«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - ۱۳۸۲/۱۰/۱۱ - جلد:۷ - شماره:۳ - 2004/01/1 - Volume:۷ - Number:۳ ::
زبان مقاله منتشر شده
عنوان انگلیسی A study on leishmania species causing cutaneous leishmaniasis in Mashhad using specific monoclonal antibodies
عنوان فارسی بررسی گونه‌های عامل لیشمانیوزیس جلدی انسان با استفاده از منوکلونال آنتی‌بادی‌های اختصاصی در شهر مشهد
عنوان مختصر
کد مقاله (doi)
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله Purpose: This study was conducted in order to determine species of leishmania in the residents living in Mashhad city using the ELISA technique. Materials & Methods: A total number of 153 ulcer samples were cultured in the NNN & RPMI1640 Then the ELISA test was performed on positive cultured samples using the standard monoclonal antibody. Factors such as the age, sex, as well as the shape oflesions were also recorded. Results: The results indicated that, 72.22% and 22.2% of the cases were detected as L.tropica and L.major respectively. Meanwhile, 5.55% were considered as unknown species. Among the 52 cases determined as L.tropica, 49 cases and among 16 cases determined as L.major, 15 cases were found to be similar to the dry lesion. The highest number of the ulcer was seen on the hand with a rate of 32 lesions (44.44%) and the lowest on the body with 1 lesion (1.38%) .. Among the 72 cases suffering from cutaneous leishmaniasis, 46 cases (63.88%) were found to be females and 26 cases (36.11%) were males. Discussion & Conclusion: The results indicated that, the dominant recognizecl species was L.tropica
چکیده فارسی مقاله هدف: این مطالعه با هدف تعیین گونه لیشمانیا در افراد ساکن در شهر مشهد با استفاده از آزمایش الیازیا و بررسی شکل برحسب سن و جنس، محل سکونت افراد در مشهد و در ارتباط با گونه لیشمانیا طراحی و اجرا شد. مواد و روش‌ها: بدین منظور ابتدا با آزمایش گسترش مستقیم و کشت از زخم 153 نفر ابتلا به لیشمانیا بررسی، سپس با استفاده از آنتی‌بادی منوکلونال آزمایش الایزا برروی نمونه‌های مثبت انجام گرفت. نتایج: بدین ترتیب از 72 نمونه تعیین گونه شده به روش الایزا، 52 مورد (22/72 درصد) مربوط به L.tropica؛ 16 مورد (2/22 درصد) مربوط به L.major و 4 مورد (55/5 درصد) ناشناخته بوده ست. از 52 ایزوله تعیین شده ل. تروپیکا، 49 ضایعه از نظر ظاهری به فرم خشک شبیه بودند و از 16 ایزوله تعیین شده ل. ماژور، 15 ضایعه از نظر ظاهری به فرم خشک نیز شباهت داشت. 4 مورد از 72 نمونه مورد بررسی نیز به‌عنوان سویه‌های ناشناخته در نظر گرفته شد. بیشترین میزان آلودگی مربوط به ناحیه دست، با 32 ضایعه (44/44 درصد) و کمترین آن در ناحیه تنه، با 1 ضایعه (38/1 درصد) دیده شده است. از 72 بیمار مبتلا به لیشمانیوزیس، 46 نفر (88/63 درصد) از افراد آلوده مؤنث و 26 نفر (11/36 درصد) مذکر بوده‌اند. بحث: در مطالعه حاضر از نظر خصوصیات بالینی و آزمایش الایزا گونه غالب ل.تروپیکا تشخیص داده شد.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Cutaneous leishmaniasis, Human, Species, Mashhad, Monoclonal antibody, ELISA
کلیدواژه‌های فارسی مقاله لیشمانیوزیس جلدی، انسان، مشهد، گونه، مونوکلونال آنتی‌بادی، الایزا
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۱۰۷
صفحه پایان مقاله در نشریه ۱۱۳
نشانی اینترنتی
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
نویسندگان مقاله 93124---93125---93126---93127---93128---93129---
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

Health and Biomedical Information System - SEMAT

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به معاونت تحقیقات فنآوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی میباشد.


«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»


Persian site map - English site map - Created in 0.09 seconds with 21 queries by YEKTAWEB 4090