«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - ۱۳۸۴/۱۰/۱۱ - جلد:۹ - شماره:۱ - 2006/01/1 - Volume:۹ - Number:۱ ::
زبان مقاله منتشر شده
عنوان انگلیسی Exvivo Evaluation of Candida albicans Infected Macrophages and Neutrophils function of Diabetic Rats
عنوان فارسی ارزیابی فعالیت ماکروفاژها و نوتروفیل‌های آلوده به کاندیدا
عنوان مختصر
کد مقاله (doi)
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله Patients afflicted by diabetes mellitus (DM) usually have more infections than those without DM. The course of the infections is also more complicated in this group of patients. One of the possible causes of increased infections prevalence is a deficiency in the immunity. Besides some decreased cellular responses in vitro, no disturbances in adaptive immunity in diabetic patients have been described. Different disturbances (low complement factor 4, decreased cytokine response after stimulation) in humoral innate immunity have been described in diabetic patients. In this research hydrogen peroxide (reactive oxygen mediator) and nitric oxide (reactive nitrogen mediator) in the neutrophil and macrophage culture of peritone in rats were evaluated against C.albicans. Via intravenous injection of streptozocin (65 mg/kg), a diabetic rat model was obtained. nitric oxide and hydrogen peroxide assay was performed by the Griess and Walter-Ruch methods respectively. C.albicans colony count on SCC medium was also done in two groups of healthy and diabetic mice. Macrophages of the healthy group reacted to C.albicans severly compared to the diabetic group which significantly produced more nitric oxide (P0.028). Neutrophils of the healthy group produced more No compared to the diabetic group against C.albicans (P0.165). No considerable difference was observed in production of hydrogen peroxide by macrophages in two groups of healthy and diabetic mice. Neutrophils of the diabetic group produced more hydrogen peroxide compared to the healthy group (P1). There was no significant difference in C.albicans colony count between the two healthy and diabetic groups (P0.058). Although nitrogen and oxygen related factors are changed or reduced after diabetic induction, changes in other immune system factors cannot be undermined.
چکیده فارسی مقاله هدف: محققان‌ یکی‌ از علتهای‌ افزایش‌ شیوع‌ عفونتهای‌ قارچی‌ از جمله‌ کاندیدیازیس1‌ را در بیماران مبتلا به ‌دیابت‌ نقص‌ ایمنی‌ ذکر کرده‌اند که‌ نقص‌ در فعالیت‌ ماکروفاژها و نوتروفیل‌ها از آن‌ جمله‌ است‌. نوتروفیل‌ها و ماکروفاژها از طریق‌ مکانیسم‌های‌ اکسیداتیو و غیراکسیداتیو در دفاع‌ بر علیه‌ کاندیداآلبیکنس‌ شرکت‌ می‌کنند. مواد و روشها: در این‌ تحقیق‌ فاکتورهای‌ پراکسید هیدروژن‌ (واسطه‌ اکسیژنی‌ واکنش‌گر) و نیتریک اکساید (واسطه ‌نیتروژنی واکنش‌گر) نوتروفیل‌ها و ماکروفاژها در برابر کاندیدا آلبیکنس‌ در مدل‌ حیوانی‌ موش صحرایی2 بررسی شد. با تزریق‌ وریدی‌ استرپتوزوسین3‌ به‌میزان‌ 65 میلی‌گرم‌ / کیلوگرم‌، مدل‌ رت‌ دیابتیک‌ به‌دست‌ آمد. سنجش‌ فاکتور نیتریک‌ اکساید براساس‌ روش‌ گریس4 و فاکتور پراکسید هیدروژن‌ طبق‌ روش‌ والترراچ‌ و همکاران5‌ انجام‌ شد. همچنین‌ شمارش‌ تعداد کلنی‌ کاندیدا آلبیکنس‌روی‌ محیط سابورودکستروز آگار در دو گروه‌ سالم‌ و دیابتیک‌ انجام‌ گرفت‌. نتایج و بحث: نشان داد ماکروفاژهای‌ گروه‌ سالم‌ در برابر کاندیدا آلبیکنس‌ نسبت‌ به‌ گروه‌ دیابتیک،‌ نیتریک‌ اکساید بیشتری‌ تولید کردند و این‌ اختلاف‌ معنی‌دار بود (028/0 P). نوتروفیل‌های‌ گروه‌ سالم‌ نیز در برابر کاندیدا آلبیکنس‌ در مقایسه‌ با گروه‌ دیابتیک‌ نیتریک‌ اکساید بیشتری‌ تولید کردند (165/0 P) .در ارتباط با عامل پراکسیدهیدروژن‌ ماکروفاژها در دو گروه‌ سالم‌ و دیابتیک‌، تفاوت‌ چندانی‌ مشاهده‌ نشد. ولی‌ نوتروفیل‌های‌ گروه‌ دیابتیک‌ در مقایسه‌ با گروه‌ سالم‌ عامل پراکسیدهیدروژن‌ بیشتری‌ تولید کردند (1 P). در نوتروفیل‌های‌ بدون‌ تحریک‌ گروه‌ دیابتیک‌ نسبت‌ به‌ گروه‌ سالم‌ افزایش‌ تولید پراکسیدهیدروژن‌ مشاهده‌ شد. در شمارش‌ تعداد کلنی‌ کاندیدا آلبیکنس‌ بین‌ دو گروه‌ سالم‌ و دیابتیک‌ تفاوت‌ معنی‌داری‌ مشاهده‌ نشد (058/0 P) و بین‌ شمارش‌ تعداد کلنی‌ کاندیدا آلبیکنس‌ و پاسخهای‌ ایمنی‌ مورد بررسی‌ در این‌ تحقیق‌ ارتباطی‌ وجود نداشت‌. نتیجه‌گیری: اگر چه‌ عوامل‌ وابسته‌ به‌ اکسیژن‌ و نیتروژن‌ پس‌ از ابتلا به‌ دیابت‌ دچار تغییر، مثلاً کاهش‌، می‌شوند؛ ولی‌ تغییرات‌ در سایر عوامل‌ سیستم‌ ایمنی‌ را نمی‌توان‌ نادیده‌ انگاشت‌.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Diabetes, Neutrophil, Macrophage, Nitric oxide, Hydrogen peroxide, Rat.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله دیابت‌، نوتروفیل‌، ماکروفاژ، کاندیدا آلبیکنس‌، نیتریک‌ اکساید، پراکسیدهیدروژن‌، رت‌.
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۵۷
صفحه پایان مقاله در نشریه ۶۶
نشانی اینترنتی
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
نویسندگان مقاله 93221---93222---93223---
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

Health and Biomedical Information System - SEMAT

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به معاونت تحقیقات فنآوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی میباشد.


«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»


Persian site map - English site map - Created in 0.08 seconds with 21 queries by YEKTAWEB 4090