«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - ۱۳۸۸/۲/۲۰ - جلد:۱۲ - شماره:۱ - 2009/05/10 - Volume:۱۲ - Number:۱ ::
زبان مقاله منتشر شده
عنوان انگلیسی The role of methylation status of GSTM1 5’UTR in Iranian infertile men with azoospermia
عنوان فارسی متیلاسیون ناحیه پروموتری ژن GSTM۱ در مردان ایرانی مبتلا به آزواسپرمی غیرانسدادی
عنوان مختصر
کد مقاله (doi)
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله Abstract: Objective: In about 50% of infertile couples a male factor can be found to be present either alone or in addition to other female factors. A new molecular mechanism recently revealed to be involved in infertility is epigenetic pattern modification like as aberrant methylation. This mechanism can change or even silence gene expression. On the other hand, GSTM1 (glutathione S-transferase mu 1) is shown to be important in transport of hormones and sexual steroids. Recent studies are in favor of implication of GSTM1 in male infertility. Based on the role of this gene in spermatogenesis, and protection of sperms, studies proving its epigenetic modification in male infertility and its implication in other diseases were reported. We explored its implication in Iranian men with infertility. Materials and Methods: This study is performed on peripheral blood samples of 50 fertile and 50 infertile men as well as 32 testicular tissue samples of infertile men with non obstructive azoospermia and 5 infertile men with obstructive azoospermia. Methylation detection method used in this study is Methylation Specific PCR. Results: Regarding GSTM1 gene in both cases (infertile men with non obstructive azoospermia) and normal control (fertile men) blood samples showed both methylated and unmethylated alleles. In tissue samples, 2 out of 32 testicular tissues showed only methylated and other samples showed both methylated and unmethylated alleles. Conclusion: This result shows a trend to methylation in Iranian men with infertility. However, statistically this difference is not significant (P-value=0.3). This study, in contrast to a previous report in another population, does not confirm the implication of methylation modification of GSTM1 5´UTR region in Iranian patients with infertility.
چکیده فارسی مقاله چکیده هدف: تقریباً در 50 درصد موارد از ناباروری، فاکتورهای مردانه به‌تنهایی یا همراه با فاکتورهای زنانه دخالت دارند. یکی از ناهنجاری‌هایی که اخیراً نقش آن در ناباروری بررسی شده است تغییرات نابه‌جا در الگوی اپی‌ژنتیک خصوصاً متیلاسیون است که می‌تواند باعث تغییر در بیان و حتی خاموشی ژن شود. GSTM1 (گلوتاتیون S ترانسفراز mu1) به‌عنوان پروتئین انتقالی درون سلولی در انتقال هورمون‌ها و استروئیدهای جنسی ضروری برای اسپرماتوژنز شرکت می‌کند. گزارش‌های اخیر بیانگر از نقش داشتن ژن GSTM1 در ناباروری مردان است. به دلیل عملکرد مهم این ژن در اسپرماتوژنز و محافظت از اسپرم‌ها، گزارش نقش تغییرات اپی‌ژنتیکی این ژن در ناباروری مردان در بعضی جمعیت‌ها و همچنین نقش تغییرات اپی‌ژنتیکی این ژن در بیماری‌های مختلف دیگر و فرضیه نقش این ژن و تغییرات اپی‌ژنتیکی آن در بیماران ایرانی مبتلا به ناباروری مردان بررسی شد. مواد و روش‌ها: این تحقیق روی نمونه خون محیطی 50 مرد نابارور مبتلا به آزوسپرمی غیرانسدادی و 50 فرد بارور به‌عنوان کنترل، همچنین نمونه بافت بیضه از 32 فرد نابارور مبتلا به آزوسپرمی غیرانسدادی و 5 فرد نابارور انسدادی به‌عنوان کنترل انجام گرفت. روش استفاده شده در این تحقیق برای بررسی متیلاسیون Methylatoin Specific PCR است. نتایج: در مورد ژن GSTM1 در همه نمونه‌های خون و بافت بیمار و کنترل، الل متیله و غیرمتیله مشاهده شد، به‌جز در مورد 2 نمونه (25/6 درصد) بافت نابارور غیرانسدادی که تنها الل متیله وجود داشت. نتیجه‌گیری: با این که در نتایج حاصل از این تحقیق، تمایل به سمت متیله شدن ژن GSTM1 در بیماران ایرانی مبتلا به آزواسپرمی مشاهد شد ولی این تفاوت از نظر آماری معنی‌دار نیست (3/0=P-value). براساس این تحقیق به‌نظر می‌رسد که ارتباط بین متیلاسیون ناحیه پروموتری ژن GSTM1 که در بعضی از تحقیقات انجام شده در بیماران مبتلا به آزواسپرمی متیله شده است؛ دربیماران ایرانی نقش نداشته باشد.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Keywords: GSTM1, Infertility, Methylation, Nonobstructive azoospermia
کلیدواژه‌های فارسی مقاله کلیدواژگان: GSTM1، ناباروری، متیلاسیون، آزوسپرمی غیرانسدادی
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۴۱
صفحه پایان مقاله در نشریه ۴۸
نشانی اینترنتی
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
نویسندگان مقاله 92918---92919---92920---92921---
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

Health and Biomedical Information System - SEMAT

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به معاونت تحقیقات فنآوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی میباشد.


«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»


Persian site map - English site map - Created in 0.09 seconds with 21 queries by YEKTAWEB 4090