«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - ۱۳۸۴/۱۰/۱۱ - جلد:۹ - شماره:۱ - 2006/01/1 - Volume:۹ - Number:۱ ::
زبان مقاله منتشر شده
عنوان انگلیسی The role of HLA-DQB1 alleles in susceptibility to Rheumatoid Arthritis in Northeastern Iran
عنوان فارسی بررسی ارتباط بین الل‌های ژن HLA-DQB۱ با بیماری
عنوان مختصر
کد مقاله (doi)
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله Background: Rheumatoid Arthritis (RA) is the most common chronic inflammatory erosive joint disease with the worldwide distribution of approximately 0.5-1%. Molecular methods can be very sensitive in the early stage diagnosis of the disease and therefore prevention the late complications and disabilities. Etiology of RA, an autoimmune disease, is not exactly known but immunologic and genetic factors seem to play important roles in the pathogenesis of the disease. Genetic factors such as Human Leukocyte Antigens (HLA) are responsible for many autoimmune diseases; therefore we decided to look for a correlation between RA and the presence of specific HLA-DQB1 alleles as a possible genetic markers. Methods: The genomic DNAs from the whole blood samples of 25 patients with RA and 86 normal individuals (Control group) were extracted by salting out method. The genomic DNA was amplified by PCR-SSP technique. HLA-Typing was done by this method after optimizing the PCR reaction for each allele. In this procedure seven serological subclasses of HLA-DQB1 can be detected. Results: Comparing the results between the patients and the controls suggests a significant increase in the frequency of HLA-DQ5 (*0501-*0504) and HLA-DQ8 (*0302, *0305) alleles in the patient group. The P-values were respectively 0.033 and 0.007 (P<0.05)(DQ5 and DQ8 positive individuals in patients were respectively 56% and 24% compared with 31.4% and 5.8% in healthy people). The relative risk for these alleles was evaluated higher than 1. Conclusions: The results suggest that DQ5 and DQ8 are the dominant HLA-DQB1 alleles that are associated with the susceptibility to RA. These alleles are probably important in increasing the risk of developing RA disease in Northeastern Iran and we can use them as molecular markers for diagnosis of RA.
چکیده فارسی مقاله هدف: روماتوئیدآرتریتیس (RA) شایعترین بیماری التهابی مزمن و مخرب مفصلی است که انتشار جهانی دارد و شیوع آن در سطح جهان حدود 5/0 تا 1 درصد می‌باشد. برای تشخیص قطعی بیماری RA در مراحل اولیه بیماری روش آزمایشگاهی مشخصی موجود نمی‌باشد و از آنجا که تشخیص سریع آن بسیار حایز اهمیت است، استفاده از روشهای مولکولی می‌تواند در تشخیص به موقع و دقیق بیماری بسیار مؤثر باشد. با وجود این که هنوز علت اصلی این بیماری خود ایمن شناخته نشده است، ولی فاکتورهای ایمنی‌شناختی و ژنتیکی نقش عمده‌ای در آسیب‌زایی بیماری بازی می‌کنند. با توجه به نقش کلیدی ژنهای مجموعه سازگاری بافتی در بروز بیماریهای خودایمن، در این تحقیق بر آن شدیم تا تنوع اللی ژن 1HLA-DQB از این مجموعه را بین دو گروه بیمار و سالم مقایسه و بررسی کنیم که آیا الل خاصی از 1HLA-DQB می‌تواند به عنوان شاخص ژنتیکی بیماری قرار گیرد یا خیر. مواد و روشها: در این مطالعه از 25 فرد بیمار مبتلا به روماتوئیدآرتریتیس و 86 فرد سالم استفاده شد. DNA ژنومی ‌از خون این افراد به روش غیرآنزیمی ‌رسوب نمکی استخراج و سپس ژنوتیپ HLA با تکنیک PCR-SSP تعیین شد. نتایج: با مقایسه نتایج به‌ دست آمده بین دو گروه بیمار و کنترل، فراوانی الل‌های 5HLA-DQ و 8HLA-DQ در گروه بیمار به ترتیب 56 درصد (4/31 درصد در گروه کنترل) و 24 درصد (8/5 درصد در گروه کنترل) مشاهده شد که نسبت به گروه کنترل، دارای اختلاف معنی‌داری می‌باشد. 05/0P< و به ترتیب 033/0 و 007/0). میزان مخاطره نسبی برای دو الل فوق نیز عددی بزرگتر از 1 برآورد شد (به‌ترتیب 6/2 و 1/5). بحث و نتیجه‌گیری: از آنجا که الل‌های 5DQ و 8DQ در بیماران نسبت به افراد سالم بیشتر دیده می‌شوند، می‌توانند در افزایش ریسک ابتلا به بیماری RA در جمعیت خراسانی نقش داشته باشند، از این رو می‌توانند به عنوان یک شاخص مولکولی در تشخیص و پیش‌آگهی بیماری روماتوئید‌آرتریتیس استفاده شوند.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Rheumatoid Arthritis; HLA; HLA-Typing; PCR-SSP.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله HLA، تعیین نوع HLA، PCR-SSP، بیماری آرتریت ‌روماتوئید.
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۲۵
صفحه پایان مقاله در نشریه ۳۶
نشانی اینترنتی
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
نویسندگان مقاله 93208---93209---93210---
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

Health and Biomedical Information System - SEMAT

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به معاونت تحقیقات فنآوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی میباشد.


«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»


Persian site map - English site map - Created in 0.09 seconds with 21 queries by YEKTAWEB 4090