سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی - سمات- قوانین و مقررات
شاخص های امتیاز دهی به سازمان ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها
شاخص های امتیاز دهی به سازمان ها:

  1- رعایت نظام کدگذاری

  2- رعایت الگوهای سمات

  3- قوانین کمیسیون نشریات علوم پزشکی:


    الف- رعایت XML تعریف شده سمات (اجباری)

    ب- ارسال اطلاعات به سمات

نحوه محاسبه امتیاز نشریاتی که چکیده آنها به سامانه ملی علم و فناوری ارسال شده است :

  40 * تعداد نشریات سال ارزشیابی که چکیده آنها به سامانه ملی علم و فناوری ارسال شده است

 تقسیم بر تعداد کل نشریات دانشگاه در سال ارزشیابی

 

  4- قوانین ارزشیابی عملکرد فعالیتهای پژوهشی دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی،‌درمانی کشور

 

  • وجود سامانه : حداکثر 300 امتیاز
  • کیفیت سامانه علم و فناوری دانشگاه  : حداکثر 200 امتیاز


تبصره 1: ملزومات کلی شاخص سامانه مدیریت اطلاعات علم و فناوری شامل 4 بخش می باشد :

   1-1. امکان Federated Search زیر سیستم ها ( طرح های تحقیقاتی ، مقاله ها ، پایان نامه ها و ...)

  1-2. ارسال فراداده های پژوهشی به سامانه مرکزی مطابق فرمت اعلام شده در پایگاه اطلاع رسانی سامانه

  1-3. دریافت فراداده های پژوهشی کل دانشگاه از سامانه مرکزی یا سایر سامانه ها

  1-4. امکان تولید گزارش برای مدیران آن دانشگاه توسط این سیستم

  که به هرکدام 50 امتیاز تعلق خواهد گرفت.

 

 

نشانی مطلب در وبگاه سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی - سمات:
http://system.hbi.ir/find.php?item=1.30.32.fa
برگشت به اصل مطلب