سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی - سمات- اخبار سامانه
اضافه شدن مقالات کنفرانس دانشجویی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
مقالات کنفرانس دانشجویی دوره دهم و یازدهم به سامانه اضافه شد. مقالات مذکور از طریق صفحه آمار و صفحه جستجوی سامانه در دسترس پژوهشگران هستند.
نشانی مطلب در وبگاه سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی - سمات:
http://system.hbi.ir/find.php?item=1.16.45.fa
برگشت به اصل مطلب