«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - ۱۳۸۵/۱۰/۲۰ - جلد:۱۰ - شماره:۲ - 2007/01/10 - Volume:۱۰ - Number:۲ ::
زبان مقاله منتشر شده
عنوان انگلیسی Evaluating survivin gene expression changes in adult mice following sciatic nerve injury
عنوان فارسی بررسی تغییرات بیان ژن سوروایوین پس از آسیب‌دیدگی عصب سیاتیک
عنوان مختصر
کد مقاله (doi)
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله Objective: Because of the necessity of more effective treatments for the nervous system injuries and considering the role of survivin in cellular proliferation and apoptotic cell death, we have monitored survivin gene expression changes during the course of regeneration in injured sciatic nerves and also L4-L6 segments of spinal cord. Materials and Methods: We used adult male NMRI mice as a model. After anesthetizing the animals, the right sciatic nerve was transected and at the indicated times (3, 6, 12, 24, 48, 96 and 144 hours) the animals were sacrificed and both distal and proximal segments of the transected sciatic nerve, intact left sciatic nerve and L4-L6 segments of spinal cord were dissected. The total RNA was extracted from each sample and semi-quantitative RT-PCR with specific primers for survivin and also 2-microglobulin genes, as an internal control, was performed. To determine cellular distribution of survivin protein, 6 days (144 hours) after the axotomy, survivin protein expression was evaluated using immunohistochemistry technique. Results: Our results demonstrated the expression of both survivin140 and survivin40 in distal and proximal segments of sciatic nerve with different intensity, where the expression of survivin140 was higher than survivin40. In spinal cord segments, only survivin140 expression was detected. In Immunohistochemistry analysis of spinal cord segments, both the nuclear and cytoplasmic distribution of survivin protein was observed. In contrast, survivin protein has not been detected in either distal or proximal segments of sciatic nerve. Conclusion: Our data suggest that survivin is differentially expressed and spliced during the course of regeneration in damaged nerve and spinal cord. It seems that manipulation of expression and/or splicing of survivin could potentially affect the process of regeneration in nerve and/or spinal cord injuries.
چکیده فارسی مقاله هدف: به دلیل ضرورت درمان آسیب‌های سیستم عصبی و همچنین نقش ژن سوروایوین در تکثیر سلولی و مرگ برنامه‌ریزی شده سلول، تغییرات بیان این ژن در طول دوره ترمیم در اعصاب سیاتیک آسیب‌دیده و همچنین قطعات نخاعی مرتبط با عصب سیاتیک بررسی شد. مواد و روش‌ها: موش‌های نر بالغ نژاد «ان ماری» به عنوان مدل مورد استفاده قرار گرفتند که پس از بیهوش کردن آن‌ها، عصب سیاتیک پای راست موش‌ها برش عرضی داده شد و سپس در زمان‌های مشخص (3، 6، 12، 24، 48، 96 و 144 ساعت) پس از آسیب، موش‌ها کشته شده و قطعات انتهایی و ابتدایی عصب قطع شده، عصب دست نخورده پای چپ و قطعاتL4- L6 نخاعی که مربوط به عصب سیاتیک هستند، نمونه‌گیری شدند. RNA کل هر نمونه استخراج و سپس واکنش RT-PCR ((Reverse Transcriptase-Polymerase Chain Reaction نیمه کمی با آغازگرهای اختصاصی برای ژن سوروایوین و ژن 2m، به عنوان کنترل داخلی، گذاشته شد. برای تعیین توزیع سلولی پروتئین سوروایوین، 6 روز (144 ساعت) پس از قطع عصب، بیان این پروتئین با استفاده از آنتی‌بادی‌ اختصاصی با روش ایمونوهیستوشیمی ارزیابی شد. نتایج: نتایج این تحقیق نشانگر بیان دو واریانت سوروایوین 140 و سوروایوین 40 در قطعه انتهایی و ابتدایی عصب آسیب‌دیده با شدت‌های مختلف بود به گونه‌ای که میزان بیان سوروایوین 140 بیشتر از بیان سوروایوین 40 بود و در قطعات نخاعی، تنها بیان واریانت سوروایوین 140 شناسایی شد. همچنین در بررسی ایمونوهیستوشیمی قطعات نخاعی، هم توزیع هسته‌ای و هم توزیع سیتوپلاسمی پروتئین سوروایوین مشاهده شد در حالی که بیان این پروتئین در هیچ‌کدام از قطعات انتهایی یا ابتدایی عصب سیاتیک تشخیص داده نشد. نتیجه‌گیری: نتایج بیانگر آن است که ژن سوروایوین به طور متمایزی در طول دوره ترمیم در عصب و نخاع آسیب‌دیده بیان و پردازش می‌شود. همچنین نتایج نشان دادند که دستکاری در بیان یا پردازش رونوشت اولیه سوروایوین می‌تواند تأثیر بالقوه‌ای در فرآیند ترمیم در آسیب‌های اعصاب یا نخاع داشته باشد.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Survivin, Sciatic nerve, IAP, Spinal cord, Immunohistochemistry, Mouse
کلیدواژه‌های فارسی مقاله سوروایوین، عصب سیاتیک، مهارکننده مرگ برنامه‌ریزی شده سلول، نخاع، ایمونوهیستوشیمی
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۵۱
صفحه پایان مقاله در نشریه ۶۱
نشانی اینترنتی
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
نویسندگان مقاله 93182---93183---93184---93185---
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

Health and Biomedical Information System - SEMAT

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به معاونت تحقیقات فنآوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی میباشد.


«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»


Persian site map - English site map - Created in 0.08 seconds with 21 queries by YEKTAWEB 4090