«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - ۱۳۸۳/۳/۲۱ - جلد:۶ - شماره:۱ - 2004/06/10 - Volume:۶ - Number:۱ ::
زبان مقاله منتشر شده
عنوان انگلیسی The Effect of the REM Sleep Deprivation on Anticonvulsant Effects of Adenosine At Receptors Activity of Entorhinal Cortex in Amygdaloid Kindled Rats
عنوان فارسی تأثیر محرومیت از خواب REM بر اثرات ضدتشنجی ناشی از فعالیت گیرنده‌های آدنوزینی ۱A قشر انتورینال در کیندلینگ آمیگدال موش صحرایی
عنوان مختصر
کد مقاله (doi)
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله Purpose: In this study the effect of REM sleep deprivation on the anticonvulsant activity of adenosine AI receptors of the entorhinal cortex was investigated in amygdaloid kindled rats. Materials and Methods: Animals were kindled by daily electrical stimulating of amygdala. In experiment 1, the rats were devided into three groups. In the group I the animals were paced on a small platform (Zcm diameter) for REM sleep deprivation. In the group 2 on a large platform (16cm diameter) and, in the group 3 on the cage (without any platform) for 4 hand 15 min. In all the groups the EEG and EMG were recorded simultaneously. 15 min later, the animals were stimulated and their seizure parameters were recorded. In experimant 2, the animals were devided into 3 groups in the same manner as the experiment 1 but in each group, N6-cyclohexyladenosine (lOIlM) was injected into their entorhinal cortex bilaterally and the animals were stimulated 15 min after the drug injection. Results: Obtained data showed that in the experimant I, REM sleep deprivation increased the afterdischarge duration (ADD), the stage 5 duration (SsD) and reduced the stage 4 latency (S4L) significantly. In the experimant 2, the ADD and SsD were significantly increased while the S4L was decreased in the deprived animals compared to the animals that received the CHA (IOIlM) without the REM sleep deprivation (which were placed in a cage with a platform of 16 em diameter or in a cage without any platform). Conclusion: It may be concluded that the REM sleep deprivation can decrease the anticonvulsant effects of adenosine AI receptors activity in the entorhinal cortex.
چکیده فارسی مقاله هدف:‌ در این تحقیق اثر محرومیت از خواب REM (Rapid Eye Movement) بر آثار ضدتشنجی ناشی از فعالیت گیرنده‌های آدنوزینی 1A قشر انتورینال در کیندلینگ آمیگدال مورد بررسی قرار گرفت. مواد و روش‌ها: حیوانات با تحریک الکتریکی روزانه آمیگدال، کیندل شدند. در آزمایش اول حیوانات به‌سه گروه تقسیم شدند: گروه اول روی سکوی کوچکی با قطر cm7 به فاصله cm1 بالاتر از سطح آب؛ گروه دوم روی سکوی بزرگ با قطر cm16 و گروه سوم در داخل قفس بدون سکو قرار می‌گرفتند. همزمان (Electroencephalography) EEG و (Electromiography) EMG آنها ثبت و 15 دقیقه بعد، حیوانات تحیک شده و کمیت‌های تشنجی اندازه‌گیری می‌شد. در آزمایش دوم همانند آزمایش اول، حیوانات به سه گروه تقسیم شدند اما در هر گروه 15 دقیقه قبل از تحریک، داروی 6-N سیکلوهگزیل آدنوزینی با غلظت M10 به صورت دوطرفه به قشر انتورینال تزریق می‌شد. نتایج و بحث: در آزمایش اول حیوانات گروه اول در مقایسه با حیوانات گروه دوم و گروه سوم مدت زمان امواج تخلیه متعاقب (Amygdala afterdischarge duration) ADD و مدت زمان مرحله 5 تشنج D5duration) S 5 (Stage به‌طور معناداری افزایش و مدت زمان تأخیری بین تحریک و شروع مرحله 4 تشنج L4S (duration 4 Stage) REM به‌طور معناداری کاهش یافت. این یافته نشان می‌دهد محرومیت از خواب REM باعث افزایش شدت تشنج می‌شود. آزمایش دوم نتایج نشان داد که در زمان 15 دقیقه پس از محرومیت از خواب REM باعث افزایش شدت تشنج می‌شود. آزمایش دوم نتایج نشان داد که در زمان 15 دقیقه پس از محرویت از خواب REM در گروه اول در مقایسه با گروه دوم و سوم، کمیت‌های تشنجی ADD و D5S به‌طور معناداری افزایش و کمیت L4S به‌طور معناداری کاهش یافت. نتیجه‌گیری: محرومیت از خواب REM آثار ضد تشنجی داروی (N6-Cycloxyladenosine) CHA بر گیرنده‌های آدنوزینی A1 قشر آنتورینال را کاهش می‌دهد.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله REM sleep, Adenosine, Entorhinal cortex, Kindling
کلیدواژه‌های فارسی مقاله خواب REM، آدنوزین، قشر انتورینال، کیندلینگ.
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۱
صفحه پایان مقاله در نشریه ۹
نشانی اینترنتی
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
نویسندگان مقاله 93379---93380---93381---93382---93383---
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

Health and Biomedical Information System - SEMAT

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به معاونت تحقیقات فنآوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی میباشد.


«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»


Persian site map - English site map - Created in 0.09 seconds with 21 queries by YEKTAWEB 4090