«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - ۱۳۸۳/۱۰/۱۲ - جلد:۸ - شماره:۱ - 2005/01/1 - Volume:۸ - Number:۱ ::
زبان مقاله منتشر شده
عنوان انگلیسی Histopathologic and biomechanical comparisons of the properties of skin, sutured with an Iranian and a foreign brand silk suture in rat
عنوان فارسی مقایسة هیستوپاتولوژیک و بیومکانیک پوست بخیه شده به‌وسیله نخ سیلک تولید داخل و خارج از کشور در موش‌ صحرایی
عنوان مختصر
کد مقاله (doi)
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله Purpose: Since there have been some debates about using Supa brand silk, this study was designed to elucidate the possible differences between Supa and Ethicon silk in suturing rat skin. Materials & Methods: This study was carried out on 60 female Spragne-Dawly albino rats. The animals were randomly assigned to two equal groups. In group one, 3/0 silk, Supa product, and in group two, 3/0 silk Ethicon product were used. Following general anesthesia and surgical preparation, a 5 cm midline abdominal skin incision was made and sutured by a simple interrupted pattern. Fifteen animlas of each group were sacrificed on day 6 for the histopathologic examination and the rest of the animals, on day 13 for histopathologic and biomechanical examinations. Histopathologic sections were stained by H&E and examined under the light microscope for the re-epithelialization, acanthosis, age of granulation tissue, dermatitis, hyperemia, and presence of giant cells. Results: There was no significant differences between the two groups on day 6 and 13 (P>0.05). In the biomechanical study, the following parameters were measured from load-elongation curves: the ultimate strength, ultimate strain, yield strain, stiffness, and maximum stored energy. Regarding these factors, there was no significant differences between the groups either (P>0.05). Conclusion: According to the results of this study and considering the price and availability, using Supa silk can be recommended with confidence and reliability.
چکیده فارسی مقاله هدف: از آنجا که استفاده از نخ سیلک ساخته کارخانة سوپا مورد بحث و تردید قرار گرفته است، این پژوهش به‌منظور بررسی اختلافات احتمالی ما بین نخ سیلک سوپا و اتیکون برای بخیه زدن پوست موش صحرایی انجام شده است. مواد و روش‌ها: در این مطالعه از 60 عدد موش صحرایی سفید نژاد اسپراگن- دولی با متوسط سنی 3 ماه و متوسط وزنی g250 استفاده گردید. موش‌ها به‌طور تصادفی به دو گروه 30 تایی تقسیم شدند. تحت بیهوشی عمومی و پس از آماده‌سازی جراحی، شکافی به طول تقریبی cm5 از ناحیه خلفی غضروف خنجری به طرف عقب بر روی پوست و لایة پانیکولوس ایجاد شد؛ این شکاف در گروه 1 با نخ سیلک 0/3 ساخت کارخانة سوپا و در گروه 2 با نخ سیلک 0/3 ساخت کارخانة ایتکون با الگوی سادة تکی دوخته شد. روز 6 بعد از عمل 15 عدد از موش‌های هر گروه قربانی شدند و برای تهیة مقاطع هیستوپاتولوژی از ناحیة زخم، نمونه‌برداری به عمل آمد. روز 13، 15 عدد باقی‌مانده از موش‌های هر گروه قربانی شدند و برای تهیه نمونة هیستوپاتولوژی و بیومکانیک مورد استفاده قرار گرفتند. مقاطع هیستوپاتولوژی به‌وسیلة هماتوکسیلین- ائوزین رنگ‌آمیزی شد و در آنها بازسازی اپیتلیوم، آکانتوز، سن بافت جوانة گوشتی، نوع درماتیت، پرخونی و حضور سلول‌های غول‌‌پیکر مد نظر قرار گرفت. بر این اساس اختلاف معناداری بین دو گروه در روزهای 6 و13 مشاهده نگردید (05/0 P>). در مطالعات بیومکانیک براساس منحنی نیرو- تغییر طول حاصل از کشش نمونه‌ها به‌وسیله دستگاه استروگراف، فاکتورهای زیر محاسبه شد: حداکثر استحکام کششی، کرنش Strain در نقطة تسلیم، کرنش در نقطة نیروی حداکثر، سفتی بافت و حداکثر انرژی جذب شده. از نظر خواص بیومکانیک نیز اختلاف معناداری بین دو گروه مشاهده نگردید (05/0 P>). نتیجه‌گیری: براساس نتایج به‌دست آمده در این مطالعه استفاده از نخ‌های سیلک تولید شده به‌وسیلة کارخانة سوپا به‌جای نخ‌های اتیکون پیشنهاد می‌شود.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Supa silk, Ethicon silk, Histopathology, Biomechanics, Rat Skin.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله نخ سیلک سوپا، نخ سیلک اتیکون، هیستواپتولوژی، بیومکانیک، پوست موش صحرایی
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۴۵
صفحه پایان مقاله در نشریه ۵۴
نشانی اینترنتی
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
نویسندگان مقاله 93152---93153---93154---
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

Health and Biomedical Information System - SEMAT

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به معاونت تحقیقات فنآوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی میباشد.


«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»


Persian site map - English site map - Created in 0.11 seconds with 21 queries by YEKTAWEB 4090