«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - ۱۳۸۷/۱۰/۱۸ - جلد:۱۱ - شماره:۱ - 2009/01/7 - Volume:۱۱ - Number:۱ ::
زبان مقاله منتشر شده
عنوان انگلیسی Comparison of two delivery systems efficiency by using polyethylenimine (PEI) for plasmid HPV16E7 DNA transfection into COS-7 cells
عنوان فارسی کارایی دو سیستم انتقالی با استفاده از پلی‌اتیلن‌ایمین برای ترانسفکشن DNA پلاسمید حاوی ژن E۷ ویروس پاپیلومای انسانی نوع ۱۶ به داخل سلول‌های
عنوان مختصر
کد مقاله (doi)
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله Objective: DNA vaccines have been widely used to develop immunity against various pathogens including parasites and viruses. The potential of DNA vaccine to induce an effective immune response is related to the expression levels of the encoded protein in eukaryotic cells. Therefore, optimization of plasmid DNA delivery system is a major concern in protein expression in order to make an efficient DNA vaccination. Non-viral vectors such as polymers and cationic peptides have been recently known as efficient gene delivery systems into eukaryotic cells. In this study, transfection efficiency of HPV16E7 gene was evaluated by two non-viral delivery systems in vitro. Materials and Methods: DNA construct encoding HPV16E7 (pEGFP-E7) was prepared in large scale with high purity. Then, two delivery systems including polymer PEI 25 kDa and polymer-peptide hybrid as PEI600-Tat conjugate were used to compare their efficiency for HPV16E7 DNA transfection in vitro. Results: Our data demonstrated that both delivery systems including PEI 25 kDa and PEI600-Tat are efficient tools for E7 gene transfection. Although the level of transfected COS-7 cells is higher using PEI 25 kDa in comparison with PEI600-Tat. Conclusion: Our study indicated that PEI potency for E7 gene transfection was higher than PEI600-Tat in vitro, but its toxicity was obstacle in vivo. Therefore, with regard to low toxicity of PEI600-Tat delivery system and its potent plasmid DNA delivery, it is critical issue to study its potency as new delivery system in vivo.
چکیده فارسی مقاله هدف: واکسن‌های DNAیی برای ایجاد ایمنی در مقابل عوامل بیماری‌زای مختلف اعم از انگل‌ها و ویروس‌ها به‌طور گسترده مورد استفاده قرار گرفته‌اند. توانایی DNA واکسن برای القای پاسخ ایمنی قوی بستگی به میزان بیان پروتئین کد شده در سلول‌های یوکاریوتی دارد. بنابراین بهینه‌سازی روش انتقال DNA پلاسمیدی به‌عنوان یکی از مراحل مهم در افزایش بیان پروتئین مورد نظر برای پیشبرد واکسیناسیون DNAیی مهم است. اخیراً ناقلین غیرویروسی از قبیل پلیمرها و پپتیدهای کاتیونی به‌عنوان سیستم‌های انتقال ﻣﺆثر ژن به داخل سلول‌های یوکاریوتی شناخته شده‌اند. در این بررسی، کارایی ترانسفکشن ژن E7 ویروس پاپیلومای انسانی نوع 16 توسط دو ناقل غیرویروسی در شرایط آزمایشگاهی ارزیابی شد. مواد و روش‌ها: ساختار DNAیی کدکننده ژن E7 ویروس پاپیلومای انسانی نوع 16 (pEGFP-E7) در مقیاس زیاد با خلوص بالا تهیه شد. سپس از دو سیستم انتقالی شامل پلیمر پلی‌اتیلن‌ایمین با وزن ملکولی 25 کیلودالتون و هیبرید پلیمر- پپتید به‌صورت کونژوگه PEI600-Tat برای ترانسفکشن DNA پلاسمید حاوی ژن E7 در شرایط آزمایشگاهی استفاده شد. نتایج: در این تحقیق مشخص شد ترانسفکشن ژن E7 که توسط هر دو سیستم انتقالی پلی‌اتیلن‌ایمین 25 کیلودالتونی و PEI600-Tat انجام می‌شود. مقایسه میزان سلول‌های COS-7 ترانسفکت شده توسط این دو سیستم انتقالی نشان داد که کارایی پلی‌اتیلن‌ایمین به‌صورت مجزا بیشتر از فرم کونژوگه آن با پپتید Tat است. نتیجه‌گیری: در این بررسی نشان داده شد که کارایی ترانسفکشن ژن E7 با سیستم انتقالی پلی‌اتیلن‌ایمین در مقابل سیستم PEI-Tat در شرایط آزمایشگاهی بیشتر است اما باید در نظر داشت که سمیت پلی‌اتیلن‌ایمین مانع استفاده از آن در شرایط زنده می‌شود. بنابراین با توجه به سمیت کمتر سیستم انتقالی PEI600-Tat و انتقال ﻣﺆثر DNA پلاسمید توسط آن، بررسی کارایی این سیستم جدید در شرایط زنده دارای اهمیت زیادی است.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Transfection, Non-viral vector, Polyethylenimine, Tat-peptide, E7.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله ترانسفکشن، ناقل غیرویروسی، پلی‌اتیلن‌ایمین، پپتید Tat، E7
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۱۵
صفحه پایان مقاله در نشریه ۱۹
نشانی اینترنتی
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
نویسندگان مقاله 93258---93259---93260---93261---93262---
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

Health and Biomedical Information System - SEMAT

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به معاونت تحقیقات فنآوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی میباشد.


«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»


Persian site map - English site map - Created in 0.08 seconds with 21 queries by YEKTAWEB 4090