سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی - سمات- سامانه شماره‌دهی داده‌ها
پیشنهاد شماره گذاری سازمان‌های ایران - نسخه اول

حذف تصاویر و رنگ‌ها

انواع سازمان‌ها و کدهای سه حرفی هر نوع

کد سامانهعنوان نوع سازمانکد سه حرفی و توضیحات
10رهبری و واحدهای تابعهLDR: leader
11ریاست جمهوری و واحدهای تابعهPRS: president
12قوه قضاییه و واحدهای تابعهJDC: judiciary
13مجلس و واحدهای تابعهPLM: parliment
14وزارت‌خانهMIN: ministry
15معاونت‌ وزارت‌خانهMDP: ministry deputy
16فرهنگستان، آکادمی، آموزشگاه، مدرسهACD: academy
17انستیتو، موسسه، بنیادINS: institute
18دانشگاه، دانشکده مستقل و مرکز آموزشی عالی رسمیUNI: university
19مرکز تحقیقاتی، پژوهشکده، پژوهشگاهRES: research center
20انجمن- انجمن علمیASO: association
21جامعه- جامعه علمی (مجموع چند انجمن)SOC:society
22سازمان دولتیORG: organization
23سازمان غیر دولتیNGO: non-government organization
24شرکت دولتیGCM: government company
25شرکت خصوصیPCM: private company
26بیمارستان، مرکز درمانی، مرکز بهداشتیHSP: hospital
27انتشارات، روزنامه، خبرگزاریPUB: publication
28افراد مستقلPSN: person


برای مشاهده فهرست سازمان‌ها و کدهای سه حرفی هر یک اینجا را کلیک کنید.


نشانی مطلب در وبگاه سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی - سمات:
http://system.hbi.ir/find.php?item=1.26.21.fa
برگشت به اصل مطلب