«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - ۱۳۸۴/۱۰/۱۱ - جلد:۹ - شماره:۱ - 2006/01/1 - Volume:۹ - Number:۱ ::
زبان مقاله منتشر شده
عنوان انگلیسی Studies on the effects of intraspecific competition for food and space on biological indexes of Anopheles stephensi (Dip:Culicidae) in laboratory conditions
عنوان فارسی بررسی اثر رقابت درون‌گونه‌ای برای غذا و فضا، روی شاخصهای
عنوان مختصر
کد مقاله (doi)
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله Aim: This study investigates the intraspecific competition, for food and density amongst larvae of Anopheles stephensi (main malaria vector in south Iran). Material & Methods: The effects of 4 selected food quantities (1x,2x,4x,6x) and 5 larval densities (0.1 to 3 larva/cm2) were tested individually or in combination on 7 biological indexes of the vector and the results were statistically analyzed. The competition starts when the food quantity decreases from 6x to x and the larval density increases from 0.1 up to 3 larva/cm2. Results & Discussion: The biological indexes that showed significant alterations at competing conditions (reduced food quantity and increased larval density) were as follows. Increasing of the larval, pupal and total mortality, alteration of the sex ratio in favor of male production, and decrease of the speed of larval development and survival rate. However, body sizes did not show any significant difference among individuals of both sexes. Conclusion: So, reducing the food quantity and increasing the larval density make a decrease in abundance and activity of An. Stephensi and it may provide a useful method for control of this mosquito population.
چکیده فارسی مقاله هدف: هدف از این مطالعه، بررسی رقابت درون‌گونه‌ای در لارو آنوفل استفنسی (ناقل عمدة مالاریا در جنوب ایران) است. مواد و روشها: در این مطالعه ابتدا 4 کمیت غذایی مختلف (x6x,4x,2x,1) و5 تراکم لاروی متفاوت (1/0، 5/0، 1، 2 و3 لارو در سانتیمتر مربع از سطح آب) انتخاب شد و تأثیر جداگانه و توأمان این تیمار‌ها روی 7 شاخص زیست‌شناختی آنوفل استفنسی مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. شرایط ایجاد رقابت درون گونه‌ای بین لارو‌ها برای دو عامل غذا و فضا، با کاهش کمیت غذای لاروی از x6 به x و افزایش تراکم لاروی از 1/0 به 3 لارو در هر سانتیمتر مربع از سطح آب فراهم شد. نتایج و بحث: شاخصهای زیست‌شناختی با کاهش کمیت غذا و افزایش تراکم لاروی، تغییرات معنی‌داری را در موارد زیر نشان دادند؛ مرگ و میر لاروی، مرگ و میر شفیره، افزایش مرگ و میر کل، نسبت جنسی یا نسبت بالغین ایجاد شدة نر به کل بالغین، افزایش و نرخ بقا کاهش داشته است و زمان رشد لاروی یا زمان دگردیسی طولانیتر شده است. در حالی که اندازة بدن بالغین تغییر معنی‌داری در شرایط مذکور، نشان نداده است. نتیجه‌گیری: با کاهش کمیت غذا و افزایش تراکم لاروی از وفور و پویایی پشه آنوفل کاسته می‌شود و این امر می‌تواند راهکار‌هایی برای کنترل این پشه، پیشنهاد نماید.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Intraspecific competition, larval nutrition, larval density, biological indexes, Anopheles stephensi indexes, Anopheles stephensi
کلیدواژه‌های فارسی مقاله رقابت درون‌گونه‌ای، تغذیه لاروی، تراکم لاروی، شاخصهای زیست‌شناختی، آنوفل استفنسی
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۱
صفحه پایان مقاله در نشریه ۸
نشانی اینترنتی
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
نویسندگان مقاله 93198---93199---93200---93201---
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

Health and Biomedical Information System - SEMAT

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به معاونت تحقیقات فنآوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی میباشد.


«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»


Persian site map - English site map - Created in 0.09 seconds with 21 queries by YEKTAWEB 4090