«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - ۱۳۸۳/۱۰/۱۲ - جلد:۸ - شماره:۱ - 2005/01/1 - Volume:۸ - Number:۱ ::
زبان مقاله منتشر شده
عنوان انگلیسی Evaluation of the effect of the fungus Metarhizium anisopliae, as a biological control agent, on german cockroaches Blattella germanica
عنوان فارسی بررسی تأثیر قارچ متاریزیوم آنیزوپلیه به‌عنوان عامل کنترل بیولوژیک سوسری آلمانی
عنوان مختصر
کد مقاله (doi)
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله Purpose: This investigation was undertaken to evaluate the potency of Metarhizium anisoplea as a biological alternative to the biological control of German cockroaches. Materials & Methods: The fungal spores were applied against the male and female German cockroach, using two bioassay methods, viz the submerge application and the injection. The data was analysed and the mean mortality was calculated in both of the treatment and control groups. The values of LC50 for the submerge application and LD50 for the injection bioassays were calculated using the probit analysis. The regression lines of mortality resposes were also compared using the R square tests. Results & Discussion: In the submerge bioassay, the data showed that M.anisopliae with LC50=5/65×106 spore/ml for the male and LC50=7/65×106 spore/ml for the female cockroaches was the effective pathogen. In the injection bioassay the fungus M.anisopliae with LD50=2/5×106 spore/insect for the male and LD50=7/65×106 spore/insect for the female cockroaches was the most effective mycopathogen. However, the comparison of pathogenic perfomence of the fungus using LC50 and LD50 values from both of the submerge and injection bioassays showed that the fungus excerts different pathogenic activity before and after breaching the cuticular barrier. Conclusion: It seems, that the use of the fungus in cockroach habitats can contribute to the reduction of ecological competency of the German cockroaches in their regions.
چکیده فارسی مقاله هدف: هدف از این تحقیق بررسی قابلیت استفاده از قارچ متاریزیوم آنیزوپلیه به‌منظور کنترل بیولوژیک سوسری آلمانی بوده است. مواد و روش‌ها: اسپورهای قارچ به دو روش غوطه‌ورسازی و تزریقی بر بالغان نر و ماده سوسری آلمانی به کار برده شد. در بررسی و آنالیز داده‌های به‌دست آمده، میانگین مرگ و میر سوسری‌ها و گروه‌های شاهد و آزمون محاسبه شد. 50LC در روش غوطه‌ورسازی و 50LD در روش تزریقی با استفاده از آنالیز پروبیت محاسبه گردید. سپس مقایسه داده‌ها با استفاده از مجذور R(R.square) و رسم رگرسیون خطی انجام شد. نتایج و بحث: در روش غوطه‌ورسازی متاریزیوم آنیروپلیه با 106×65/5=50LC اسپور بر میلی‌لیتر در مرگ و میرنرها و 106×65/7=50LC اسپور بر میلی‌لیتر در مرگ و میر ماده‌ها مؤثر بود. در روش تزریقی نیز معلوم شد قارچ متاریزیوم آنیزوپلیه با 106×5/2=50LD اسپور بر حشره تأثیر بیشتری بر نرها نسبت به ماده‌ها با 106×5/7=50LD اسپور بر حشره داشته است. مقایسه 50LD و 50LD روش‌های غوطه‌ورسازی و تزریقی نیز نشان می‌دهد که عملکرد قارچ در مرگ و میر سوسری‌ها تا قبل از گذر از سد کوتیکول و پس از آن با یکدیگر متفاوت بوده است. نتیجه‌گیری: بنابراین به‌نظر می‌رسد که استفاده از اسپورهای قارچ در محل حضور سوسری می‌تواند به کاهش قابلیت اکولوژیکی سوسری آلمانی در این نواحی کمک کند.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Metarhizium Anisopliae, German Cockroach, Biological Control.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله متاریزیوم آنیزوپلیه، سوسری آلمانی، کنترل بیولوژیک.
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۳۱
صفحه پایان مقاله در نشریه ۳۶
نشانی اینترنتی
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
نویسندگان مقاله 93146---93147---
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

Health and Biomedical Information System - SEMAT

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به معاونت تحقیقات فنآوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی میباشد.


«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»


Persian site map - English site map - Created in 0.08 seconds with 21 queries by YEKTAWEB 4090