«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - ۱۳۷۹/۳/۲۱ - جلد:۳ - شماره:۳ - 2000/06/10 - Volume:۳ - Number:۳ ::
زبان مقاله منتشر شده
عنوان انگلیسی A Simple Method for Preparation of Hydatid Cyst B-group Antigens
عنوان فارسی تهیه ساده آنتی‌ژن‌های گروه ب اکینوکوکوس گرانولوزوس از مایع کیست هیداتیک گوسفندی و ارزیابی آن با روش الایزای نقطه‌ای
عنوان مختصر
کد مقاله (doi)
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله In this study a simple and rapid method was used for the preparation of hydatid cyst B-group antigens. In this regard, after the elimination of albumin and globulin from the cyst hydatid fluid, the antigen fluid was derived including B-group and 5-group antigens. The 5-group antigen was removed from the fluid by boiling. To determine the purity degree and molecular weight of the remained antigens, the Native-PAGE and SDS-PAGE methods were used. For evaluating the antigenicity of the fluid Dot-ELISA was employed. The result showed that, B-gruop antigen contains 8-12 , 16 and 20-24 KDa proteins. These antigens can be used for hydatid cyst diagnosis with high specificity specially by DotELISA technique.
چکیده فارسی مقاله در این مطالعه از روشی ساده و سریع برای تهیه آنتی‌ژن‌های گروه ب کیست هیداتیک استفاده شد. بدین ترتیب که پس از آلبومین‌زدایی و حذف گلبولین‌ها از مایع کیست هیداتیک، محلول آنتی‌ژنی حاوی آنتی‌ژن‌های ب و 5 به‌دست آمد. با عمل جوشان آنتی‌ژن‌های 5 حذف و آنتی‌ژن‌های گروه ب در محلول باقی ماند. برای تعیین میزان خلوص و تعیین وزن ملکولی این آنتی‌ژن‌ها از روش‌های Native-PAGE و SDS-PAGE و برای ارزیابی آنتی‌ژنیسیته از روش الایزای نقطه‌ای استفاده شد. نتایج حاصل از این مطالعه نشانداد که آنتی‌ژن‌های گروه ب دارای سه جزء با وزن‌های مولکولی 8-12، 16 و 20-24 است. از این آنتی‌ژن‌ها می‌توان در تکنیک‌های تشخیص آلودگی با کیست هیداتیک به‌خصوص روش الایزای نقطه‌ای به‌خوبی استفاده نمود.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Echinococcus granulosus, Hydatid cyst, B-group antigen, Dot-ELISA.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله اکینوکوکوس گرانولوزوس، کیست هیداتیک، آنتی‌ژن‌های گروه ب، الایزای نقطه‌ای
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۱۱۵
صفحه پایان مقاله در نشریه ۱۱۹
نشانی اینترنتی
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
نویسندگان مقاله 93097---93098---93099---
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

Health and Biomedical Information System - SEMAT

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به معاونت تحقیقات فنآوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی میباشد.


«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»


Persian site map - English site map - Created in 0.1 seconds with 21 queries by YEKTAWEB 4090