سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی - سمات- اخبار سامانه
انتشار نمونه فایل های جدید XML های خروجی سمات

حذف تصاویر و رنگ‌ها
نمونه فایل های جدید XML های خروجی سمات بر روی سایت قرار گرفت. برای مشاهده و استفاده از نمونه های انتشار یافته بخش راهنمای جامع تولید XML های خروجی سامانه را ببینید.
نشانی مطلب در وبگاه سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی - سمات:
http://system.hbi.ir/find.php?item=1.16.66.fa
برگشت به اصل مطلب