«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - ۱۳۸۷/۱۰/۱۸ - جلد:۱۱ - شماره:۱ - 2009/01/7 - Volume:۱۱ - Number:۱ ::
زبان مقاله منتشر شده
عنوان انگلیسی Studying of the Helicobacter pylori vacA cytotoxin gene prevalence by PCR technique among the Iranian patients with gastro-duodenal disorders
عنوان فارسی بررسی تیپ‌های مختلف و ژن vacA cytotoxin در هلیکوباکتر پیلوری با روش PCR در بیماری‌های دستگاه گوارش فوقانی
عنوان مختصر
کد مقاله (doi)
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله Objective: Helicobacter pylori is a major etiological agent in gastro-duodenal disorders, and has spread in the world. The prevalence of infection with H. pylori is more than 80% in some populations, but only 10% to 20% of them are infected with this organism. Also infection with this pathogen is associated with peptic ulcer disease (PUD), Gastritis (G), Duodenitis (Du), and non-ulcer dyspepsia (NUD). The development of diseases depends on the virulence of the infecting H. pylori strain and the susceptibility of the host. The vacuolating cytotoxin and the cytotoxin associated protein, encoded by vacA and cagA genes are important virulence determinants of H. pylori which are divided into different pathogenic types, to cause varities of infections. This may be used as a marker of infection and could be used to distinguish between pathogenic and nonpathogenic strains of H. pylori in Iran. The aim of this study was to assess the prevalence of vacA genotype of H. pylori and its development of PUD, G, Du, and NUD from Iranian patients who were admitted to Hazrat Rasoul Akram (peace upon him) as an educational and research society, affiliated to Iran University of Medical Sciences and Health Services (IUMS) in Tehran, Iran. Materials and Methods: During this study specimen biopsies were collected from 180 patients who underwent routine gastrointestinal endoscopies to the internal medicine ward, Hazrat Rasoul Akram Hospital, IUMS, Tehran, Iran. Positive H. pylori strains were identified by cultured isolates, standard biochemical methods, and molecular typing was performed by PCR technique to detect vacA gene and its alleles. Result: In this study out of 180 samples of 92 H. pylori strains were isolated and identified by biochemical tests, the PUD, G, Du and NUD were 79%, 60%, 90% and 30% respectively. 87 (94%) strains contained vacA gene and the predominant genotypes are in the vacA gene. Also 59 (64%) strains had displayed the s1/m2 genotype. 57 (62%) strains were classified as type 1, 31(33%) strains were type IV, 3 (3.26%) strains were type II, and 2 (2.17%) strains were type III. Conclusion: The significant difference (P<0.01) between type I and type IV isolated strains from PUD (62% type I) showed that type I strains are more pathogenic than type IV strains.
چکیده فارسی مقاله هدف: عفونت با هلیکوباکتر پیلوری در سطح جهان گسترده است و بیشترین عامل بیماری‌زایی در عفونت‌های سوء هاضمه التهاب معده (گاسترودئودنال) است. گاهی شیوع آن تا 80 درصد بعضی از جمعیت‌ها را در بر می‌گیرد اما تنها 10 تا 20 درصد از این افراد به بیماری‌های مرتبط با این باکتری مبتلا می‌شوند. همچنین عفونت‌های حاصل از هلیکوباکتر پیلوری مانند زخم گوارشی، التهاب معده، التهاب دوازدهه و سوء هضم است و تفاوت در بیماری‌زایی هلیکوباکتر پیلوری به عوامل میزبان و بیماری‌زایی باکتری وابسته است. هلیکوباکتر پیلوری براساس ژن‌های vacA و cagA به سویه (تیپ)های متعددی تقسیم‌بندی می‌شود که بیماری‌زایی متفاوتی دارند. وجود این ژن‌ها در سویه‌های هلیکوباکتر پیلوری ممکن است برای تشخیص نوع باکتری بیماری‌زا و غیر بیماری‌زا به‌کار برده شود. هدف این تحقیق بررسی فراوانی ژن تولیدکننده سیتوتوکسین واکوئلی (vacA) در ژنوتیپ سویه‌های هلیکوباکتر پیلوری است که از میان بیماران مراجعه‌کننده به مجتمع آموزشی، پژوهشی و درمانی حضرت رسول اکرم (ص)، پذیرفته شده در بخش داخلی همراه با عفونت‌های زخم گوارشی، التهاب معده، التهاب دوازدهه و سوء هاضمه انجام گرفت. مواد و روش‌ها: در این مطالعه نمونه بیوپسی ناحیه آنتروم معده از180 بیماران مراجعه‌کننده به بخش داخلی مجتمع آموزشی، پژوهشی و درمانی حضرت رسول اکرم (ص)، وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران در تهران که به‌طور معمول تحت آندوسکوپی گوارشی- معدی قرار گرفته‌اند، جمع‌آوری شد. پس از کشت و جداسازی سویه‌های مثبت هلیکوباکتر پیلوری با آزمایش‌های استاندارد و استخراج DNA باکتری، حضور ژن vacA و نیز تیپ‌های مختلف آن با استفاده از روش PCR تعیین شد. نتایج: در این مطالعه از نمونه‌های 180 بیمار بیوپسی 92 سویه هلیکوباکتر پیلوری جدا (51 درصد) و توسط روش‌های بیوشیمیایی تعیین هویت شد. نمونه‌ها از زخم گوارشی (79 درصد)، التهاب معده (60 درصد)، التهاب دوازدهه (90 درصد) و سوء هاضمه (30 درصد) بود که 87 سویه هلیکوباکتری پیلوری (94 درصد) دارای ژن vacA هستند و بیشتر ژنوتیپ‌ها هم در ژن vacA است. همچنین 59 نمونه سویه‌ها (64 درصد) ژنوتیپ m2/s1 را نشان داده است. 57 (62 درصد) سویه از این 92 سویه هلیکوباکتر پیلوری متعلق به تیپI بوده و 31 (33 درصد) سویه‌ها در تیپIV و 3 (26/3 درصد) نمونه در تیپ II و 2 (17/2 درصد) نمونه در تیپ IIIقرار گرفتند. نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه، تفاوت بین فراوانی تیپ I وIV، نشان‌دهنده بیماری‌زایی بیشتر سویه‌های تیپ I (62 درصد) است و در بیماران مبتلا به زخم گوارشی درمقایسه با سایر عفونت‌ها، به‌طور معنی‌داری اختلاف دارد (01/0P≤).
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Helicobacter pylori, vacA cytotoxin, PCR.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله هلیکوباکتر پیلوری، vacA cytotoxin، PCR.
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۲۱
صفحه پایان مقاله در نشریه ۳۱
نشانی اینترنتی
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
نویسندگان مقاله 93263---93264---93265---
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

Health and Biomedical Information System - SEMAT

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به معاونت تحقیقات فنآوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی میباشد.


«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»


Persian site map - English site map - Created in 0.1 seconds with 21 queries by YEKTAWEB 4090