«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - ۱۳۸۸/۲/۲۰ - جلد:۱۲ - شماره:۱ - 2009/05/10 - Volume:۱۲ - Number:۱ ::
زبان مقاله منتشر شده
عنوان انگلیسی Cloning and expression of vascular endothelial growth factor receptor-1 in Escherichia coli and analysis of its growth inhibition effect on human umbilical vein endothelial cells
عنوان فارسی کلونینگ و بیان دومن دوم گیرنده فاکتور رشد اندوتلیال عروقی- یک (VEGFR-۱) در اشرشیاکلی و بررسی اثر مهاری آن بر رشد و تکثیر سلول‌های اندوتلیال سی
عنوان مختصر
کد مقاله (doi)
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله Objective: Angiogenesis a process that results in neo-vascularization is an essential stage in growth of solid tumors and the formation of metastases. Vascular endothelial growth factor (VEGF) and its receptors, VEGFR1 (Flt-1) and VEGFR2 (KDR/Flk-1), are the major regulators for tumor angiogenesis. Recent studies showed that second domain of VEGFR-1is a key factor for VEGF/VEGFR-1 interaction. Materials and Methods: In this study, after RNA purification and cDNA synthesis, the second domain of VEGFR-1 (VEGFR-1-II) was amplified by PCR and cloned in T/A cloning vector. In order to increase the expression of the protein, we sub-cloned the gene into pET22b(+) and transformed the construct in Rosseta-gami 2, an efficient host for expression. The expression was induced by IPTG and confirmed by SDS-PAGE and Western Blotting. The recombinant protein was purified by IMAC column and the growth inhibition of human umbilical vein endothelial cells (HUVEC) was analyzed by the recombinant protein. Result: The results of SDS-PAGE and Blotting confirmed the protein purification accuracy. The recombinant protein concentration was determined by Bradford protocol. The results showed that nearly 300 µg/L VEGFR-1-II protein was produced. The function of this protein was confirmed by inhibition of HUVEC cells growth. Conclusion: Since this protein inhibited the angiogenesis in vitro it may be consider as an efficient anti-angiogenesis factor.
چکیده فارسی مقاله هدف: رگ‌زایی یا تشکیل رگ‌های خونی جدید در رشد تومور و در متاستاز آن ضروری است. فاکتور رشد اندوتلیال عروقی (VEGF) و گیرنده‌های آن نقش مهمی در "رگ‌زایی وابسته به تومور" دارند و مطالعات اخیر نشان داده‌اند که دومن دوم از گیرنده یک VEGF (VEGFR-1)، یک فاکتور کلیدی برای برهم‌کنش VEGF و VEGFR-1 است. مواد و روش‌ها: در این تحقیق بعد از تخلیص RNA و ساخت cDNA، دومن دوم VEGFR-1 (VEGFR-1-II) با PCR تکثیر و در ناقل T/A کلون شد. در مرحله بعد به‌منظور افزایش بیان پروتئین نوترکیب، ژن آن در pET22b(+) ساب‌کلون شده و در پایان ناقل به سوش باکتری مناسب بیان (Rosetta-gami 2) منتقل شد. پس از القا به‌وسیله IPTG پروتئین نوترکیب بیان شد و به‌وسیله SDS-PAGE و وسترن بلاتینگ تأیید شد. سپس پروتئین نوترکیب VEGFR-1-II با کمک ستون نیکل تخلیص شده و مهار رشد و تکثیر سلول‌های اندوتلیال سیاهرگ بندناف انسانی (HUVEC) در حضور پروتئین نوترکیب VEGFR-1-II بررسی شد. نتایج: نتایج حاصل از SDS-PAGE و بلاتینگ تأییدکننده موفقیت در تخلیص پروتئین نوترکیب است. میزان پروتئین خالص شده از هر لیتر کشت، با آزمون برادفورد حدود 300 میکروگرم محاسبه شد. مهار رشد سلول‌های HUVEC با این پروتئین نوترکیب، نشان‌دهنده عملکرد رقابتی آن با VEGFR-1 در اتصال به VEGF است. نتیجه‌گیری: چون این پروتئین نوترکیب در شرایط آزمایشگاهی خاصیت مهار رشد سلول‌های اندوتلیالی را دارد؛ می‌تواند به‌عنوان یک عامل مهارکننده رگ‌زایی در نظر گرفته شود.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله VEGFR-1, Angiogenesis inhibition, human umbilical vein endothelial cells (HUVEC)
کلیدواژه‌های فارسی مقاله دومن دوم VEGFR-1، مهار رگ‌زایی، سلول‌های اندوتلیال، HUVEC
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۱
صفحه پایان مقاله در نشریه ۹
نشانی اینترنتی
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
نویسندگان مقاله 92895---92896---92897---92898---92899---92900---92901---
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

Health and Biomedical Information System - SEMAT

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به معاونت تحقیقات فنآوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی میباشد.


«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»


Persian site map - English site map - Created in 0.09 seconds with 21 queries by YEKTAWEB 4090