«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - ۱۳۸۵/۱۰/۱۱ - جلد:۱۰ - شماره:۱ - 2007/01/1 - Volume:۱۰ - Number:۱ ::
زبان مقاله منتشر شده
عنوان انگلیسی over–expression and purification of recombinant nanobodies and preparation of conjugated second antibody against them
عنوان فارسی بیان انبوه و تخلیص نانوبادی‌های نوترکیب و تهیه آنتی بادی ثانویه کونژوگه علیه آنها
عنوان مختصر
کد مقاله (doi)
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله Purpose: The antigen binding fragments of camelids heavy chain antibodies are comprised in one single domain (VHH). The crystal structure of an isolated VHH indicated that it is a problate particle of 2.5 nm in diameter and ∼4 nm high, and has been referred to as a nanobody. The very close similarity of these molecules to human VHs illustrates the potential application of these novel products as an immunodiagnostic immunotherapeutic reagent. One of the key components in production, characterization and application of nanobodies in detection is the anti-nanobodiy HRP conjugate. Materials and Methods: The gene of nanobodies are expressed well in Escherichia coli. Here, we report high expression and purification of some nanobodies against tumor markers. The nanobodies genes were sub-cloned into a pSJF9 vector to over-express the protein coupled with fusion tags in E. coli TG1. The expressed nanobodies were purified by immobilized metal affinity chromatography (IMAC). Described here is the preparation, purification and characterization of anti-nanobody antibody HRP conjugate for use in the various nanobody detection systems. Results: Analysis by SDS-PAGE and Western blotting demonstrated the integrity of the purified nanobodies. Because of application of several biochemical modifications, the produced anti-nanobodies HRP conjugate have efficient sensitivity and specificity. Conclusion: We concluded that the present reagent can detect nanobodies in various detection procedures with great sensitivity and accuracy.
چکیده فارسی مقاله هدف: قطعه متصل شونده به آنتی ژن از آنتی بادی های زنجیره سنگین شتری به صورت یک تک دومن(VHH )می باشند. ساختار کریستالی یک VHH خالص نشان داده است که این مولکول در حدود5/2 نانومتر قطر و کمتر از 4 نانومتر طول دارد. به همین علت به این مولکول نانوبادی گفته می شود. شباهت زیاد این مولکولها به VH انسانی موجب می شود که این مولکول کاربرد بالقوه در تشخیصهای ایمنی و نیز ایمنی درمانی داشته باشد. یکی از مواد مورد نیاز کلیدی در تولید و تعیین خصوصیات نانوبادی ونیز کاربرد نانوبادیها در تشخیص، مولکول آنتی نانوبادی کونژوگه به HRP می باشد. مواد و روشها: نانوبادیهای ویژه آنتی ژن بخوبی در E coli بیان می شوند. در این تحقیق بیان بالا و تخلیص چند نانوبادی ویژه تومورمارکرها گزارش شده است.به منظور بیان بالا، ژنهای نانوبادی در وکتور pSJF9 ساب کلون شدند، که در نتیجه قطعه نانوبادی به صورت ادغام شده با چند دنباله نشانگر در باکتری E coliنوعTG1 بیان می شود. نانوبادیهای بیان شده با استفاده از ستون کروماتوگرافی تمایلی نیکل تخلیص شدند. در اینجا تهیه، تخلیص و تعیین خصوصیات آنتی بادی علیه نانوبادیها که به صورت متصل به HRPمیباشد، توضیح داده شده است. آنتی بادی کونژوگه تولید شده قابل استفاده در سیستمهای تشخیص نانوبادی است. نتیجه: آنالیز با SDS-PAGE و وسترن بلات نشان می دهد که نانوبادیهای تخلیص شده خالص و بدون شکستگی می باشد. بعلت استفاده از روشهای خاص بیوشیمی آنتی بادی کونژوگه به HRP تولید شده در این تحقیق، حساسیت و ویژگی مناسبی دارد. بحث: با توجه به آزمونهای انجام شده مولکول حاصل قابلیت تشخیص نانوبادیها را در انواع روشهای تشخیصی با دقت و حساسیت بالا دارد.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Nanobody, VHH, Over-expression, Conjugation.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله نانوبادی، VHH، بیان انبوه، کونژوگاسیون
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۱۷
صفحه پایان مقاله در نشریه ۲۸
نشانی اینترنتی
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
نویسندگان مقاله 93010---93011---93012---
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

Health and Biomedical Information System - SEMAT

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به معاونت تحقیقات فنآوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی میباشد.


«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»


Persian site map - English site map - Created in 0.09 seconds with 21 queries by YEKTAWEB 4090