«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - ۱۳۷۵/۱۰/۱۲ - جلد:۲ - شماره:۱ - 1997/01/1 - Volume:۲ - Number:۱ ::
زبان مقاله منتشر شده
عنوان انگلیسی The Effect of Local and Intraperitoneal Application of Nicotine on Skin Wound Healing in Rat
عنوان فارسی بررسی اثر تزریق داخل صفاقی و موضعی نیکوتین بر ترمیم زخم پوستی در موش صحرایی نو
عنوان مختصر
کد مقاله (doi)
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله Wound healing is a complicated but regular process that includes synchronized and organized phenomena such as parenchyma cells migration, proliferation and synthesis of extracellular matrix proteins. Rate of wound healing is afected by various factros. The aim of this study was to investigate the effect of local and intraperitoneal (IP) application of nicotine on wound healing. Albino male rats weighting 200-250 g. were used in this study. The rats were kept in standard cages. Food and water were available to them without any restriction, and room temperature was kept constant (20±2°C). Incision wounds (30 mm) were made on the shaved and cleaned back of the animals. In order to evaluate wound healing, measured values such as percentage of wound healing, healing time and tensile strength were used. Results of this study showed that: 1- Duration of the wound healing increased in the animals recieving nicotine (both groups) as compared to the control group. 2- Percentage of the wound healing in the nicotine treated groups decreased in days 2, 4 , 8 , 12 and 16 in comparison with the control group. 3- Different doses of nicotine did not show any significant difference on the wound healing. 4- Local and IP application of nicotine had the same effect on reducing the rate of the wound healing. 5- Tensile strength of the wounds decreased in the nicotine treated animals. Based on the above results, it could be concluded that nicotine has a negative effect on the wound healing process and reduces the rate of healing, and tensile strength of the wound.
چکیده فارسی مقاله ترمیم زخم پدیده‌ای پیچیده ولی سازمان یافته است که تعدادی از فرآیندهای مشخص و هماهنگ از قبیل بازسازی، مهاجرت و تکثیر سلول‌های پارانشیمی و سلول‌های بافت همبند و طراحی مجدد بافت همبند در آن دخالت دارند. سرعت ترمیم زخم تحت تأثیر فاکتورهای مختلفی از قبیل هورمون‌ها و فاکتورهای پپتیدی، تغذیه، ویتامین‌ها و اکسیژن قرار می‌گیرد. با توجه به تأثیری که نیکوتین بر فرآیندهای فیزیولوژیک و از جمله اکسیژن و جریان خون دارد هدف این پژوهش بررسی اثر نیکوتین به‌صورت موضعی و داخل صفاقی بر ترمیم زخم بود. در این تحقیق از موش‌های سفید آزمایشگاهی نر در محدوده وزنی 250-200 گرم استفاده شد. حیوانات در قفس‌های استاندارد، در دمای C220 و در شرایط روز و شب طبیعی قرار داشتند و آب و غذا بدون محدودیت و اختیار آنها قرار می‌گرفت. زخم‌های برشی (mm30) پس از تراشیدن و تمیزکردن موهای پشت حیوانات در دو طرف ستون مهره‌ها ایجاد شد. برای ارزیابی بهبودی زخم، تغییرات طول و سطح زخم، طول دورة بهبودی، درصد بهبودی و قدرت کشش زخم اندازه‌گیری شد. نیکوتین به‌صورت موضعی و داخل صفاقی در دوزهای مختلف استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان داد که: 1- طول دوره بهبودی در حیوانات دریافت کنندة نیکوتین نسبت به گروه کنترل افزایش یافت. 2- درصد بهبودی در گروه نیکوتین در روزهای 2، 4، 8، 12 و 16 نسبت به گروه کنترل کاهش پیدا کرد. 3- دوزهای مختلف نیکوتین تفاوت معنی‌داری در میزان بهبودی نداشتند. 4- تزریق موضعی و داخل صفاقی نیکوتین اثرات مشابهی در کاهش سرعت بهبودی زخم‌ نشان دادند. 5- استفاده از نیکوتین باعث کاهش قدرت کشش زخم در مقایسه با گروه کنترل شد. براساس نتایج فوق می‌توان پیشنهاد کرد که نیکوتین با تأثیر بر روند بهبود زخم باعث کاهش سرعت بهبودی و کاهش قدرت کشش زخم می‌شود.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Wound healing , Nicotine , Tensile strength , Rat , Skin
کلیدواژه‌های فارسی مقاله نیکوتین، بهبود زخم، قدرت کشش، پوست، موش صحرایی.
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۱۹
صفحه پایان مقاله در نشریه ۲۳
نشانی اینترنتی
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
نویسندگان مقاله 93052---93053---93054---
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

Health and Biomedical Information System - SEMAT

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به معاونت تحقیقات فنآوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی میباشد.


«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»


Persian site map - English site map - Created in 0.11 seconds with 21 queries by YEKTAWEB 4090