سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی - سمات- راهنمای تولید خروجیهای XML
راهنماها و مستندات ورود اطلاعات

حذف تصاویر و رنگ‌ها
نشانی مطلب در وبگاه سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی - سمات:
http://system.hbi.ir/find.php?item=1.31.15.fa
برگشت به اصل مطلب