«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - ۱۳۸۳/۳/۲۱ - جلد:۶ - شماره:۱ - 2004/06/10 - Volume:۶ - Number:۱ ::
زبان مقاله منتشر شده
عنوان انگلیسی Mosquito Fauna of the Genus Anopheles (Diptera: Culicidae) in Guilan Province
عنوان فارسی بررسی فون پشه‌های جنس آنوفل (دوبالان: کولیسیده) در استان گیلان
عنوان مختصر
کد مقاله (doi)
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله Purpose: To study mosquito (Diptera: Culicidae) fauna in Guilan Province (Caspian Sea littoral, North of Iran), an investigation was carried out from April to December 2000. MateriaJs and Methods: Adult mosquitoes were collected by means of aspirators, captorators and light traps and mosquito larvae by means of ladles and dippers from various habitats. The whole set of 2478 adult specimens from 64 habitats and 6656 larvae from 127 larval breeding places were collected. Results and Discussion: Eight species of the genus Anopheles based on adult, larval stage and according to the egg pattern were identified as follow: I. An. claviger, 2. An. hyrcanus, 3. An. maculipennis, 4. An. melanoon, 5. An. messeae, 6. An. plumbeus, 7. An. pseudopictus, 8. An. superpictus. In this study, An. superpictus was reported for the first time in Guilan Province and An. maculipennis, An. pseudopictus and An. hyrcanus showed the most distribution and percentage of frequency respectively, in the area.
چکیده فارسی مقاله هدف: به‌منظور بررسی فوق پشه‌ها (دوبالان: کولیسیده Culicidae) در استان گیلان، مطالعاتی از فروردین ماه تا آذرماه 1379 انجام شد. مواد و روش‌ها: طی این تحقیق پشه‌های بالغ با استفاده از آسپیراتور و تله نوری و لارو پشه‌ها با استفاده از ملاقه و قطره چکان از زیستگاه‌های مختلف جمع‌آوری شدند. مجموعاً 2478 پشه بالغ از 64 زیستگاه و 6656 لارو از 127 لانة لاروی در استان گیلان، جمع‌آوری شدند. نتایج و بحث: در این تحقیق مجموعاً‌ هشت گونة آنوفل Anopheles Meigen 1808 شامل آنوفل کلاویژر An. (Anopheles) clavlger (Meigen, 1804)، آنوفل هیرکانوس An. (Ano.) hyrcanus (Pallas, 1771)، انوفل ماکولی پنیس An. (Ano.) maculipennis S.s (Meigen, 1818)، آنوفل ملانون An. (ano.) melanoon Hackett,1934، آنوفل مسیه An. (Ano.) messeae Falleroni, 1926، آنوفل پلومبئوس An. (ano.) plumbeus Stephens, 1828، آنوفل پزودوپیکتوس An. (Ano.) pseudopictus Grassi, 1899، آنوفل سوپرپیکتوس An. (Cellia) superpictus Grassi, 1899، به‌صورت لارو و بالغ و همچنین براساس نقوش تخم‌شناسایی شد. گونة آنوفل سوپرپیکتوس- که گزارش رسمی مبنی بر وجود آن در استان گیلان در دسترس نبود- در این مطالعه برای اولین‌ بار جمع‌آوری، شناسایی و گزارش شد. در تحقیق حاضر آنوفل ماکولی پنیس و آنوفل پزودوپیکتوس و آنوفل هیرکانوس به‌ترتیب بیشترین پراکندگی و فراوانی را نشان دادند.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Mosquitoes, Culicidae, Anopheles, Fauna, Guilan, Iran.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله پشه‌ها، کولیسیده، آنوفل، فون، ایران
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۱۱
صفحه پایان مقاله در نشریه ۲۲
نشانی اینترنتی
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
نویسندگان مقاله 93384---93385---93386---93387---93388---
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

Health and Biomedical Information System - SEMAT

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به معاونت تحقیقات فنآوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی میباشد.


«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»


Persian site map - English site map - Created in 0.08 seconds with 21 queries by YEKTAWEB 4090