«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - ۱۳۸۴/۱۰/۱۱ - جلد:۹ - شماره:۱ - 2006/01/1 - Volume:۹ - Number:۱ ::
زبان مقاله منتشر شده
عنوان انگلیسی Identification and Characteriztion of Prevalent Malassezia Species in Iran by PCR-RFLP
عنوان فارسی شناسایی و تشخیص گونه‌های شایع مالاسزیا در ایران با استفاده از روشRCR-RFLP
عنوان مختصر
کد مقاله (doi)
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله Background: Lipophilic yeasts of the genus Malassezia has been placed among the Basidiomycota phylum in the family of Cryptococcaceae. The genus Malassezia comprises yeasts with a natural habitat of the skin of many warm-blooded vertebrates, and human, but they are also associated with several skin diseases such as tinea versicolor, seborrehoeic dermatitis and even systemic infections. The genus Malassezia has recently been revised to include nine species by biochemical, morphological and molecular findings. Materials and methods: This study was aimed at the development of a DNA-based procedure applicable to rapid laboratory confirmation and identification of each Malassezia species. At first, conventional identification methods based on macroscopic, and microscopic features and physiological properties was performed. In the molecular findings a specific and unique restriction pattern was determined for each of the three currently recognized Malassezia species. Results: The primers ITS/4 produced a large amplificon (about 800 bp for M. furfur, and M. globosa) and the other amplificon is smaller (about 600 bp for M. sympodialis). For further species distinction with this amplicon, one restriction endonuclease proved tobe useful. Restriction patterns obtained by ECOR1 digestion of amplified products from the ITS region was distinguish. Conclusion: Application of polymerase chain reaction (PCR) technology for molecular diagnostics allows early and accurate identification of Malassezia Spp. The PCR-RFLP results were well correlated with those obtained from traditional identification procedures.
چکیده فارسی مقاله مقدمه: مخمرهای فرصت طلب جنس مالاسزیا متعلق به شاخه بازیدیومیکوتاها و خانوادة کریپتوکوکاسه می‌باشند که به‌طور طبیعی روی پوست انسان و حیوانات خونگرم ساکن هستند. این مخمرها تحت شرایط خاصی قادر به ایجاد بیماری نظیر تینه آ ورسیکالر، درماتیت سبوره،... و حتی عفونتهای سیستمیک است. در سالهای اخیر در پی استفاده از آزمایشات بیوشیمیایی، مورفولوژیکی و روشهای مولکولی 9 گونه از جنس مالاسزیا شناسایی شده است. مواد و روشها: تحقیق اخیر با هدف به‌کارگیری روشهای PCR-RFLP برای شناسایی این گونه‌ها و بررسی سوش‌های شایع در ایران پایه‌ریزی شد. ابتدا نمونه‌های به‌دست آمده بر اساس تستهای متداول میکروسکوپی و ماکروسکوپی و خصوصیات بیوشیمیایی در حد گونه شناسایی شدند و در آزمایشات مولکولی الگوهای واحدی برای هر یک از 3 گونه شایع مالاسزیا به‌دست آمد. نتایج: قطعات تولیدی PCR در حدودbp600 تا bp800 طول داشتند. محصول PCR مالاسزیا سیمپودیالیس (bp 600 تا bp 700) کوچکتر از محصول PCR سایر گونه‌های مالاسزیا بود و از این رو به‌راحتی و تنها از روی باند مربوط به PCR که با استفاده از پرایمرهای ITS1 و ITS4به‌دست آمده، از سایر گونه‌های مالاسزیا قابل افتراق بود. محصول PCR دو گونه مالاسزیا گلوبوزا و مالاسزیا فورفور کاملاً مشابه هم بوده و افتراق این دو گونه بر اساس قطعات تولیدیITS1/4 PCR تقریباً غیر ممکن است. برای شناسایی و افتراق دو گونه مزبور از الگوی RFLP با آنزیم ECOR1 استفاده شد. بحث: استفاده از روشهای مولکولی، شناسایی سریع و دقیق گونه‌های مختلف مالاسزیا را امکان‌پذیر می‌سازد. نتایج به‌دست آمده از روش RCR-RFLP با نتایج به‌دست آمده از روشهای متداول آزمایشگاهی، کاملاً مطابقت داشت.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Identification, Lipophilic, Malassezia, PCR, RFLP
کلیدواژه‌های فارسی مقاله شناسایی، مالاسزیا، چربی دوست، PCR, RFLP
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۳۷
صفحه پایان مقاله در نشریه ۴۳
نشانی اینترنتی
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
نویسندگان مقاله 93211---93212---93213---93214---
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

Health and Biomedical Information System - SEMAT

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به معاونت تحقیقات فنآوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی میباشد.


«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»


Persian site map - English site map - Created in 0.08 seconds with 21 queries by YEKTAWEB 4090