سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی - سمات- راهنمای تولید خروجیهای XML
راهنمای تولید فایل های XML نشریات برای برنامه نویسان

حذف تصاویر و رنگ‌ها

راهنمای تولید فایل های XML نشریات برای برنامه نویسان

یکی از بهترین راه های تولید فایل‌های XML ورود اطلاعات در بانک اطلاعاتی و سپس گرفتن خروجی اطلاعات و آمیختن خروجی داده‌ها با تگ‌های تعریف شده است. نمونه ساده‌ای از کدهای PHP برای گرفتن Querry و تبدیل داده‌ها به خروجی XML را ببینید. [ دانلود کنید ]


تگهای XML را می توانید در بخش زیر ببینید. بدیهی است مقادیر تعریف نشده در سند زیر غیر قابل قبول تلقی خواهند شد.

اطلاعات عناصر دریافت شده برای مجموعه مقالات علمی منتشر شده در نشریات

نسخه سوم - دیماه 1378

(نسخه های قبلی همچنان قابل قبول هستند)

ردیف

تگ

نام عنصر

مقادیر قابل قبول

وضعیت

توضیح

مشخصات نشریه

1

language

زبان اصلی نشریه

کدهای دو حرفی زبان‌ها ( fa,en,ar... )

اجباری

2

journal_id_issn

کد نشریه

عدد

اختیاری

3

journal_id_issn_online

کد نشریه

عدد و حرف

اختیاری

4

journal_id_pii

کد نشریه

عدد و حرف

اختیاری

5

journal_id_doi

کد نشریه

عدد و حرف

اختیاری

6

journal_id_isnet

کد نشریه

عدد و حرف

اختیاری

7

journal_id_iranmedex

کد نشریه

عدد و حرف

اختیاری

8

journal_id_magiran

کد نشریه

عدد و حرف

اختیاری

9

journal_id_sid

کد نشریه

عدد و حرف

اختیاری

10

pubdate

تاریخ نشر

-

اجباری

هر دو نوع تاریخ شمسی یا میلادی قابل قبول است

11

type

نوع تاریخ

gregorian, jalali

اجباری

12

year

سال انتشار

چهار رقم (شمسی یا میلادی)

اجباری

13

month

ماه انتشار

1-12

اجباری

برای فصلنامه‌ها، اولین فصل ماه را ذکر کنید.

14

volume

جلد (دوره)

عدد

اجباری

15

number

شماره

عدد

اجباری

16

publish_type

شیوه انتشار

online , print

اجباری

17

publish_edition

نسخه انتشار

عدد

اجباری

18

article_type

نوع مقاله

fulltext , abstract

اجباری

مشخصات مقاله

19

language

زبان مقاله

کدهای دو حرفی زبان‌ها ( fa,en,ar... )

اجباری

20

article_id_issn

کد مقاله

عدد و حرف

اختیاری

21

article_id_issn_online

کد مقاله

عدد و حرف

اختیاری

22

article_id_pubmed

کد مقاله

عدد و حرف

اختیاری

23

article_id_pii

کد مقاله

عدد و حرف

اختیاری

24

article_id_doi

کد مقاله

عدد و حرف

اختیاری

25

article_id_iranmedex

کد مقاله

عدد و حرف

اختیاری

26

article_id_magiran

کد مقاله

عدد و حرف

اختیاری

27

article_id_sid

کد مقاله

عدد و حرف

اختیاری

28

title_fa

عنوان فارسی

اختیاری

29

title

عنوان اصلی

اختیاری

30

subject_fa

موضوع فارسی

اختیاری

31

subject

موضوع اصلی

اختیاری

32

study_type_fa

نوع مقاله به فارسی

مروری-پژوهشی…

اجباری

33

study_type

نوع مقاله

review, case report...

اجباری

34

abstract_fa

چکیده فارسی

اختیاری

35

abstract

چکیده اصلی

اختیاری

36

keyword_fa

کلیدواژه فارسی

اختیاری

با کاما جدا شوند

37

keyword

کلیدواژه اصلی

اجباری

با کاما جدا شوند

38

start_page

صفحه شروع

اختیاری

39

end_page

صفحه پایان

اختیاری

40

web_url

نشانی اینترنتی

اجباری

مشخصات نگارنده

41

first_name

نام

اختیاری

42

middle_name

نام وسط

اختیاری

43

last_name

نام خانوادگی

اختیاری

44

suffix

پیشوند

Mr,Mrs,Dr…

اختیاری

45

affiliation

نشانی سازمانی

اختیاری

46

first_name_fa

نام فارسی

اختیاری

47

middle_name_fa

نام وسط فارسی

اختیاری

48

last_name_fa

نام خانوادگی فارسی

اختیاری

49

suffix_fa

پیشوند فارسی

آقای، خانم، دکتر...

اختیاری

50

email

پست الکترونیک

پست الکترونیک معتبر

اختیاری

حتی‌الامکان وارد شود.

51

code

کد ملی

کد ده رقمی

اختیاری

حتی‌الامکان وارد شود.

52

coreauthor

نویسنده مسوول

0 یا 1

اختیاری

نشانی مطلب در وبگاه سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی - سمات:
http://system.hbi.ir/find.php?item=1.31.17.fa
برگشت به اصل مطلب