«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - ۱۳۸۲/۱۰/۱۱ - جلد:۷ - شماره:۳ - 2004/01/1 - Volume:۷ - Number:۳ ::
زبان مقاله منتشر شده
عنوان انگلیسی Suggesting a new model for arterial pressure gradient by measuring the centerline veloity of artery using ultrasonic method
عنوان فارسی پیشنهاد مدل جدید برای گرادیان فشار شریان با به‌کاربردن اندازه‌گیری‌های سرعت خط مرکزی شریان به روش التراسونیک
عنوان مختصر
کد مقاله (doi)
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله Purpose: Measurements done with ultrasonic technique provide valuable information about the biomechanical system of human body. One of the applications of this technique is to measure the centerline velocity of the artery which can be proper base for determining the vessels specifications. For example, using this velocity and appropriate mathematical models of the arterial wall and blood fluid, the elastic modulus of vessels can be estimated. In this paper, a model for the estimation of pressure gradient has been investigated. This model introduces the arterial blood flow and back flow physically and physiologically. Materials and Methods: To obtain an equation with the same application as earlier models, but more accurate and simpler, we used the axial momentum equation based on the static pressure. In this model, we assumed that the artery centerline velocity in the z direction as one dimension. We also assumed that the radial velocity to be very less than the axial velocity (if vessel length-c-radius). Then, using the continuous equation in one dimension, the model was estimated. Results: First, we recorded the artery centerline velocity by the Doppler ultrasonic measurements. Then the purposed model of the static pressure changes was tested. The results were obtained with a calculation program in which the axial and radial velocity profiles were calculated and compared to an earlier model. Conclusion: Comparison of the results obtained with the two models indicated that the suggested model provides a more accurate description ofthe velocity distribution and pressure gradient. In addition, its results had better similarities with the clinical observations and measurements. Therefore, the application of the suggested model is recommended for determining the biomechanical parameters of the artery.
چکیده فارسی مقاله هدف: اندازه‌گیری‌های انجام‌ شده به وسیله تکنیک‌های التراسونیک، اطلاعات ارزشمندی از سیستم بیومکانیکی بدن را ارایه می‌دهد. با استفاده از این تکنیک، سرعت خط مرکزی شریان اندازه‌گیری می‌شود، به‌طوری‌که بتواند مبنای تعیین سایر خصوصیات عروقی از جمله گرادیان فشار و ضریب الاستیسیته عروق شود. در این پژوهش، براساس سرعت خطر مرکزی شریان مدل جدیدی برای برآورد گرادیان فشار پیشنهاد می‌شود که توجیه مطلوب‌تری بر جریان شریانی و جریان‌های برگشتی ارایه می‌کند و با واقعیت‌های فیزیکی و فیزیولوژیکی مطابقت بهتری دارد. مواد و روش‌ها: برای به‌دست آوردن معادله‌ای با عملکرد مشابه معادلات قبلی لکن دقیق‌تر و ساده‌تر، از معادله ممنتوم محوری که در اینجا بر حسب گرادیان فشار است استفاده شد. برای دستیابی به معادله مناسب در شرایط فرمولاسیون موضعی، می‌بایست تغییرات سرعت خطر مرکزی شریان در جهت Z را یک بعدی فرض کرد و از سرعت شعاعی در برابر سرعت محوری صرفنظر می‌شود، البته به شرطی که طول رگ به اندازه‌ کافی از شعاع آن بزرگ‌تر باشد. سپس با استفاده از معادله پیوستگی در حالت یک بعدی، عبارت فوق تقریب زده شد. نتایج: در این مدل پس از ثبت سرعت خط مرکزی شریان که به‌وسیله روش‌های التراسونیک قابل اندازه‌گیری است، مدل پیشنهادی در برآورد تغییر فشار استاتیک آزمایش شد. نتایج حاصل با استفاده از یک برنامه محاسباتی، با شرایط مرزی و مقادیر ثابت کاملاً مشابه و یکسان به‌دست آمد. در این برنامه، پروفیل‌های سرعت شعاعی و محوری نیز محاسبه گردید و با مدل ارایه شده توسط محققین پیش مقایسه شد. نتیجه‌گیری: مقایسه بین نتایج به‌دست آمده از هر دو مدل نشان می‌دهد مدل پیشنهادی توصیف دقیق‌تری از توزیع سرعت و گرادیان فشار را ارایه می‌دهد و با مشاهدات و اندازه‌گیری‌های بالینی همخوانی مطلوب‌تری دارد. با توجه به اشکالات مدل قبل، مدل پیشنهادی برای تعیین پارامترهای بیومکانیکی شریان توصیه می‌شود.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Blood pressure, Pressure gradient, Ultrasound, Carotid artery, Computational model
کلیدواژه‌های فارسی مقاله فشارخون، گرادیان فشار، التراسوند، شریان کاروتید، مدل کامپیوتری.
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۴۱
صفحه پایان مقاله در نشریه ۴۸
نشانی اینترنتی
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
نویسندگان مقاله 93113---93114---93115---
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

Health and Biomedical Information System - SEMAT

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به معاونت تحقیقات فنآوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی میباشد.


«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»


Persian site map - English site map - Created in 0.09 seconds with 21 queries by YEKTAWEB 4090