«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - ۱۳۸۵/۱۰/۱۱ - جلد:۱۰ - شماره:۱ - 2007/01/1 - Volume:۱۰ - Number:۱ ::
زبان مقاله منتشر شده
عنوان انگلیسی Study of IgE in children with Steroids Responsive Nephrosis
عنوان فارسی بررسی IgE در سرم کودکان نفروزی حساس به درمان استروئیدی
عنوان مختصر
کد مقاله (doi)
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله Objectives: The idiopathic minimal change nephritic syndrome (nephrosis) is responsible in 80% of nephritic syndromes in children. It is a clinical entity characterized by inter and outer renal parameters. Main factor in glomerolar damages is proteinuria and the role of IgE is possible. Aim: In this research, serum IgE concentrations were measured in children with nephrosis in three stages: Relapse, Remission in treatment with steroids, Remissions after treatment with steroids. Materials and methods: Study was done on children under 16 years old that suffered from nephrosis. They treated with Prednisolone. Serum IgE concentrations were measured by ELISA technique. Results: Average Concentration of serum IgE in the relapse phase was 274.8 Iu/ml (SD=14.6); It was in the remission with steroids treatments 179.59 Iu/ml (SD= 14.82) and it was 234. 9 Iu/ml (SD=14.58) in the remission phase after treatment with steroids. Conclusion: In some cases IgE is significantly reduced after steroid treatment therefore it seems possible that allergic agents can trigger or increase the disease. Serum IgE concentration was not a main factor in nephritic syndrome.
چکیده فارسی مقاله هدف: نفروز یا نفروز لیپوئیدیک باعث هشتاد درصد از موارد نشانگان نفروتیک کودکان می‌باشد که با عوارض کلیوی تشخیص داده می‌شود. پروتئینوری از عوارض اصلی آسیب به سد گلومرولی کلیه است و نقش IgE در ایجاد آسیب‌های گلومرولی ممکن به نظر می‌رسد. در این تحقیق میزان IgE سرمی کودکان مبتلا به نفروز هنگام حمله یا عود بیماری، هنگام درمان استروئیدی و بعد از درمان استروئیدی تعیین شد تا نقش احتمالی IgE در بروز نفروز بررسی گردد. مواد و روش‌ها: مطالعه بر روی کودکان حساس به درمان استروئیدی انجام گرفت و برای اندازه‌گیری میزان IgE، از روش الایزای ساندویچی با دقت 5Iu/ml استفاده گردید. نتایج: میانگین IgE سرم مبتلایان هنگام حمله یا عود بیماری 8/274Iu/ml با انحراف معیار 6/14 می‌باشد. هنگام درمان استروئیدی میانگین IgE سرم 59/176Iu/ml با انحراف معیار 82/14 می‌باشد و بعد از قطع درمان استروئیدی میانگین IgE سرم 9/234Iu/ml با انحراف معیار 58/14 در نظر گرفته شد. نتیجه‌گیری: کاهش میزان IgE در هنگام درمان استروئیدی مشاهده شد که معنی¬دار نمی‌باشد. با وجود این مواردی از کاهش شدید IgE ازهنگام حمله بیماری تا قطع درمان استروئیدی دیده شد. بنابراین، به نظر می‌رسد عوامل حساسیت‌زا در برخی افراد باعث حمله یا عود بیماری می‌شود؛ در مجموع نقش IgE در ایجاد نفروز، کم اهمیت است.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Nephrosis, Idiopathic minimal change nephrotic syndrome, IgE, Prednisolone.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله نفروز، نشانگان نفروتیک با تغیرات جزیی، IgE، پردنیزولون.
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۳۷
صفحه پایان مقاله در نشریه ۴۱
نشانی اینترنتی
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
نویسندگان مقاله 92986---92987---92988---92989---92990---
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

Health and Biomedical Information System - SEMAT

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به معاونت تحقیقات فنآوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی میباشد.


«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»


Persian site map - English site map - Created in 0.1 seconds with 21 queries by YEKTAWEB 4090