«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - ۱۳۷۹/۳/۲۱ - جلد:۳ - شماره:۳ - 2000/06/10 - Volume:۳ - Number:۳ ::
زبان مقاله منتشر شده
عنوان انگلیسی Effect of Caffeine on Spontaneous Activity of Paragigantocellularis Neurons and behavioral Parameters of Withdrawal Syndrom in Morphine Dependent Rats
عنوان فارسی بررسی اثر کافئین بر فعالیت خودبه‌خودی نورون‌های هسته پاراژیگانتوسلولاریس و پارامترهای رفتاری سندرم ترک در موش‌های صحرایی نر وابسته به
عنوان مختصر
کد مقاله (doi)
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله Using single unit recording in the nucleus paragigantocellaris (PGi) neurons, located in the rostral ventrolateral medulla and measuring the precipitated withdrawal syndrome, we investigated whether chronic morphine administration would produce the adaptive changes in adenosine system. Caffeine (50 mg/kg; i.p.) induced withdrawal signs (head shakes, teeth chattering, ejaculation, chewing, and irritability) in morphine dependent rats 10-18 min after the injection. But only the teeth chattering and diarrhea were expressed following a direct PGi injection of caffeine (200 M; 0.5, l). There was also a significant enhancement of spontaneous activity of PGi neurons 8-15 min after caffeine administration (50 mg/kg; i.p.) in both control and morphine-dependent rats. However the effect of caffeine in morphine-dependent rats was higher than that of control ones. These data suggest that there is an increase in sensitivity to chemicals, which interact with adenosine receptors in morphine dependent rats, and the adaptive changes in PGi adenosine system due to chronic morphine playa role in the expression of physical dependence on opioids.
چکیده فارسی مقاله در این تحقیق، خودبه‌خودی نورون‌های هسته پاراژیگانتوسلولاریس Paragigal ocellularis, PGi همراه با پارامترهای رفتاری سندرم ترک تحت تأثیر کافئین در موش‌های صحرایی وابسته به مرفین بررسی شد. برای وابسته کردن موش‌ها به مرفین، حیوانان طی 21 روز مرفین محلول در آب خوراکی را با دزهای افزایشی دریافت کردند. با توجه به ثبت‌های الکتروفیزیولوژیک در آزمایش‌های ما، حیوانات مورد آزمایش پس از بیهوشی در دستگاه استریوتاکس قرار گرفتند. با کنار زدن پوست سر و پیدا کردن مختصات هسته PGi، سوراخی به بر روی استخوان جمجمه در بالای هسته PGi ایجاد و از طریق این سوراخ الکترود ثابت وارد هسته PGi شد. پس از پایداری ثبت نورون و 20 دقیقه ثبت پایه، دارو اثر داده شد و تا پایان اثر دارو ثبت ادامه یافت. ثبت‌های مذکور، ابتدا به دستگاه تقویت کننده، آنگاه برای نمایش به اسیلوسکوپ و سرانجام برای ذخیره‌سازی اطلاعات به کامپیوتر وارد شد. در نتایج ما، با تزریق داخل صفاقی کافئین (50 میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم)، افزایش معنی‌دار وابسته به دز در فعالیت خودبه‌خودی نورون‌های PGi ایجاد گردید، که این تفاوت در گروه وابسته به مرفین مشخص‌تر بود. بروز تقریباً همزمان پارامترهای رفتاری سندرم ترک و بالارفتن فعالیت خودبه‌خودی نورون‌های PGi حدود 8-15 دقیقه پس از تزریق داخل صفاقی کافئین، ارتباط بالا رفتن فعالیت الکتریکی هستة PGi طی سندرم ترک و بروز رفتارهای سندرم ترک به‌دنبال تزریق کافئین را نشان داد. داده‌های ما با توجه به مطالعات دیگران- که بالا بودن فعالیت الکتریکی هستة PGi طی سندرم ترک، افزایش تعداد گیرنده‌های آدنوزینی طی مصرف ممتد مرفین و بروز رفتارهای سندرم ترک به‌وسیلة آنتاگونیست‌های آدنوزینی را نشان داده‌اند- قابل توجیه است. از طرفی آزمایش‌های ما که با تزریق داخل هسته‌ای کافئین 5/0 میکرولیتر: 200 میکرومولار- که طی 20-25 ثانیه انجام می‌گرفت، و به‌دنبال خود بروز رفتارهای سندرم ترک را به همراه داشت- نقش اساسی این هسته را در بروز چنین رفتارهایی نشان می‌دهد.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Morphine tolerance and dependence, Nucleus paragigantocellularis, Single unit recording, Caffeine, Withdrawal Signs
کلیدواژه‌های فارسی مقاله تحمل و وابستگی به مرفین، هسته پاراژیگانتوسلولاریس، ثبت تک واحدی، رفتارهای سندرم ترک، کافئین
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۸۹
صفحه پایان مقاله در نشریه ۹۴
نشانی اینترنتی
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
نویسندگان مقاله 93087---93088---93089---93090---
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

Health and Biomedical Information System - SEMAT

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به معاونت تحقیقات فنآوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی میباشد.


«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»


Persian site map - English site map - Created in 0.08 seconds with 21 queries by YEKTAWEB 4090