«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - ۱۳۷۵/۱۰/۱۲ - جلد:۲ - شماره:۱ - 1997/01/1 - Volume:۲ - Number:۱ ::
زبان مقاله منتشر شده
عنوان انگلیسی Effects of Insect Growth Regulator Triflumuron (48% SC) on Hatching of Anopheles Stephensi Eggs
عنوان فارسی اثر لاروکش تریفلومرون (Triflumuron SC ۴۸%) برروی باز شدن تخم پشه‌های آنوفل
عنوان مختصر
کد مقاله (doi)
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله Triflumuron is a new chitin synthesis inhibitor compound having post emergence effects on target insects. Post emergence efficacy of this insecticide was studied in laboratory and the effect of triflumuron on egg-hatching of Anopheles stephensi (Insectary strain) was investigeted. For this aim, male and female pupae ofAnopheles stephensi were separated and put in breeding catches. The pupae were emerged after two days and then adults were fed with different concentrations of triflumuron in 10% of sucrose or sucrose alone i.e, 1xLC90 (0.0004 mg/l), 2xLC90, 4xLC90, and 1% of active ingredient for five days. Egg-hatching rate for different treatment and control groups were 87%, 72% , 79% , 0% and 87% respectively. The results indicated that the tritlumuron even at 4xLC90 concentration has no effect on egg-laying and egg hatchability of adults. But when the adults were fed with triflumuron at 1% concentration, their egg-laying rate was reduced and hatching rate was decreased to 0% . In addition the eggs of Anopheles stephensi were exposed to water treated with triflumuron. The obtained results showed that triflumuron at 0.00008 mg/l (2xLC90) has no effect on eggs (6-12 hours old) hatchability.
چکیده فارسی مقاله تریفلومرون یک ترکیب جدید مهارکنندة سنتزکیتین بوده و دارای اثرات تأخیری (ناهنجاری‌ها و اثرات سوء مختلف که در مراحل بعدی دورة زندگی حشرة تیمار شده، ظهور پیدا می‌کنند) می‌باشد. به‌منظور بررسی این خاصیت لاروکش، در آزمایشگاه پوپ‌های نر و مادة آنوفل استفنسی (Anopheles stephensi) سوش انسکتاریم (Insectary) از هم جدا شده و برای پرورش به قفس‌های جداگانه انتقال یافتند. برای تغذیه بالغین به‌مدت 5 روز متوالی آب قند محتوی تریفلومرون با غلظت‌های معادل 1، 2 و 4 برابر معادل دز کشندة 90% (4-10×4، 4-10×8، 4-10×16 میلی‌گرم بر لیتر) و 1% از مادة مؤثرة لاروکش و 10% سوکروز در قفس‌ها قرار داده شد و پس ازاین مدت بالغین نر و ماده با هم تلاقی داده شدند. درصد بازشدن تخم در چهار تیمار و شاهد به ترتیب 87، 72، 79، 0 و 87 درصد بود. نتایج به‌دست آمده نشان داد که تریفلومرون حتی با غلظت چهار برابر دز کشندة 90% تأثیری روی میزان تخمگذاری و میزان تفریخ تخم حشرات بالغ تیمار شده، نداشته است. اما در حشرات بالغی که از این لاروکش با غلظت 1% تغذیه کرده بودند، میزان تخم‌گذاری کاهش پیدا کرده و درصد تفریخ تخم به 0% تقلیل پیدا کرد. علاوه بر این تست تخم انجام گرفت و تخم‌های آنوفل استفنسی مستقیماً با لاروکش با غلظت 4-10×8 گرم بر لیتر (غلظت معادل دو برابر دز کشندة 90%) تماس داده شدند. برررسی نتایج به‌دست امده از این آزمایش نشان داد که درصد بازشدن تخم بین شاهد و تیمار با هم تفاوت معنی‌داری ندارد و این لاروکش با غلظت به‌کار رفته تأثیری بر روی باز شدن تخم ندارد.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Triflumnuron , Chitin synthesis inhibitor, Anopheles stephensi , I.G.R.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله آنوفل استفنسی، آی.جی.آر، تریفلومرون، مهارکنندة سنتز کیتین.
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۳۵
صفحه پایان مقاله در نشریه ۳۹
نشانی اینترنتی
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
نویسندگان مقاله 93058---93059---
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

Health and Biomedical Information System - SEMAT

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به معاونت تحقیقات فنآوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی میباشد.


«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»


Persian site map - English site map - Created in 0.1 seconds with 21 queries by YEKTAWEB 4090