«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - ۱۳۸۲/۱۰/۱۱ - جلد:۷ - شماره:۳ - 2004/01/1 - Volume:۷ - Number:۳ ::
زبان مقاله منتشر شده
عنوان انگلیسی Assessing information of soleus and gastrocnemius motor unit h-reflex response to paired stimulation
عنوان فارسی ارزیابی اطلاعاتی پاسخ‌های رفلکس H واحدهای حرکتی عضلات سولئوس و گاستروکنمیوس به زوج تحریکات متوالی
عنوان مختصر
کد مقاله (doi)
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله Purpose: In this study we compared soleus and gastrocnemius responses to the paired stimulation in order to reveal embedded information in the H- reflex of these muscles. Materials and Method: Four men with ages between 20 and 26 were tested. Because there was no ideal point based on the scientific rules to record the h-reflex from the gastrocnemius, we were to determine an ideal point and electrode placement from anatomical and physiological point of view. After this step, the soleus and gastrocnemius were subjected to the paired stimulus and we record the h-reflex recovery curve of these muscles. To record the recovery curve, 11 pairs of stimulus were delivered to the posterior tibial nerve. The time interval between the 151 pair of the stimulus was 50 ms and was increased by 20ms steps in the next pairs up to 250 ms. Relation of the second h-reflex amplitude to the first was calculated and expressed in percent.Then we draw the recovery curve using these values. Result and discussion: While the time interval of the paired stimulus was less than 110 ms, the behavior of the curves were similar. In this stage we guess that the muscles are impressed by the renshaw cells inhibition and the fatigue is induced by the first stimulus. When the interval of a pair was 110 ms or more the recovery of soleus was significantly higher than the gastrocnemius. This behavior may be due to a lesser fatigability of the soleus motoneurons and a less renshaw inhibition on the slow motoneurons of the soleus. When the time interval of a pair stimulus was increasel to more than 170ms, both of the curves behave alike. The cause may be the diminishing of the renshaw cell inhibition and the reduction of the fatigue. Conclusion: Because of the physiological properties of motoneurons, when we excite the h-reflex, smaller motoneurons recruite predominantly; but comparing the soleus (slow) and gastrocnemius (fast) recovery curve behavior shows that the information of the fast motoneuron is included in the h-reflex. Using this procedure, we can assess different motoneuron and renshaw cell activities, indirectly. Of course this needs more controlled studies.
چکیده فارسی مقاله هدف: این مطالعه به بررسی پاسخ عضلات سولئوس و گاستروکنیموس به تحریکات زوج متوالی پرداخته و محتوای اطلاعات رفلکس H عضلات سولئوس و گاستروکنیموس را بررسی کرده است. مواد و روش‌ها: چهار مرد سالم غیر ورزشکار 20 تا 26 ساله بررسی شده که این افراد از بین نمونه‌های در دسترس و به‌صورت تصادفی انتخاب شدند. از آنجا که برای ثبت رفلکس H عضله گاستروکنمیوس نقطه‌ای مطلوب- که براساس دلایل علمی انتخاب شده باشد- وجود نداشت. پس از بررسی‌های آناتومیک، نقطه مطلوب و نحوه الکترودگذاری مناسب برای این عضله مشخص شد. سپس دو عضله سولئوس و گاستروکنمیوس تحت تأثیر تحریکات زوج متوالی قرار گرفته و منحنی ریکاوری رفلکس H آنها ثبت شد. برای ثبت منحنی ریکاوری، 11 زوج تحریک به عضله اعمال شد که فاصله زمانی زوج تحریکات از ms50 شروع شده و در هر تحریک، ms20 افزایش می‌یافت تا به ms250 می‌رسید. نسبت دامنه قله به قله رفلکس H ایجاد شده از تحریک دوم به دامنه قله‌ به قله رفلکس H ایجاد شده از تحریک اول محاسبه و به درصد بیان شد. منحنی ریکاوری دامنه رفلکس H، براساس مقادیر به‌دست آمده برای هر زوج ترسیم شد. نتایج و بحث: وقتی فاصله زوج تحریکات کمتر از ms110 بود رفتار منحنی ریکاوری دو عضله شبیه به هم می‌شد. می‌توان گفت در این مرحله دو عضله تحت تأثیر مهار سلول‌های رنشاو و خستگی نای از تحریک اول هستند. وقتی فاصله زوج تحریکات از ms110 بیشتر شود عضله سولئوس به‌میزان قابل توجهی بیشتر از عضله گاستروکنمیوس ریکاور می‌شود. این امر را می‌توان به خستگی ناپذیری بیشتر در موتور نرون‌های عضله سولئوس و کمتر بودن تأثیر رنشاو بر آنها دانست. وقتی فاصله زوج تحریکات از ms170 بیشتر شود رفتار دو عضله مجدداً شبیه یکدیگر می‌شود. این مسأله می‌تواند به‌علت رهایی دو عضله از مهار رنشاو و خستگی ناشی از تحریک اول باشد. نتیجه‌گیری: هر چند به علل فیزیولوژیک، هنگام برانگیختن رفلکس H بیشتر، فیبرهای کند انقباض Slow twitch فعال می‌شوند؛ اما مقایسه رفتار منحنی ریکاوری عضله سولئوس و عضله گاسرتوکنیموس نشان می‌دهد رفلکس H حاوی اطلاعات مربوط به فیبرهای نوع دوم Fast نیز می‌باشد.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله H-Reflex, Paired stimulation, Gastrocnemius, Motoneuron, fatigability
کلیدواژه‌های فارسی مقاله رفلکس H، تحریکات زوج متوالی، گاستروکنمیوس، موتورنرون.
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۵۹
صفحه پایان مقاله در نشریه ۷۰
نشانی اینترنتی
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
نویسندگان مقاله 93116---93117---93118---93119---
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

Health and Biomedical Information System - SEMAT

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به معاونت تحقیقات فنآوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی میباشد.


«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»


Persian site map - English site map - Created in 0.09 seconds with 21 queries by YEKTAWEB 4090