«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - ۱۳۸۴/۱۰/۱۱ - جلد:۹ - شماره:۱ - 2006/01/1 - Volume:۹ - Number:۱ ::
زبان مقاله منتشر شده
عنوان انگلیسی The prevalence of urinary tract infection in 7-years children of Birjand city:
عنوان فارسی شیوع عفونت ادراری در کودکان ۷ ساله شهر بیرجند:
عنوان مختصر
کد مقاله (doi)
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله Introduction and aim: Diagnosis and treatment of urinary tract infection in children must be done before renal damage. So, in many countries the screening programs are done in the schools. There are a few reports on the prevalence of this disease among children in different parts of Iran. This study aims to investigate the prevalence of this infection in the seven years old children of Birjand city and determine the worth of recommending a screening program for the UTI before attendance to school ,this study was performed . Methods: 278 Students (148 boys and 130 girls) Were selected by multi stage cluster sampling. After filling the questionnaire ,urine culture was done. In those who had colony count above or equal 104 per ml and below 105, U/C was repeated. children with 105 colony count per ml had documented as UTI. Results: The prevalence of UTI was 1.1% in all students. The prevalence of UTI was 1.4% in boys and 0.8% in girls. There was not any significant difference in the prevalance of UTI between two sexex (P.Value =1). 68.9 % of the boys (102 persons) were circumcised. The prevalance of UTI was 1% in circumcised boys and 2.2% in uncircumcised ones. There was not any significant difference in UTI between these two groups (Pvalue = 0.53). the most common age of doing circumcision was six years old. We had only Ecoli in the results of all documented UTI. Conclusion: Regavding to a few information about the prevalance of UTI among children in different parts of Iran, it is better to conduct more studies to determine the worth of recommending a screening programs for UTI in pre-school age .We recommend giving more information and education to people about the best age for circum cision.
چکیده فارسی مقاله مقدمه: تشخیص و درمان عفونتهای ادراری در کودکان قبل از ایجاد آسیب کلیوی باید انجام شود. با توجه به این امر در بسیاری از کشورهای دنیا طرحهای غربالگری عفونت ادراری در مدارس انجام می‌شود. با توجه به گزارشهای بسیار کم راجع به شیوع این عفونت در کودکان مناطق مختلف ایران، به منظور بررسی شیوع این عفونت در کودکان 7 ساله شهر بیرجند و نیز بررسی ارزش پیشنهاد طرح غربالگری عفونت ادراری در بررسیهای قبل از ورود به مدرسه، این طرح تحقیقاتی انجام شد . روش کار: 278 دانش‌آموز کلاس اول ابتدایی (148 پسر و 130 دختر) از طریق نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب و پس از تکمیل پرسشنامه، روی نمونه ادرار صبحگاهی آنها، آزمایش کشت ادرار انجام شد. تعداد کلنی مساوی یا بالای ده هزار و کمتر از صد هزار از یک نوع میکروارگانیسم در هر میلی‌لیتر ادرار به عنوان کشت مشکوک تلقی و کشت مجدد ادرار گرفته می‌شد. تعداد کلنی مساوی یا بالای صد هزار به عنوان عفونت قطعی ادرار در نظر گرفته شد. نتایج: میزان شیوع کلی عفونت ادراری 1/1 درصد بود. شیوع عفونت ادراری در پسران 4/1 درصد و در دختران 8/0 درصد بود که تفاوت معنی‌داری بین دو جنس در شیوع عفونت ادراری دیده نشد (1= P.Value). 9/68 درصد پسران (102 نفر) ختنه شده بودند. شیوع عفونت ادراری در پسران ختنه شده 1 درصد و در پسران ختنه نشده 2/2 درصد بود که تفاوت چشمگیری بین این دو گروه در شیوع عفونت ادراری دیده نشد (0.53(P.Value = . شایعترین سن انجام ختنه در 6 سالگی بود. در تمام موارد عفونت قطعی ادرار فقط ارگانیسم اشرشیاکلی1 به دست آمد. نتیجه‌گیری: با توجه به اطلاعات بسیار کم راجع به شیوع عفونت ادراری در کودکان مناطق مختلف ایران، انجام مطالعات وسیعتری در این مورد بهتر است تا بتوان راجع به مطرح کردن پیشنهاد طرح غربالگری آن در مدارس تصمیم‌گیری کرد. همچنین راجع به سن صحیح انجام ختنه، بهتر است اقدامات آموزشی و اطلاع رسانی بیشتری انجام شود.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله School children, urinary tract Infection, urine culture.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله دانش‌آموزان، عفونت ادراری، کشت ادرار، غربالگری.
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۵۳
صفحه پایان مقاله در نشریه ۵۶
نشانی اینترنتی
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
نویسندگان مقاله 93218---93219---93220---
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

Health and Biomedical Information System - SEMAT

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به معاونت تحقیقات فنآوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی میباشد.


«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»


Persian site map - English site map - Created in 0.1 seconds with 21 queries by YEKTAWEB 4090