«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - ۱۳۷۹/۳/۲۱ - جلد:۳ - شماره:۳ - 2000/06/10 - Volume:۳ - Number:۳ ::
زبان مقاله منتشر شده
عنوان انگلیسی Faunistic Study, Distribution and the Rate of Borellia Infection of Ticks in Qazvin (Iran)
عنوان فارسی بررسی ناقلین تب بازگرد کنه‌ای و تعیین آلودگی آنها به بورلیا در شهرستان قزوین
عنوان مختصر
کد مقاله (doi)
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله A comprehensive study was carried out in Qazvin, (Iran) during 1998-99 in order to find fauna as well as the role of main important vectors (Argaside) in transmission of Borrelia parasites. Among the villages of Qazvin 54 villeges were selected randomly and ticks were collected from their habitats according to the standard method. A total of 3179 Argas ticks were collected from stables and domestic animal shelters. The dominant species and their frequencies were as follows: rnithodorous tholozani (7.2%), O.1ahorensis (45.4%), O.canestrini (6.3%), Argas persicus (36.7%) and Areflexus (4%). It should be noted that 12 ticks of Ornithodorous erraticus were collected from 12 rodent borrows. Results of this study revealed that among 231 specimens of o. tholozani, collected from Amir Abad, only 8.8% were infected with Borrelia persica, whereas 50% of the population of O.erraticus were infected with B.microti.
چکیده فارسی مقاله به‌منظور بررسی انتشار جغرافیایی کنه‌های آرگازیده Argasidae و تعیین نقش کنه‌های اورنیتو دوروس تولوزانی Ornithodoros. Tholozani و اورنیتو اراتیکوس Ornithodoros. erraticus در انتقال تب بازگرد در شهرستان قزوین، 10 درصد روستاها- که شامل 54 روستا بود- به‌طور تصادفی انتخاب شدند و از پاییز 1377 تا تابستان 1378 با سه نوبت عملیات صحرایی مورد مطالعه قرار گرفتند. در این بررسی جمعاً 3197 نه آرگازیده از اماکن نگهداری حیوانات اهلی جمع‌آوری شد که به دو جنس اورنیتودوروس Ornithodoros و آرگاس Argas متعلق بودند. از جنس اورنیتودوروس گونه‌های تولوزانی دارای 2/7 درصد، کانسترینی O.Canestrini 3/6 درصد و گونه لاهورنسیس O.Lahorensis 4/45 درصد بودند. و از جنس آرگاس، دو گونه آرگاس پرسیکوس A.Persicus 7/36 درصد و آرگاس رفلکسیوس A. reflexus 4 درصد بودند. در این مطالعه تعداد 12 لانة فعال جونده در مناطق روستایی مورد حفاری قرار گرفت و جمعاً 12 کنه اورنیتودوروس اراتیکوس به‌دست آمد. از 231 کنه اورنیتودوروس تولوزانی- که از نظر آلودگی به بورلیا Borrelia مورد مطالعه قرار گرفت- 82/8 درصد از آنها به بورلیا پرسیکا B.persica آلوده بودند. همچنین از 12 کنه اورنیتودوروس اراتیکوس مورد بررسی، نیمی از کنه‌ها به بورلیامیکروتی B.microti آلوده بودند.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Tick, Argaazidae, Borrelia infection, Iran
کلیدواژه‌های فارسی مقاله کنه، آرگازیده، تب بازگرد، ایران
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۱۱۱
صفحه پایان مقاله در نشریه ۱۱۴
نشانی اینترنتی
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
نویسندگان مقاله 93094---93095---93096---
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

Health and Biomedical Information System - SEMAT

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به معاونت تحقیقات فنآوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی میباشد.


«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»


Persian site map - English site map - Created in 0.09 seconds with 21 queries by YEKTAWEB 4090