«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - ۱۳۸۳/۱۰/۱۲ - جلد:۸ - شماره:۱ - 2005/01/1 - Volume:۸ - Number:۱ ::
زبان مقاله منتشر شده
عنوان انگلیسی A study on the clinical symptoms, eosinophil and serum immunoglobuline alterations in the patients infected with Giardia lamblia
عنوان فارسی بررسی علایم بالینی و تغییرات اتوزینوفیلیو ایمونوگلوبولین‌ها و بیماران مبتلا به ژیاردیا لامبلیا
عنوان مختصر
کد مقاله (doi)
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله Purpose: In the present work, clinical symptoms, serum immunoglobuline alteration and eosinophil count were investigated in the patients infected with Giardia lamblia. Materials and Methods: In this regard, 50 persons infected with Giardia and 50 healthy individuals were selected as the study and control groups respectively in Tehran. Sera of the groups were tested for IgG, IgE, IgA levels and their blood for the percentage of eosinophil. To measure IgA and IgG levels the SRID technique and to measure IgE level the ELISA technique were applied. Results: Results indicated that, 78%, 74%, 60%, 58% and 12% of the patients showed diarrhea, abdominal pain, weight loss, flatulence and visual disorder respectively, while no aforementioned symptoms were observed in non-infected individuals. In addition, the mean of eosinophil percentage as well as IgA, IgG and IgE levels in the infected group were found to be higher than that of the non infected group significantly (P<0.05). Meanwhile, no elevation was observed in the eosinophil percentage or immunoglobuline levels of the control group. Conclusion: In conclusion, Giardia lamblia can induce eosinophila and increase the level of IgE in the infected patients significantly.
چکیده فارسی مقاله هدف: در مطالعه حاضر علایم و تغییرات ائوزینوفیلی و ایمونوگلوبولین‌ها در افراد مبتال به ژیادیالامبلیا بررسی شده است. مواد و روش‌ها: بدین منظور ابتدا 50 فرد مبتلا به ژیاردیا به‌عنوان گروه مطالعه و 50 فرد سالم فاقد هر گونه آلودگی انگلی یا عارضه آلرژیک به‌عنوان گروه شاهد در تهران انتخاب شدند. از افراد تحت مطالعه خونگیری به عمل آمد و میزان ائوزینوفیلی و میزان IgG، IgA، IgE سرم آنها اندازه‌گیری شد. برای اندازه‌گیری IgA و IgG از کیت‌های SIRD و برای IgE از کیت ELISA استفاده شد. نتایج: طبق نتایج به‌دست آمده، 78% افراد آلوده به ژیاردیا دارای اسهال، 74% دارای درد شکم، 60% دارای کاهش وزن، 58% دارا نفخ شکم و 12% دارای عارضه چشمی بودند. اما در افراد غیر آلوده هیچ‌کدام از علایم مذکور مشاده نشد. علاوه بر این میانگین ائوزینوفیلی و میزان IgG، IgA و IgE در افراد آلوده افزایش چشمگیری داشت که در مقایسه با افراد غیرآلوده این تغییرات از نظر آماری معنادار بود (05/0 P<) اما در افراد غیرآلوده افزایشی در میزان ایمونوگلوبولین‌ها مشاهده نشد. نتیجه‌گیری: به‌طور کلی می‌توان نتیجه گرفت آلودگی به ژیاردیا لامبلیا می‌تواند باعث ایجاد ائوزینوفیلیا و افزایش قابل توجهی در میزان IgE گردد.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Giardia lamblia, Clinical Symptoms, Eosinophil, Serum Immunoglobuline.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله ژیاردیا لامبیا، علایم بالینی، ائوزینوفیلی و ایمونوگلوبولین‌ها
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۱۳
صفحه پایان مقاله در نشریه ۱۸
نشانی اینترنتی
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
نویسندگان مقاله 93138---93139---
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

Health and Biomedical Information System - SEMAT

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به معاونت تحقیقات فنآوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی میباشد.


«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»


Persian site map - English site map - Created in 0.11 seconds with 21 queries by YEKTAWEB 4090