«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - ۱۳۸۷/۱۰/۱۸ - جلد:۱۱ - شماره:۱ - 2009/01/7 - Volume:۱۱ - Number:۱ ::
زبان مقاله منتشر شده
عنوان انگلیسی Antifungal activity of essential oil and alcoholic extract of carum copticum against fluconazole-resistant and susceptible candida albicans isolated
عنوان فارسی آثار ضد قارچی اسانس و عصاره الکلی زنیان علیه ایزوله‌های بالینی مقاوم و حساس به فلوکونازول کاندیدا آلبیکنس در شرایط آزمایشگاهی
عنوان مختصر
کد مقاله (doi)
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله Objective: Ajowan is an annual herbaceous essential oil of Carum copticom. The main components of the oil are Tymol, β-pinene, γ- terpinene and Sabinene.The fruit oil of Carum copticum has been reported to have several therapeutic effects including anti fungal, anti bacterial and anti viral,... Candida albicans is an opportunistic fungus and transforms into pathogenic form in favorable conditions, causing fungal diseases. Materials and Methods: In this study, essential oil and alcoholic extract of Carum copticum were gained and Microdilution Broth method were used for detection of minimum inhibition concentration (MIC) and minimum fungicide concentration (MFC) of 11 clinical isolates of Candida albicans and Standard strain (PTCC50-27). Results: Results show that MIC for essential oil is 0.43 µg/ml, 0.87 µg/ml and for alcoholic extract is 3.51 µg/ml, 7.03 µg/ml, 1/75 µg/ml. Thus, it seems that Carum copticum could inhibit Candida albicans growth by a similar mechanism which occurs by Fluconazole (FLZ). In general, the results obtained in this study indicate that Carum copticum has potential values for growth inhibition of Candida albicans in vitro. Conclution: In recent years, systemic fungal infections due to Candida species have been received major consideration about inducing mortality in nosocomial patients because of increasing in immunocompromised disorders such as AIDS and hematological disorders as well as long term use of broad spectrum antibiotics and corticosteroids. The present study was done with the aim of evaluating antifungal effects of essential oil and alcoholic extract from Carum copticum against Fluconazole (FLZ) susceptible and Fluconazole resistance Candida albicans strains isolated from different types of Candidiasis. Standard drug susceptibility tests with broth dilution technique were used to measure the in vitro antifungal activity of essential oil and alcoholic extract from Carum copticum. According to our results, it seems that Carum copticum could inhibit Candida albicans growth by a similar mechanism which occurs by FLZ and could be used as a potential antifungal agent especially with FLZ.
چکیده فارسی مقاله هدف: زنیان گیاهی است علفی و یک‌ساله از خانواده چتریان. اسانس میوه این گیاه به‌نام آجوان موسوم است که مهم‌ترین ترکیبات آن عبارتند از: تیمول، سایمن، بتا پینن، گاما ترپینن و سابینن. پژوهش‌های علمی جدید آثار ضد قارچی، ضد باکتریایی، ضد ویروسی و... را تأیید کرده است. قارچ کاندیدا آلبیکنس، مخمری است فرصت‌طلب که در موارد نقص سیستم ایمنی عامل بیماری‌زایی محسوب می‌شود. مواد و روش‌ها: در این مطالعه اسانس و عصاره الکلی زنیان به‌دست آمد و به‌روش میکرودایلوشن براث میزان کمترین غلظت بازدارندگی و کمترین غلظت کشندگی قارچ هر یک از آن‌ها برای 11 سویه بالینی و سویه استاندارد کاندیدا آلبیکنس (PTCC50-27) تعیین شد. نتایج: در مورد اسانس، کمترین غلظت بازدارندگی معادل 87/0 میکروگرم در میلی‌لیتر و 43/0 میکروگرم در میلی‌لیتر بود و در مورد عصاره الکلی کمترین غلظت کشندگی قارچ معادل 51/3 میکروگرم در میلی‌لیتر و 03/7 میکروگرم در میلی‌لیتر و 75/1 میکروگرم در میلی‌لیتر بود. نتیجه‌گیری: در سال‌های اخیر، عفونت‌های سیستماتیک قارچی مرتبط با کاندیدا آلبیکنس افزایش یافته است و منجر به مرگ و میر عفونت‌های بیمارستانی مرتبط با نقص سیستم ایمنی نظیر ایدز و نارسایی‌های خونی به‌ویژه به‌دلیل استفاده گسترده آنتی‌بیوتیک‌ها و کورتیکواستروییدها شده است. این مطالعه با هدف ارزیابی اثر ضد قارچی اسانس روغنی و عصاره الکلی گیاه زنیان بر سویه‌های حساس و مقاوم به فلوکونازول کاندیدا آلبیکنس جدا شده از بیماران مبتلا به کاندیدیوزیس براساس روش استاندارد ارزیابی حساسیت دارویی به‌روش رقت در آبگوشت انجام شد. براساس نتایج به‌دست آمده به‌نظر می‌رسد زنیان می‌تواند رشد کاندیدا آلبیکنس را با مکانیسمی مشابه با فلوکونازول مهار نماید و می‌تواند به‌عنوان یک عامل ضدقارچ به‌ویژه همراه با فلوکونازول تجویز شود.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Candida albicans, Fluconazole, Carum copticum, Antifungal effects.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله کاندیدا آلبیکنس، آثار ضد قارچی، زنیان، فلوکونازول.
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۹۱
صفحه پایان مقاله در نشریه ۹۷
نشانی اینترنتی
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
نویسندگان مقاله 93292---93293---93294---93295---93296---
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

Health and Biomedical Information System - SEMAT

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به معاونت تحقیقات فنآوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی میباشد.


«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»


Persian site map - English site map - Created in 0.08 seconds with 21 queries by YEKTAWEB 4090