«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - ۱۳۸۲/۱۰/۱۱ - جلد:۷ - شماره:۳ - 2004/01/1 - Volume:۷ - Number:۳ ::
زبان مقاله منتشر شده
عنوان انگلیسی Cloning, expression and purification of the gene coding translocating domain of botulinum neurotoxin type A
عنوان فارسی کلونینگ، بیان و تخلیص ژن بخش انتقال دهنده سم بوتولینوم تیپ A
عنوان مختصر
کد مقاله (doi)
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله Purpose: Botulinum neurotoxin type A structurally consists of a 50KD light chain and a 100 KD heavy chain linked by a disulfide bound. The protein can be further divided into three functional domain: a catalytic domain corresponding to the light chain, a translocating domain associated with the N-terminal half of the heavy chain and a binding domain at the C-terminal half. To study the efficiency of translocating domain of Botulinum toxin type A independently or in association with the binding domain in order to achieve a protective protein, this domain of the toxin was produced by the recombinant technique.This may also offer an appropriate way for studying the structure and mechanism of the action of this domain of the toxin. Materials and Methods: Bacteria was grown in anaerobic condition and the genomic DNA was extracted by the alkaline method. After analyzing the sequence of the gene, the primer were designed. The gene was amplified by the PCR . The PCR product was analyzed by the enzyme digestion, then cloned into three expression vectors namely pRSETA , pET28a and pET32a. The expressed protein was analyzed on the SDS-PAGE and confirmed by the Elisa and Western blotting and then purified by the affinity chromatography. Results and Discussion: In this investigation the maximum expression was obtained at 0.5 roM IPTG, OD600:0.6 and] 5 hours of incubation at 30C after the induction with the IPTG. Though the expression of AT rich genes in E.coli system are generally low, but we had a good level of expression. The purification of the recombinant protein was difficult at the first step of purification because ofthe weak binding of the His-tag on the N-terminal of the protein to the column , but a 90% purification was achieved by the modification ofthe technique.
چکیده فارسی مقاله هدف: سم بوتولینوم تیپ A به لحاظ ساختاری از یک زنجیره سبک به وزن KD50 و یک زنجیره سنگین به وزن KD100 تشکیل شده است که به‌وسیله یک باند دی‌سولفید به متصل شده‌اند. این پروتئین شامل سه بخش عملکردی است. بخش آنزیمی با فعالیت کاتایتیک که همان زنجیره سبک می‌باشد. بخش انتقال دهنده که نیمه انتهای آمینی زنجیره سنگین است و بخش اتصال دهنده که نیمه انتهای کربوکسیل زنجیره سنگین را تشکیل می‌دهد. در این پژوهش، هدف از تولید نوترکیب بخش انتقال دهنده سم بوتولینوم تیپ A، مطالعه کارایی این بخش از سم به‌طور مستقل یا همراه با بخش اتصال دهنده توکیسن به‌منظور دستیابی به یک پروتئین ایمنی‌زا در تحقیقات بعدی بوده است. از طرف دیگر تولید انبوه این بخش از سم، مطالعه ساختار و مکانیزم دقیق بخش انتقال دهنده را همراه خواهد ساخت. مواد و روش‌ها: باکتری در شرایط بی‌هوازی رشد داده شد سپس DNA کروموزومی به روش قلیایی استخراج گردید. پس از بررسی ترادف ژن مربوطه و طراحی پرایمر، قطعه مورد نظر از طریق واکنش‌های زنجیره‌ای پلیمرازی (PCR) فراوان سازی شد. محصول PCR به‌وسیله آنالیز آنزیمی ارزیابی شد و بر روی سه ناقل مختلف بیانی pRSET A، a28pET و a32pET همسانه‌سازی گردید. پروتئین تولید شده به‌وسیله SDS-PAGE بررسی شد و صحبت محصول با روش وسترن بالتینگ و واکنش الیزا مورد تأیید نهایی قرار گفت و سپس به‌وسیله کروماتوگرافی میل ترکیبی خالص سازی شد. بحث و نتیجه: در این تحقیق بالاترین بیان در شرایط غلظت 5/0 میلی‌مولار IPTG، جذب نوری 6/0 و زمان القا 15 ساعت در دمای C30 به‌دست آمد. هر چند بیان ژن‌هایی که درصد بالایی از AT را برخوردارند در سیستم E-coil ضعیف است اما با این حال بیان مناسبی از این ژن به‌دست آمد. تخلیص پروتئین نوترکیب در مراحل اولیه به‌دلیل اتصال ضعیف نشان هیستیدین به ستون دشوار بود که ما با تغییر در روش‌ها توانستیم این پروتئین را تا 90% خالص سازی کنیم.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Clostridium botulinum type A ,Translocating domain, Recombinant protein
کلیدواژه‌های فارسی مقاله کلستریدیوم بوتولینوم تیپ A، ترانس لوکیتینگ دومن، پروتئین نوترکیب.
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۸۱
صفحه پایان مقاله در نشریه ۹۲
نشانی اینترنتی
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
نویسندگان مقاله 93120---93121---93122---93123---
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

Health and Biomedical Information System - SEMAT

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به معاونت تحقیقات فنآوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی میباشد.


«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»


Persian site map - English site map - Created in 0.08 seconds with 21 queries by YEKTAWEB 4090