سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی - سمات- اخبار سامانه
فعالیت ربات تحلیل گر و گردآوری کننده اطلاعات سامانه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
در ادامه تقویت ابزارهای خودکار سامانه ملی اطلاعات تحقیقاتی (سمات) ربات تحلیل گر و گردآوری کننده اطلاعات بازنگری و فعال شد. با تغییرات جدید، پایگاه مجلات مجهز به نرم افزارهای زیر نیز در فهرست رصد قرار گرفته و اطلاعات آنها به صورت خودکار به سامانه انتقال یافت.

  • tums journals system
  • OJS
  • Niloofar
  • Yektaweb
  • IranMedex
در دو بار اجرای این ربات، نزدیک به 9000 مقاله از پایگاه نشریات مصوب وزارت بهداشت جمع آوری و به بانک سمات وارد شد:
http://system.hbi.ir/rdsm_journal_list.php?slc_lang=fa&sid=1
نشانی مطلب در وبگاه سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی - سمات:
http://system.hbi.ir/find.php?item=1.16.68.fa
برگشت به اصل مطلب