«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - ۱۳۸۳/۱۰/۱۲ - جلد:۸ - شماره:۱ - 2005/01/1 - Volume:۸ - Number:۱ ::
زبان مقاله منتشر شده
عنوان انگلیسی An assessment of antibacterial effect of alcoholic and aquatic extracts of Eucalyptus leaves on Pseudomonas aeruginosa
عنوان فارسی ارزیابی اثر ضدباکتریایی عصاره‌های آبی و الکلی اکالیپتوس بر سود و موناس آیروژینوزا
عنوان مختصر
کد مقاله (doi)
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله Purpose: In this study the inhibitory effect of Eucalyptus extracts as a natural and herbal antibacterial substance was evaluated against Pseudomonas aeruginosa strains (8821M and ATCC27853). Material and Methods: The MIC (Minimal Inhibitory Concentration) of alcoholic and aquatic extracts of Eucalyptus was determined using the tube and agar dilution methods. The growth rate of Pseudomonas aeruginosa in sub-MIC concentration of extracts was compared with the controls. Phenol coefficients of extracts were determined by the Ridal- Walker method. Result and Discussion: The MIC was 1:8(3.2 mg/ml) fold of the alcoholic extracts and 1:4(17.5 mg/ml) fold of the aquatic extracts. In the sub-MIC concentration of extracts, by increasing the Eucalyptus extract concentration, the growth rate was decreased. Phenol coefficients of the alcoholic and aquatic extracts were evaluated to be 0.0381 and 0.019, respectively. Conclusion: Results of this study indicated that crude aquatic and alcoholic extracts of Eucalyptus have inhibitory effects on the growth of Pseudomonas aeruginosa and in the sub- MIC concentration of extracts this value decreases. Overall, the plants indicated a wide range of antimicrobial activities which can lead to the detection of new antibiotics against resistant bacteria.
چکیده فارسی مقاله هدف: در تحقیق حاضر اثر بازدارندگی از رشد عصاره اکالیپتوس به‌عنوان یک ماده ضدمیکروبی طبیعی گیاهی بر روی سویه‌های 27853ATCC و M8821 سودوموناس آیروژینوزا بررسی شد. مواد و روش‌ها: کمترین غلظت بازدارنده از رشد عصاره‌های آبی و الکلی به روش تهیه رقت در لوله و آگار تعیین شد. منحنی رشد باکتری در زمان‌های مختلف تحت تأثیر عصاره بررسی و با شاهد مقایسه شد. ضریب فنلی عصاره‌ها به روش ریدل- والکر اندازه‌گیری شد. نتایج و بحث: MIC برای عصاره الکلی رقت 8/1 (mg/ml2/3) و برای عصاره آبی رقت 4/1 (mg/ml5/17) محاسبه شد. در غلظت‌های کمتر از بازدارندگی رشد عصاره‌ها، با افزایش مقدار عصاره در مقایسه با نمونه شاهد سرعت رشد کاهش داشت. ضریب فنلی برای عصاره‌های خام الکلی و آبی اکالیپتوس بخوبی می‌توانند از رشد سودوموناس آیروژینوزا جلوگیری کنند و کاهش رشد سودوموناس آیروژینوزا در غلظت‌های Sub-MIC دیده شد. به‌طور کلی گیاهان طیف وسیعی از فعالیت‌های ضدمیکروبی را نشان می‌دهند و این می‌تواند به کشف انواع جدیدی از مواد ضد میکروبی در برابر باکتری‌های مقاوم به دارو منجر شود.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Pseudomonas aeruginosa, Eucalyptus, Inhibitory effect
کلیدواژه‌های فارسی مقاله سودوموناس آیروژینوزا، آکالیپتوس، اثر بازدارندگی
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۱۹
صفحه پایان مقاله در نشریه ۲۳
نشانی اینترنتی
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
نویسندگان مقاله 93140---93141---93142---
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

Health and Biomedical Information System - SEMAT

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به معاونت تحقیقات فنآوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی میباشد.


«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»


Persian site map - English site map - Created in 0.09 seconds with 21 queries by YEKTAWEB 4090