«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - ۱۳۸۳/۱/۱۳ - جلد:۸ - شماره:۱ - 2004/04/1 - Volume:۸ - Number:۱ ::
زبان مقاله منتشر شده
عنوان انگلیسی The effect of electrical stimulation of the tibialis anterior muscle on the soleus Hvreflex parameters
عنوان فارسی بررسی اثر تحریک الکتریکی سطحی واحدهای حرکتی عضله تیبیالیس قدامی بر پارامترهای رفلکس H عضله سولئوس
عنوان مختصر
کد مقاله (doi)
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله Purpose: Our purpose was to determine the effect of transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) on the synaptic activities of spinal cord and H - reflex and M, wave parameters of antagonist muscle. Materials and Methods: 10 healthy nonathletic male volunteers were tested In two experimental sessions (control and test ). In the test session, two separate of TENS for a period of 10 minuts were delivered at 100 Hz and 300 us pulse width on tibialis anterior muscle (catode on the belly of tibialis anterior muscle and anode on common proneal nerve). In the control session no current was passed through the electrodes. Results: Statistical analysis indicated that after TENS, peak to peak amplitude and area under the curve (ARV) of soleus H-reflex have been decreased significantly (p<0.05 ). These parameters were increased for the soleus M, wave. Conclusion: The results demonstrated that the neuromuscular electrical stimulation of tibialis anterior causes an increase in the sensitivity of its motor end plate. On the other hand this stimulation caused an increase in the renshaw cells activities and its inhibitory effects on soleus motor neurons.
چکیده فارسی مقاله هدف: در این پژوهش اثر تحریک الکتریکی سطحی (TENS) عضله تیبیالیس قدامی و نقش آن بر فعالیتهای سیناپسی طناب نخاعی و فعالیت عضله سولئوس ( به‌عنوان عضله آنتاگونیست) مورد بررسی قرار گرفته است. مواد و روش‌ها: به منظور ارزیابی اثر TENS بر عضله سولئوس، از ویژگیهای رفلکس H و موج Mh (موج M در حضور رفلکس H) استفاده شد. آزمایش در 10 فر داوطلب سالم، غیر ورزشکار و بدون هر گونه عارضه نورولوژیک در دو جلسه به‌صورت آزمون و کنترل انجام شد. تحریک الکتریکی طی دو مرحله 10 دقیقه‌ای با فرکانسHz 30 و پهنای پالس 300 به‌صورت دو قطبی (کاتد روی بالک عضله تیبیالیس قدامی در ناحیه صفحه محرکه آن و آند روی عصب پرونئال مشترک در ناحیه سر استخوان فیبولا) اعمال شد. نتایج : آنالیز آماری داده‌ها نشان داد که در اثر تحریک الکتریکی، ویژگی‌های دامنه قله به قله، سطح زیر منحنی و مقدار متوسط یکسو شده رفلکس H کاهش یافته است (05/0 p<). ویژگی‌های دامنه قله به قله، سطح زیر منحنی و مقدار متوسط یکسو شده موج Mh نیر افزایش یافت (05/0 p<). نتیجه‌گیری: براساس نتایج به دست آمده به نظر می‌رسد، تحریک الکتریکی اعمال شده بر روی عضله تیبیالیس قدامی، سطح فعالیت پایه نورن محرکه عضله سولئوس را افزایش می‌دهد که از یک طرف باعث حساس‌تر شدن صفحه محرکه عضله شده و افزایش دامنه موج Mh را به‌دنبال دارد و از طرف دیگر سبب فعال شدن سلول‌های رنشاو مربوط به همین عضله شده که دامنه رفلکس H را کاهش می‌دهد.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله TENS, l-l-Reflex. Presynaptic Inhibition, Postsynaptic Inhibition, M, Wave
کلیدواژه‌های فارسی مقاله تحریک الکتریکی سطحی (TENS)، رفلکس H، مهار پیش سیناپسی، مهار پس سیناپسی، موج Mh.
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۳۱
صفحه پایان مقاله در نشریه ۳۷
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله 92939---92940---92941---
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

Health and Biomedical Information System - SEMAT

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به معاونت تحقیقات فنآوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی میباشد.


«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»


Persian site map - English site map - Created in 0.1 seconds with 21 queries by YEKTAWEB 3921