«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - ۱۳۷۷/۳/۲۰ - جلد:۱ - شماره:۳ - 1998/06/10 - Volume:۱ - Number:۳ ::
زبان مقاله منتشر شده
عنوان انگلیسی
عنوان فارسی بررسی تغییرات امواج مغزی انسان در اثر تغییرات ترازیونی هوا از طریق ثبت EEG
عنوان مختصر
کد مقاله (doi)
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله موضوع محیط‌زیست و رابطة متقابل آن با انسان از جمله مباحث علمی روز می‌باشد. علم فیزیک مانند هر یک از شاخه‌های علوم تجربی می‌تواند به‌بحث دربارة محیط زیست و تأثیر آن با انسان بپردازد. این پژوهش به بحث و بررسی اثرات تغییر تراز یونیزاسیون هوا بر روی امواج مغز انسان که با مباحث مربوط به کیفیت هوای داخلی می‌باشد پرداخته است. واکنش‌های هسته‌ای، رعد و برق، برف و کولاک، آبشارها، وزش باد و طوفان، مواد رادیواکتیو، تابش خورشیدی و ولتاژ الکتریکی قوی از جمله عوامل طبیعی و یا ساختة دست بشر است که در یونیزه کردن هوای تنفسی نقش دارند. عوامل زیست محیطی گوناگون از جمله وجود آلاینده‌ها باعث می‌شوندکه ترازیونی طبیعی که در هر cc از هوا 10 به توان 5 یون به نسبت تقریبی پنج یون مثبت به چهار یون منفی می‌باشد تغییر کرده به‌طوری که تعداد یون‌های مثبت افزایش و یون‌های منفی کاهش می‌یابد. بدیهی است اگر تنفس هوای یونیزه بر روی امواج مغز اسنان تأثیر داشته باشد این اثر با ثبت EEG (الکتروانسفالوگرافی) مدلل می‌شود. در این پژوهش اثر تغییر تراز یونی هوای تنفسی بر روی جمعاً 30 فرد بالغ شامل 15 زن و 15 مرد مورد بررسی قرار گرفته است. از هر فرد (نمونه) در دو مرحله قبل و بعد از تغییر تراز یونی هوای تنفسی و در هر مرحله سه حالت الف) چشمان بسته ب) چشمان باز ج) تنفس عمیق از طریق بینی با چشمان بسته ثبت EEG به عمل آمد. در هر سه حالت میانگین فرکانس نیمکره‌های چپ و راست مغزی اندازه‌گیری شده است. میانگین دامنه نیمکره‌های چپ و راست مغز نیز فقط در حالت چشمان بسته اندازه‌گیری شده است. اطلاعات اولیه جمع‌آوری شده به کمک نرم‌افزار SPSS تحت آزمون ویلکاکسون قرار گرفه و نتایج زیر به‌دست آمد: 1- میانگین فرکانس امواج مغزی در زنان بعد از یونیزاسیون در حالت چشمان بسته در نیمکره راست مغز در جهت کاهش، در حالت چشمان باز در نیمکره چپ مغز در جهت افزایش و در حالت تنفس عمیق از طریق بینی با چشمان بسته در هر نیمکره مغز در جهت کاهش اختلاف معنی‌دار مشاهده می‌شود. 2- میانگین فرکانس امواج مغزی در مردان بعد از یونیزاسیون فقط در حالت تنفس عمیق از طریق بینی با چشمان بسته و در نیمکره چپ مغز در جهت کاهش اختلاف معنی‌دار مشاهده می‌شود. 3- میانگین دامنه امواج مغزی در زنان بعد از یونیزاسیون در حالت چشمان بسته در نیمکرة راست مغز در جهت کاهش اختلاف معنی‌دار مشاهده می‌شود. 4- میانگین دامنه امواج مغزی در مردان بعد از یونیزاسیون در حالت چشمان بسته در هر دو نیمکره مغز اختلاف معنی‌داری مشاهده نمی‌شود.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله تراز یونی هوا، الکتروآنسفالوگرافی
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۱۳۵
صفحه پایان مقاله در نشریه ۱۴۲
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله 92959---92960---92961---92962---
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

Health and Biomedical Information System - SEMAT

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به معاونت تحقیقات فنآوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی میباشد.


«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»


Persian site map - English site map - Created in 0.08 seconds with 21 queries by YEKTAWEB 3921