«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - ۱۳۸۳/۱/۱۳ - جلد:۸ - شماره:۱ - 2004/04/1 - Volume:۸ - Number:۱ ::
زبان مقاله منتشر شده
عنوان انگلیسی Evaluation of the resistance level of different strains of german cockroach, Blattella germanica (L.), to deltamethrin, propoxur and pirimiphos- methyl insecticides in tehran, 2000
عنوان فارسی ارزیابی سطح مقاومت تعدادی از سوشهای سوسری آلمانی بلاتلاژرمانیکا نسبت به حشره‌کشهای دلتامترین، پروپوکسور و پریمیفوس متیل در شهر تهران،
عنوان مختصر
کد مقاله (doi)
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله Purpose:The phenomena of inducing resistance to insecticides by Blat/ella germanica L. is considered as one of the most important constrains of control measures for this household pest worldwide. A lot of research studies have been conducted on the resistance management of B. germanica(L.) to different insecticides.The present investigation was conducted to evaluate the resistant ratios of two strains of B. germanica(L.) at Fatemyyeh Dormitory of Tehran University and Imam- Khomeini Hospital to three insecticides of pirimiphos-methyl, deltamethrin and propoxur. Materials and Methods: The resistance ratio of the two strains at LD50 level were compared with a known susceptible strain. Results and Discussion: The least resistance ratio i.e. negative cross-resistance (0.848), was observed with pirimiphos-methyl applied to the strain at Fatemyyeh Dormitory and the highest resistance ratio (7.123) was observed with deltamethrin applied to the strain at Imam-Khomeini Hospital .The resistance ratio of the strains at Imam-Komeini Hospital and Fatemyyeh Dormitory to propoxur was 1.748 and 1.696 respectively.
چکیده فارسی مقاله هدف : یکی از مهمترین مسائل جهانی مبارزه شیمیایی بلاتلا ژرمانیکا، پیدایش پدیده مقاومت این آفت خانگی به حشره‌کشها است. بررسی و تحقیقات متعددی به منظور مدیریت مقاومت این حشره، به حشره‌کشهای شیمیایی صورت گرفت است. در این بررسی دو نژاد از سوسری آلمانی خوابگاه فاطمیه دانشگاه تهران و بیمارستان امام خمینی با سابقه تماس با حشره‌کشهای دلتامترین، پروپوکسور و پریمیفوس متیل برای ارزیابی مقاومت انتخاب شدند. مواد و روش‌ها :‌ نسبت مقاومت دو نژاد مورد بررسی به حشره‌کشهای مذکور در مقایسه با نژاد حساس در سطح 50LD محاسبه شد. نتایج و بحث : کمترین نسبت مقاومت، مقاومت متقاطع منفی (848/0) به پریمیفوس متیل، در نژاد خوابگاه فاطمیه و بالاترین نسبت مقاومت (321/7)، به دلتامترین در نژاد بیمارستان امام خمینی مشاهده شد. نسبت مقاومت به پروپوکسور در نژاد بیمارستان امام (748/1) و در نژاد خوابگاه فاطمیه (696/1) مشاهده شد.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله German cockroach, Insecticides, Resistance.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله سوسری آلمانی، مقاومت، حشره‌کشها
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۹۷
صفحه پایان مقاله در نشریه ۱۰۶
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله 92948---92949---92950---
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

Health and Biomedical Information System - SEMAT

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به معاونت تحقیقات فنآوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی میباشد.


«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»


Persian site map - English site map - Created in 0.08 seconds with 21 queries by YEKTAWEB 3921