«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - ۱۳۷۸/۳/۲۰ - جلد:۲ - شماره:۱ - 1999/06/10 - Volume:۲ - Number:۱ ::
زبان مقاله منتشر شده
عنوان انگلیسی A Molecular Study on Sheep, Camel and Human Isolates of Echinococcus Granulosus in Iran, using PCR Technique
عنوان فارسی بررسی مولکولی ایزوله‌های انسانی، گوسفندی و شتری کیست هیداتیک در ایران با استفاده از روش PCR
عنوان مختصر
کد مقاله (doi)
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله The present work conducted in order to identify either heterogeneity or homogeneity among sheep, camel and human isolates of Echinococcus granulosus using the PCR technique. A total of 78 isolates of hydatid cyst of E. granulosus, including 35 isolates from sheep, 32 isolates from camel and 11 isolates from human of various regions in Iran were examined. A single material from an individual hydatid cyst was considered as an isolate. the DNA was extracted from frozen, ethanol preserved or freshly obtained protoscoleces by standard method of SDS and proteinase K treatment, phenol/chloroform extraction and ethanol precipitation. The PCR amplification was performed using BDI and 4S primers in the ITSI region of the rDNA of the parasite.The PCR products were electrophoresed through agarose gel and stained with ethidium bromide. After the PCR amplification, the rDNA-ITSl from all sheep, camel and some human isolates gave very similar pattern on agarose gel, although the rDNA-ITSl from 4 human isolates showed different pattern. In this regard, the approximate size of fragments from all isolates were found to be 1000 bp, except in 4 human isolates in which the fragments were of 700 bp. The present data supports the probable existence of at least two separate strains of E.granuIosus, which can infect human in Iran.
چکیده فارسی مقاله هدف از این مطالعه، بررسی تشابهات و تفاوت‌های خصوصیات مولکولی ایزوله‌های انسانی، گوسفندی و شتری کیست هیداتیک در ایران با استفاده از روش PCR بوده است. بدین منظور تعداد 78 نمونه کیست هیداتیک شامل 35 نمونة گوسفندی، 32 نمونة شتری و 11 نمونة انسانی از نقاط مختلف کشور جمع‌آوری گردید. پس از تخلیص DNA ژنومی پروتواسکولکس‌های کیست هیداتیک، ناحیه 1rDNA-IRS هر کدام از ایزوله‌ها با استفاده از روش PCR و پرایمرهای (Forward)BDI و (Reverse)4S تکثیر گردید. سپس محصول به‌دست آمده الکتروفورز و رنگ‌آمیزی شد. طبق نتایج به‌دست آمده، گر چه بین برخی از ایزوله‌های انسانی و ایزوله‌های گوسفندی و شتری تشابهاتی دیده می‌شود ولی در برخی دیگر از ایزوله‌های انسانی تفاوت آشکاری با سایر ایزوله‌ها وجود دارد. بدین‌ترتیب که اندازة قطعات 1rDNA-ITS تکثیر یافتة ایزوله‌های گوسفندی و شرتی و برخی انسانی حدود bp1000 بوده ولی اندازة برخی دیگر از ایزوله‌های انسانی حدود bp700 بوده است. با توجه به اندازة باندهای حاصله از قطعه 1ITS تکثیر یافته با PCR مربوط به rDNA انگل، می‌توان چنین نتیجه‌ گرفت که احتمالاً در ایران حداقل دو استرین متفاوت از اکینوکوکوس گرانولوزوس وجود دارد که قادرند انسان را آلوده نمایند.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Echinococcus granulosus, Strain, Human, Sheep , Camel, PCR , ITSI
کلیدواژه‌های فارسی مقاله اکینوکوکوس گرانولوزوس، استرین، انسان، گوسفند، شتر، PCR، 1ITS.
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۵۳
صفحه پایان مقاله در نشریه ۵۶
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله 93062---93063---93064---
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

Health and Biomedical Information System - SEMAT

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به معاونت تحقیقات فنآوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی میباشد.


«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»


Persian site map - English site map - Created in 0.08 seconds with 21 queries by YEKTAWEB 3977