«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - ۱۳۸۷/۱۰/۱۸ - جلد:۱۱ - شماره:۱ - 2009/01/7 - Volume:۱۱ - Number:۱ ::
زبان مقاله منتشر شده
عنوان انگلیسی Comparison of inosine triphosphate pyrophosphatase gene expression in chronic myelogenous leukemia patients and controls
عنوان فارسی مقایسه بیان ژن اینوزین تری‌فسفات پیروفسفاتاز در لوسمی میلوئیدی مزمن و افراد سالم
عنوان مختصر
کد مقاله (doi)
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله Objective: One of the most significant damages to the genetic material is oxidative deamination of DNA and free nucleotides in the cell pool. Incorporation of deaminated purine nucleotides such as inosine triphosphate (ITP, dITP) into the DNA can increase the frequency of base substitution mutation. it has been suggested that presence and accumulation of these rough nucleotides can lead to genetic instability which is the perquisite of different types of diseases or cancers. Inosine triphosphate pyrophosphates (ITPase) encoded by ITPA gene, is responsible for protecting the cells by omitting deaminated purines from the free nucleotide pool. The objective of this study was to examine the possible dysfunction of ITPA gene activity as an important factor in genetic background predisposing to chromosomal disorders and malignancies such as CML. Materials and Methods: ITPA gene expression study performed on 23 CML patients and 21 controls using semi-quantitative RT-PCR technique and the expression level of GAPDH gene was used as an internal control. Unusual variants obtained from cDNA amplification of ITPA gene were cloned. Results: Our results showed a significant reduction of ITPA gene expression in CML patients in comparison to the controls. Two types of transcripts were produced in addition of expected transcript in some samples. One of them had a 123 nucleotide and the other had 77 nucleotide deletions in their open reading frame. Conclusion: Due to decreased expression of ITPA gene; it seems that the function of ITPase is not normal in CML patients. Therefore the altered expression of this gene can be considered as an additive factor for genetic instability in these patients.
چکیده فارسی مقاله هدف: یکی از مهم‌ترین انواع آسیب‌های سلولی، اکسیداتیو دآمیناسیون DNA و نوکلئوتیدهای آزاد در مخزن نوکلئوتیدی سلول است. مشارکت نوکلئوتیدهای دآمینه غیرعادی (ITP، dITP، XTP) در ساختار ژنوم می‌تواند فراوانی جهش‌های جابه‌جایی بازها را افزایش دهد. پیشنهاد شده است که انباشت این نوکلئوتیدها می‌تواند منجر به ناپایداری ژنتیکی شود که زمینه‌ساز انواع بیماری‌ها و سرطان‌ها می‌شود. آنزیم ITPase کد شده توسط ژن ITPA مسئول حفاظت سلول‌ها از طریق حذف بازهای پورینی دآمینه از مخزن نوکلئوتیدی است. هدف این مطالعه بررسی نقص احتمالی در فعالیت ژن ITPA به‌عنوان یک عامل مهم در ایجاد پیش‌زمینه ژنتیکی برای ناهنجاری‌های کروموزومی و بدخیمی‌هایی از جمله سرطان لوسمی میلوئیدی مزمن است. مواد و روش‌ها: بیان ژن ITPA در 23 بیمار لوسمی میلوئیدی مزمن و 21 نمونه سالم با استفاده از RT-PCR نیمه‌کمی و به‌کارگیری ژن GAPDH به‌عنوان ژن کنترل داخلی اندازه‌گیری شد. واریانت‌های غیرعادی به‌دست آمده از تکثیر cDNA ژن ITPA کلون و تعیین توالی شد و با استفاده از نرم‌افزارهای بیوانفورماتیکی توالی آن‌ها مقایسه شد. نتایج: داده‌ها بیانگر کاهش بیان ژن ITPA در بیماران مبتلا به لوسمی میلوئیدی مزمن در مقایسه با نمونه‌های سالم بود. همچنین دو نوع رونوشت علاوه بر رونوشت اصلی در برخی نمونه‌ها تولید می‌شود که یکی دارای حذف 123 نوکلئوتیدی و دیگری حذف 77 نوکلئوتیدی در ناحیه چارچوب خواندنی (ORF) است. نتیجه‌گیری: به‌نظر می‌رسد که با کاهش بیان ژنITPA در بیماران لوسمی میلوئیدی مزمن فعالیت آنزیمیITPase طبیعی نبوده و اختلال در بیان این ژن می‌تواند به‌عنوان یک عامل افزایش‌دهنده ناپایداری ژنتیکی در این بیماران در نظر گرفته شود.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Oxidative deamination, ITPA, Chronic Myelogenous Leukemia.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله اکسیداتیو دآمیناسیون، ITPA، لوسمی میلوئیدی مزمن.
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۴۵
صفحه پایان مقاله در نشریه ۵۵
نشانی اینترنتی
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
نویسندگان مقاله 93268---93269---93270---
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

Health and Biomedical Information System - SEMAT

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به معاونت تحقیقات فنآوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی میباشد.


«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»


Persian site map - English site map - Created in 0.09 seconds with 21 queries by YEKTAWEB 4090