«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - ۱۳۸۷/۱۰/۱۸ - جلد:۱۱ - شماره:۱ - 2009/01/7 - Volume:۱۱ - Number:۱ ::
زبان مقاله منتشر شده
عنوان انگلیسی Identification of sarcocystis species of slaughtered sheep in gazvin ziaran slaughterhouse using PCR-RFLP
عنوان فارسی تعیین گونه‌های سارکوسیستیس گوسفندان ذبح شده در کشتارگاه زیاران قزوین با روش PCR-RFLP
عنوان مختصر
کد مقاله (doi)
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله Objective: Sarcocystosis is caused by species of Sarcocystis, an intracellular protozoan parasite in the phylum Apicomplexa. The intermediate hosts are the herbivores eating infected food or water containing sporocysts excreted by the carnivorous final host, and that results in tissue cysts in corpses. The present study was carried out to identify Sarcocystis species of sheep using PCR-RFLP. Materials and Methods: In the present study 60 specimens from the diaphragm, heart and esophagus muscles of sheep slaughtered in Qazvin Ziaran slaughterhouse were collected. 40 specimens contained macroscopic Sarcocystis cysts and the next 20 contained microscopic Sarcocystis cysts. They were examined by Dob Smear and digestion method. DNA extraction was carried out by a kit. PCR conditions were optimized for 18S rRNA amplification. Meanwhile, a comparative study was done to investigate the specific primers of the Toxoplasma and Neospora along with the Sarcocystis cases. According to the position of restriction sites, restricted enzymes were selected. Results: Results indicated that the primers were completely unique and specific for detecting Sarcocystis. RELP-PCR analysis showed that macroscopic cysts and microscopic cysts belonged to Sarcocystis gigantea and Sarcocystis arieticanis, respectively. Conclusion: Sarcocystis species of sheep can be recognized through PCR-RFLP technique using the designed specific primers. By this technique applying TaqI enzyme for microscopic cysts as well as TaqI and HincII enzymes for macroscopic cysts were found more efficient than the others.
چکیده فارسی مقاله هدف: سارکوسیستیس از شاخه اپی‌کمپلکسا است که زندگی دو میزبانه اجباری دارد. علف‌خواران (میزبان واسط) با خوردن آب و غذای آلوده به اسپروسیست‌ها که توسط گوشت‌خواران (میزبان اصلی) دفع می‌شود، آلوده می‌شوند و متعاقب آن کیست‌های نسجی در احشاء ایجاد می‌شود. هدف از مطالعه حاضر شناسایی گونه‌های مختلف سارکوسیستیس گوسفندان با استفاده از PCR-RFLP بوده است. مواد و روش‌ها: در مطالعه حاضر مجموعاً 60 نمونه بافتی از عضلات قلب، مری و دیافراگم از گوسفندان ذبح شده در کشتارگاه زیاران قزوین جمع‌آوری شد که 40 نمونه آن حاوی کیست‌های ماکروسکوپی و 20 نمونه آن حاوی کیست‌های میکروسکوپی بود. تخلیص DNA نمونه‌ها با استفاده از کیت صورت گرفت. شرایط PCR برای تکثیر قطعه rRNA s18 بهینه شد. برای بررسی اختصاصی بودن، آغازگرهای نمونه‌های DNA نئوسپورا و توکسوپلاسما نیز در کنار نمونه‌های سارکوسیستیس تحت مطالعه قرار گرفت. برای تعیین گونه سارکوسیست‌های تحت مطالعه، با توجه به موقعیت محل برش آنزیم‌های برش‌دهنده، اقدام به انتخاب آنزیم شد. نتایج: نتایج نشان داد که آغازگرها کاملاً اختصاصی بوده و جنس سارکوسیستیس را از سایرین متمایز می‌سازد. ارزیابی PCR-RFLP روی نمونه‌ها نشان داد که کیست‌های ماکروسکوپی متعلق به سارکوسیستیس ژیگانته‌آ و کیست‌های میکروسکوپی متعلق به سارکوسیستیس آریتی‌کنیس است. نتیجه‌گیری: با استفاده از آغازگرهای طراحی شده و برمبنای روش PCR-RFLP گونه‌های سارکوسیستیس گوسفندی را می‌توان از هم تفکیک داد. در این روش برای تفکیک گونه‌های متعلق به کیست‌های میکروسکوپی گوسفندانTaqI و برای تفکیک گونه‌های متعلق به کیست‌های ماکروسکوپیTaqI و HincII مؤثرتر از سایرین هستند.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Sarcocystis, 18S rRNA, PCR-RFLP, Sarcocystis gigantea, Sarcocystis arieticanis.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله سارکوسیستیس، rRNA s18، PCR-RFLP، سارکوسیستیس ژیگانته‌آ، سارکوسیستیس آریتی‌کنیس.
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۶۵
صفحه پایان مقاله در نشریه ۷۲
نشانی اینترنتی
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
نویسندگان مقاله 93271---93272---93273---93274---93275---93276---93277---
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

Health and Biomedical Information System - SEMAT

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به معاونت تحقیقات فنآوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی میباشد.


«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»


Persian site map - English site map - Created in 0.09 seconds with 21 queries by YEKTAWEB 4090