکز توسعه و هماهنگی اطلاع رسانی به تمامی دانشگاه های علوم پزشکی اعلام خواهد شد.
نشانی مطلب در وبگاه سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی - سمات:
http://system.hbi.ir/find.php?item=1.105.70.fa
برگشت به اصل مطلب