«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - ۱۳۷۹/۳/۲۱ - جلد:۳ - شماره:۳ - 2000/06/10 - Volume:۳ - Number:۳ ::
زبان مقاله منتشر شده
عنوان انگلیسی A Simple Method for Preparation of Hydatid Cyst B-group Antigens
عنوان فارسی تهیه ساده آنتی‌ژن‌های گروه ب اکینوکوکوس گرانولوزوس از مایع کیست هیداتیک گوسفندی و ارزیابی آن با روش الایزای نقطه‌ای
عنوان مختصر
کد مقاله (doi)
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله In this study a simple and rapid method was used for the preparation of hydatid cyst B-group antigens. In this regard, after the elimination of albumin and globulin from the cyst hydatid fluid, the antigen fluid was derived including B-group and 5-group antigens. The 5-group antigen was removed from the fluid by boiling. To determine the purity degree and molecular weight of the remained antigens, the Native-PAGE and SDS-PAGE methods were used. For evaluating the antigenicity of the fluid Dot-ELISA was employed. The result showed that, B-gruop antigen contains 8-12 , 16 and 20-24 KDa proteins. These antigens can be used for hydatid cyst diagnosis with high specificity specially by DotELISA technique.
چکیده فارسی مقاله در این مطالعه از روشی ساده و سریع برای تهیه آنتی‌ژن‌های گروه ب کیست هیداتیک استفاده شد. بدین ترتیب که پس از آلبومین‌زدایی و حذف گلبولین‌ها از مایع کیست هیداتیک، محلول آنتی‌ژنی حاوی آنتی‌ژن‌های ب و 5 به‌دست آمد. با عمل جوشان آنتی‌ژن‌های 5 حذف و آنتی‌ژن‌های گروه ب در محلول باقی ماند. برای تعیین میزان خلوص و تعیین وزن ملکولی این آنتی‌ژن‌ها از روش‌های Native-PAGE و SDS-PAGE و برای ارزیابی آنتی‌ژنیسیته از روش الایزای نقطه‌ای استفاده شد. نتایج حاصل از این مطالعه نشانداد که آنتی‌ژن‌های گروه ب دارای سه جزء با وزن‌های مولکولی 8-12، 16 و 20-24 است. از این آنتی‌ژن‌ها می‌توان در تکنیک‌های تشخیص آلودگی با کیست هیداتیک به‌خصوص روش الایزای نقطه‌ای به‌خوبی استفاده نمود.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Echinococcus granulosus, Hydatid cyst, B-group antigen, Dot-ELISA.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله اکینوکوکوس گرانولوزوس، کیست هیداتیک، آنتی‌ژن‌های گروه ب، الایزای نقطه‌ای
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۱۱۵
صفحه پایان مقاله در نشریه ۱۱۹
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله 93097---93098---93099---
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

Health and Biomedical Information System - SEMAT

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به معاونت تحقیقات فنآوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی میباشد.


«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»


Persian site map - English site map - Created in 0.09 seconds with 21 queries by YEKTAWEB 3977