«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - ۱۳۸۸/۲/۲۰ - جلد:۱۲ - شماره:۱ - 2009/05/10 - Volume:۱۲ - Number:۱ ::
زبان مقاله منتشر شده
عنوان انگلیسی The effect of blood storage on apoptosis induction of Jurkat cells: an in vitro model
عنوان فارسی اثر پلاسمای خون نگهداری شده در القای مرگ برنامه‌ریزی شده (Apoptosis) در سلول‌های جرکات در شرایط آزمایشگاهی
عنوان مختصر
کد مقاله (doi)
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله Abstract Objectives: It is a firm belief that blood transfusion is life-saving in many situations, but at the same time transfusion complications could be life-threatening. The possible effects of blood Transfusion Related Immunomodulatory (TRIM) and its related mechanisms is one of the important debatable subjects in the field of blood transfusion medicine. One of the mechanisms through which transfusion can induced TRIM effects in recipient is apoptosis induction. Aim of this study was to investigate the apoptotic effects of stored blood in an in vitro model. Materials and Methods: To evaluate the apoptotic effects of blood storage , we studied the effect of the plasma (from whole blood) during storage on days 3 , 10 , 21 and 35 on Jurkat cells, which are sensitive to apoptosis .The plasma of whole blood was separated by centrifugation on different days .Then , Jurkat cells were cultured with plasma for 24 hours. Finally. Apoptosis level was studied by using flowcytometry for analyzing Annexin V on Jurkat cells (by SeroTec Annexin V:FITC Assay Kit). Results: The percentages of apoptosis on days 3, 10, 21 and 35 were 3.85±1.52, 5.27±2.12, 8.44 ± 1.90, 12.01 ±2.32, respectively. The percentages of apoptotic cells in negative and positive control group was 3.85±1.94 and 65.80±2.28, respectively. Conclusion: The results of this study showed that plasma of whole blood have the apoptotic effects which enhanced during the storage of plasma. This in vitro model is also suitable for studying other TRIM related mechanisms.
چکیده فارسی مقاله چکیده هدف: انتقال خون نقش گسترده و انکارناپذیری در ارتقای سلامت و افزایش طول عمر بشر داشته است. اما در کنار این آثار سودمند، انتقال خون دارای عوارض ناخواسته و ناخوشایندی نیز بوده است. TRIM یا تعدیل ایمنی ناشی از انتقال خون از موضوعات بحث برانگیز طب انتقال خون بوده و با توجه به این‌که مرگ برنامه‌ریزی شده سلولی یکی از مکانیسم‌های احتمالی TRIM است، هدف این مطالعه بررسی آثار خون نگهداری شده در ایجاد مرگ برنامه‌ریزی شده در یک مدل آزمایشگاهی بود. مواد و روش‌ها: برای ارزیابی آثارخون نگهداری شده در ایجاد مرگ برنامه‌ریزی شده، تأثیر بخش پلاسمایی خون در روزهای مختلف نگهداری بر سلول‌های جرکات که نسبت به مرگ برنامه‌ریزی شده حساس هستند، مطالعه شد. برای این منظور در روزهای 3، 10، 21 و 35 بعد از اهدای خون کامل، بخش پلاسمایی خون توسط سانتریفوژ جدا و سپس به سلول‌های جرکات اضافه شد و به‌مدت 24 ساعت در کنار یکدیگر کشت داده شدند. در نهایت میزان مرگ برنامه‌ریزی شده از طریق بررسی انکسین V روی سلول‌های جرکات با استفاده از آنالیز فلوسیتومتری محاسبه شد. نتایج: درصد مرگ برنامه‌ریزی شده در سلول‌های جرکات در روزهای 3، 10، 21 و 35 به‌ترتیب 52/1±85/3، 12/2±27/5، 90/1±40/8 و 32/2±01/12 بود. همچنین درصد مرگ برنامه‌ریزی شده سلول‌ها در گروه کنترل منفی و مثبت به‌ترتیب 94/1±85/3 و 28/2±80/65 بود. نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که بخش پلاسمایی خون کامل دارای اثر القای مرگ برنامه‌ریزی شده بوده و این اثر پلاسما با افزایش زمان نگهداری آن تشدید می‌شود. این مدل آزمایشگاهی برای مطالعه و بررسی دیگر مکانیسم‌های مرتبط با آثار تعدیل ایمنی انتقال خون نیز مناسب است.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Keywords: Apoptosis, TRIM, Annexin V, Jurkat cell
کلیدواژه‌های فارسی مقاله کلیدواژگان: مرگ برنامه‌ریزی شده سلولی، تعدیل ایمنی ناشی از انتقال خون، انکسین V، سلول جرکات
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۲۱
صفحه پایان مقاله در نشریه ۲۹
نشانی اینترنتی
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
نویسندگان مقاله 92909---92910---92911---92912---92913---92914---
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

Health and Biomedical Information System - SEMAT

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به معاونت تحقیقات فنآوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی میباشد.


«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»


Persian site map - English site map - Created in 0.1 seconds with 21 queries by YEKTAWEB 4090