«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - ۱۳۸۲/۱۰/۱۱ - جلد:۷ - شماره:۳ - 2004/01/1 - Volume:۷ - Number:۳ ::
زبان مقاله منتشر شده
عنوان انگلیسی A survey on the effects of interpersonal communication skills education of family health workers on the satisfaction level of their clients in Mashhad City Health Centers
عنوان فارسی بررسی میزان تأثیر آموزش مهارت‌های ارتباط میزان فردی به کاردانی‌های بهداشت خانواده بر رضایتمندی مراجعین آنها در مراکز بهداشتی درمانی شه
عنوان مختصر
کد مقاله (doi)
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله Purpose: Effective interpersonal communication between health care providers and clients is one of the important elements in improving client satisfaction, compliance and health outcomes. Thus, the aim of this quasi-experimental study was to determine the effect of interpersonal communication skills training of family health workers on the satisfaction level of their clients. Material & Method: A total of 60 family health workers (30 as experimental group, 30 as control group) and 94 clients (47 as experimental group, 47 as control group) from 35 Mashhad health centers in Mashhad participated in each stage of this study. The collection tool was a client satisfaction questionnaire about the health workers interaction. Data collection was carried out at the pre- and post stage of the intervention. After the first stage, an interpersonal communication skills workshop was carried out for the experimental group workers in two days. Then, the later stage of data collection was carried out with the same tool. Result: Analysis of the data showed a significant difference between the mean of the satisfaction marks of the clients before and after the intervention in the case group (p=.019). A significant difference was also observed on the clients satisfaction marks mean between the case and control groups after the intervention (p = 0.001). Conclusion: The result of this study indicated that the clients satisfaction raises after the interpersonal communication skills training of the health workers. Thus, for improving the clients satisfaction and health outcomes, it is recommonded to implement interpersonal communication skills workshops for health care providers.
چکیده فارسی مقاله هدف: یکی از مهمترین عوامل مؤثر برافزایش رضایتمندی مراجعان، پیروی آنها از دستورات ارایه شده و ارتقای نتایج بهداشتی ارتباطات میزان فردی مناسب بین ارایه دهندگان مراقبت‌های بهداشتی و مراجعان است. با در نظر گرفتن این امر مطالعه نیمه تجربی حاضر با هدف تعیین تأثیر آموزش مهارت‌های ارتباطات میزان فردی به کاردان‌های بهداشت خانواده بر رضایتمندی مراجعین آنها در مراکز بهداشتی درمانی به انجام رسید. مواد و روش‌ها: مجموعه‌ای از 60 کاردان بهداشت خانواده (در دو گروه مورد و شاهد) و 94 نفر مراجعه کننده به 35 مرکز بهداشتی درمانی (دردو گروه مورد و شاهد) در هر مرحله از این مطالعه شرکت داشتند. برای جمع‌آوری اطلاعات در هر مرحله قبل و بعد از مداخله صورت گرفت. بعد از مرحله اول، کارگاه آموزشی مهارت‌های ارتباطات میزان فردی برای گروه آزمون در دو روز برگزار شد. سپس مرحله دوم جمع‌آوری اطلاعات با استفاده از همان ابزار و مجموع اطلاعات تجزیه و تحلیل گشت. نتایج: یافته‌های مطالعه نشان داد تغییر میانگین نمره رضایتمندی در گروه آزمون از 62/18 در مرحله قبل از مداخله به 06/21 در مرحله بعد از مداخله با استفاده از آزمون آماری تی مستقل معنادار بوده است (019/0=P). همچنین پس از اجرای برنامه آموزشی بین نمره‌های رضایتمندی مراجعان در دو گروه مورد و شاهد، اختلاف آماری معناداری دیده شده (001/0=P). بحث و نتیجه‌گیری: نتایج حاصل بیانگر آن است که آموزش مهارت‌های ارتباطات میزان فردی به پرسنل بهداشتی بر رضایتمندی مراجعین تأثیر مثبت داشته است. بنابراین، پیشنهاد می‌شود برای افزایش رضایتمندی مراجعان و به‌دنبال آن ارتقای نتایج مفید بهداشتی، دوره‌های آموزشی مهارت‌های ارتباطات میان فردی برای ارایه دهندگان مراقبت‌های بهداشتی درمانی برگزار گردد.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Education, Interpersonal communication skills, Satisfaction, Family health worker
کلیدواژه‌های فارسی مقاله آموزش، مهارت‌های ارتباطات میزان فردی، کاردان بهداشت خانواده، رضایتمندی
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۱۱
صفحه پایان مقاله در نشریه ۱۸
نشانی اینترنتی
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
نویسندگان مقاله 93106---93107---93108---93109---
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

Health and Biomedical Information System - SEMAT

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به معاونت تحقیقات فنآوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی میباشد.


«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»


Persian site map - English site map - Created in 0.09 seconds with 21 queries by YEKTAWEB 4090