«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - ۱۳۸۳/۱/۱۳ - جلد:۸ - شماره:۱ - 2004/04/1 - Volume:۸ - Number:۱ ::
زبان مقاله منتشر شده
عنوان انگلیسی A comparative study on the quality of life of not insulin dependent diabetic melitus (NIDDM) patinets of The Razi Hospital of Rasht
عنوان فارسی بررسی مقایسه‌ای کیفیت زندگی بیماران دیابتی غیروابسته به انسولین مراجعه کننده به مرکز آموزش دیابت بیمارستان رازی رشت با افراد سالم
عنوان مختصر
کد مقاله (doi)
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله Purpose: Diabetic mellitus is regarded as a chronic disease. Nowadays one of the most important methods for the eveluation of treatment and care of this disease is to assess the quality of life. Chronic patients like diabetics are faced with many disorders with regards to the QOL. Therefore the assessment of the QOL and the use of the achieved results are one of the most important treatments goal ofNIDDM. In this regard, the researcher tried to identify and compare the NIDDM and the QOL of healthy people. Material and Methods: The research was a comparative descriptive study. The sample consisted of 90 patients with the type 2 diabetes, who were referred to Razi Hospital and 86 health persons as the control group in Rasht city. Subjects aswered to two sets of questions in a questionnaire with one section on the background and demographic characteristics and another section being a standard instrument for the QOL related to health issues which included 7 dimensions of physical function, pain, role function, feeling, sleep status, relation with relative and overall perception of health. The data was analysed by inferential statistics, independent t-test, one way ANOVA and logistic regression. Results: The results showed a significant difference between the QOL and the independent variables of age (P<0.05), job (P<0.002), sex (P<0.001), and education (P<0.00). Comparison of the QOL in the NIDDM patients with that of the healthy persons revealed a significant difference between the QOL dimontions of physical education (P<0.001), pain (P<0.001),and role function (P<0.01) between the two groups. Conclusion: In fact, diabetic patients had a notable variation in their QOL dimensions. Therefore, the assessment and measurement of the QOL in chronic patients are very important.
چکیده فارسی مقاله هدف : دیابت یک بیماری مزمن محسوب می‌شود؛ یکی از موارد بسیار مهم در امر مراقبت از بیماران مزمن نیز بررسی کیفیت زندگی آنهاست. در این راستا محقق بر آن شد تا تحقیقی با هدف تعیین و مقایسه کیفیت زندگی بیماران دیابتی غیروابسته به انسولین و افراد سالم انجام دهد. مواد و روش‌ها : در این مطالعه توصیفی و مقایسه‌ای که به منظور بررسی و مقایسه کیفیت زندگی بیماران مبتلا به دیابت غیروابسته به انسولین با افراد سالم در شهر رست انجام شده است. تعداد 90 بیمار دیابتی نوع دو مراجعه کننده به مرکز آموزش دیابت در بیمارستان رازی رشت به مدت 4 ماه انتخاب شدند، پس از جمع‌آوری اطلاعات از افراد بیمار، اطلاعات از افراد سالم به تعداد 86 نفر جمع‌آوری گردید. واحدهای مورد پژوهش به دو سری پرسشنامه، بخش اول مشخصات فردی – زمینه‌ای (سن، جنس، وضعیت تأهل، تحصیلات، محل سکونت، وضعیت اشتغال، طول مدت ابتلا به بیماری)، بخش دوم کیفیت زندگی مرتبط با سلامت شامل هفت بعد (عملکرد جسمی، درد و رنج، ایفای نقش، احساس، وضعیت خواب، وضعیت خانوادگی و درک کلی از سلامت) پاسخ دادند. اطلاعات به دست آمده با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی [t مستقل و آنالیز واریانس یکطرفه، مدل آماری رگرسیون لجستیک LOGIT برای تعیین پیش‌بینی کننده‌های خطی و برآورد نسبت تأثیر این متغیرها روی کیفیت زندگی] مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج : براساس یافته‌ها بیشتر واحدهای مورد پژوهش بیمار (60%) دارای کیفیت زندگی در حد نامطلوب و اکثریت افراد سالم (1/58%) دارای کیفیت زندگی در حد مطلوب بودند. در بررسی ارتباط بین متغیرهای فردی با کیفیت زندگی، بین نمرات کسب شده از کیفیت زندگی و سن در بیماران (05/0 P< و 103/3 = F) ، در افراد سالم (03/0 P< و 78/3 = F)، بین نمرات کسب شده از کیفیت زندگی و وضعیت اشتغال در بیماران (002/0 P< و 36/5 = F) تفاوت معنادار آماری مشاهده شد. همچنین بین نمرات کسب شده از کیفیت زندگی با جنس و تحصیلات به ترتیب (001/0 P< و 88 = df و 43/3 = t) ، (006/0 P< و 88 = df و 79/2 = t) تفاوت آماری مشاهده شد اما بین طول ابتلا به بیماری و محل سکونت با کیفیت زندگی تفاوتی مشاهده نشد. در راستای مقایسه ابعاد کیفیت زندگی در افراد سالم با بیمار با استفاده از t مستقل، یافته‌ها بیانگر تفاوت آماری بین عملکرد جسمی (001/0 P<) ، درد و رنج (0001/0 P<) و وضعیت خانوادگی (00/0P<) در دو گروه می‌باشد. در کل، کیفیت زندگی در افراد سالم با بیمار با استفاده از t مستقل بینگر تفاوت آماری (02/0 P<) است. نتیجه‌گیری :‌ نتایج حاصل از مدل لجستیک نهایی نشان داد که احتمال کیفیت زندگی مطلوب در بیماران دیابتی ساکن در شهر 6/1 برابر بیماران ساکن در روستا می‌باشد و افراد شاغل نسبت به افراد غیر شاغل از کیفیت زندگی مطلوبتری برخوردارند. در واقع در بیماران دیابتی تغییرات زیادی در ابعاد زندگی ایجاد می‌شود که بررسی و شناخت و اندازه‌گیری این مفهوم اطلاعات کاملی را برای بیماران فراهم می‌آورد که در نهایت می‌توان از این اطلاعات در راستای اصلاح کیفیت زندگی بهره جست.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله QOL, Health related QOL, Type 2 diabetic patients
کلیدواژه‌های فارسی مقاله دیابت غیروابسته به انسولین، کیفیت زندگی، کیفیت زندگی مرتبط با سلامت
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۶۹
صفحه پایان مقاله در نشریه ۸۰
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله 92942---92943---
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

Health and Biomedical Information System - SEMAT

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به معاونت تحقیقات فنآوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی میباشد.


«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»


Persian site map - English site map - Created in 0.09 seconds with 21 queries by YEKTAWEB 3976