«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - ۱۳۷۹/۳/۲۱ - جلد:۳ - شماره:۳ - 2000/06/10 - Volume:۳ - Number:۳ ::
زبان مقاله منتشر شده
عنوان انگلیسی Use of a Simple Method to Identify Aflatoxin-producing Strains of Aspergillus Flavus and Aspergillus Parasiticus by UV Photography
عنوان فارسی بکارگیری یک روش ساده برای شناسایی سویه‌های مولد آفلاتوکسین آسپرژیلوس فلاووس و آسپرژیلوس پارازیتیکوس با استفاده از فوتوگرافی با اشعة ما
عنوان مختصر
کد مقاله (doi)
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله Over a period of one year, 24 soil samples collected from different parts of Abyaneh region in sphahan were analyzed for the presence of aflatoxin producing strains of Aspergillus flavus and Aparasiticus. Twenty-one isolates were identified based on the macroscopic and microscopic criteria. These isolates were present in 50% of the samples and their ability to produce aflaloxin was examined in glucose-yeast extract (OY) agar medium by ultra-violet (UV) photography. In the UV photographs, aflatoxin-producing mould colonies (8 isolates) were appeared in gray or black color, whereas aflatoxin-nonproducing mould colonies (13 isolates) were appeared in white color. All the UV positive or negative isolates were confirmed by thin-layer chromatographic (TLC) analysis of chloroform extracts obtained from OY agar and yeast extract-sucrose (YES) broth media. Among 8 aflatoxin-positive isolates, 3 isolates produced both aflatoxins B1 and B2, whereas 5 isolates produced only aflatoxin B1. The concentration of aflatoxin HI in the isolates producing aflatoxin ranged from 0.45 to 2.~1,ugJg OY agar medium. The results showed that the UV photography in OY agar medium could be used as a rapid and reliable screening test for identification of the isolates of A flavus and A parasiticus strains that produce aflatoxin..
چکیده فارسی مقاله طی یک دوره یک ساله، 24 نمونه خاک از نقاط مختلف منطقة ابیانه در استان اصفهان جمع‌آوری و از نظر سویه‌های مولد آفلاتوکسین آسپرژیلوس فلاووس و آسپرژیلوس پارازیتیکوس بررسی شدند. 21 ایزولة آسپرژیلوس براساس خصوصیات ماکروسکوپی و میکروسکوپی شناسایی گردید. این ایزوله‌ها در 50 درصد نمونه‌ها حضور داشتند و (به این ترتیب) توانایی تولید آفلاتوکسین (به‌وسیلة) آنها با استفاده از تصویربرداری با اشعة ماورای بنفش (UV) در محیط گلوکز- عصاره مخمر ارزیابی شد. در تصاویر تهیه شدهبا اشعة ماورای بنفش، کلنی‌های متعلق به ایزوله‌های مولد آفلاتوکسین (تعداد 8 ایزوله) به رنگ خاکستری یا سیاه مشاهده شدند در حالی که کلنی‌های مربوط به ایزوله‌های غیر مولد توکسین (تعداد 13 ایزوله) به رنگ سفید نمایان بودند. تمام ایزوله‌های UV مثبت و منفی با بررسی عصاره‌های کلروفرمی به‌دست آمده از محیط‌های گلوکز- عصاره مخمر و عصاره مخمر- سوکروز به‌وسیلة روش کروماتوگرافی لایه نازک (TLC) نیز تأیید شدند. از میزان 8 ایزوله مولد افلاتوکسین، 3 ایزوله مولد انواعآفلاتوسکین 1B و 2B و 5 ایزولة دیگر تنها مولد آفلاتوسیکن 1B بودند. غلظت آفلاتوکسین 1B در ایزوله‌های مولد توکسین بین 45/0 تا 31/2 میکروگرم به ازای هر یک گرم از محیط گلوکز- عصاره مخمر متغیر بود. نتایج به‌دست آمده از این تحقیق نشان داد که از تصویربرداری با اشعة ماورای بنفش در محیط گلوکز- عصاره مخمر، می‌توان به‌عنوان یک روش غربالگری سریع و مطمئن برای شناسایی ایزوله‌های مولد آفلاتوکسین آسپرژیلوس فلاووس و آسپرژیلوس پارازیتیکوس استفاده کرد.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Aspergillus, Aflatoxin, Ultraviolet light, Screening
کلیدواژه‌های فارسی مقاله آسپرژیلوس؛ آفلاتوکسین؛ اشعة ماورای بنفش؛ غربالگری.
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۱۰۳
صفحه پایان مقاله در نشریه ۱۰۹
نشانی اینترنتی
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
نویسندگان مقاله 93091---93092---93093---
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

Health and Biomedical Information System - SEMAT

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به معاونت تحقیقات فنآوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی میباشد.


«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»


Persian site map - English site map - Created in 0.08 seconds with 21 queries by YEKTAWEB 4090