«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - ۱۳۸۳/۳/۲۱ - جلد:۶ - شماره:۱ - 2004/06/10 - Volume:۶ - Number:۱ ::
زبان مقاله منتشر شده
عنوان انگلیسی An Investigation of Static and Dynamic Determinants of Balance Problems in Grade I & II Traumatic Unilateral Lateral Ankle Sprains Using Clinical and Laboratory Tests
عنوان فارسی بررسی شاخص‌های استاتیک و دینامیک اختلال تعادل ناشی از کشیدن ضربه‌ای یکطرفه درجه یک و دو لیگامان‌های خارجی مچ پا با استفاده همزمان از آز
عنوان مختصر
کد مقاله (doi)
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله Purpose: Ankle ligament injury is the most common injury in athletic activities. The cost for the treatment and rehabilitation ofthese injuries has been reported to be two billion dollars a year in the USA. Reducing the risk of ankle ligament injuries depends on identifying the environmental and individual conditions in which such injuries occur. It has been found that 73% of ankle sprains occur in ankles that had been previously sprained. Therefore, there must be some factors, in previously sprained ankles, causing the ankle to be restrained. Some researchers reported that Proprioceptive problems could be more effective than other causes in recurrent sprains. Proprioceptive problems could be evaluated by balance tests. The goal of this study was to determine balance problems in the athletes with acute lateral ankle sprains. Materials and Methods: Subjects were 30 athlets selected from the patients referred to physical therapy clinics ofIranian Sport Medicine Federation. We used clinical and laboratory tests for the evaluation of balance. Results: Our results showed that the balance in the patients was significantly weaker when the eyes were closed versus the open condition. The Symmetry of weight bearing on the involved and sound limb in bilateral standing did not show any significant difference, but weight bearing on nondominant limb was significantly higher than the dominant limb. Conclusion: We can conclude that after acute ankle sprains, the unconscious (reflexive) part of proprioception is more severely involved than the conscious (voluntary) part.
چکیده فارسی مقاله سابقه و هدف: شایع‌ترین آسیب‌ ناشی از فعالیت‌های ورزشی کشیدگی لیگمان‌های مچ پا است. هزینة درمان و توانبخشی آن در ایالات متحده سالیانه بیش از دو بیلیون دلار می‌باشد. کاهش بروز آسیب‌های لیگامانی مچ پا به شناخت عوامل محیطی و فردی و همچنین موقعیت‌های بروز آن بستگی دارد. حدود 73% کشیدگی‌های لیگامانی در کسانی بروز می‌کند که سابقة آن را داشته‌اند. در نتیجه در مچ پاهایی با سابقة کشیدگی عواملی وجود دارد که موجب تسهیل تکرار آسیب می‌شود. تعداد زیادی از محقیقان اختلال حس عمقی را از عوامل دگیر مؤثرتر دانسته‌اند. میزان اختلال حس عمقی را می‌توان از طریق آزمون‌های مربوط به سنجش تعادل تعیین کرد. هدف این مطالعه تعیین میزان اختلال تعادل ناشی از کشیدگی لیگامانی ضربه‌ای مچ پا در ورزشکاران بود. مواد و روش‌ها: نمونه‌های 30 نفر بودند که از بین بیماران مراجعه کننده به کلینیک فیزیوتراپی فدراسیون پزشکی ورزشی انتخاب شدند. در این مطالعه از آزمون‌های تعادلی بالینی استاتیک و دینامیک و همچنین از سیستم تعادلی بیودکس استفاده شد. نتایج: نتایج نشان داد که این بیماران دچار اختلال تعادل استایتک و دینامیک شدند. اختلال تعادل در حالت چشمان بسته از حالت باز بیشتر بود. میزان وزن‌گذاری روی اندام سالم و مبتلا در ایستادن روی دو اندام اختلاف معنادار نداشت اما تمام بیماران مدت زمان بیشتری روی اندام مغلوب خود، وزن تحمل می‌کردند. نتیجه‌گیری: از کل نتایج می‌توان دریافت در آسیب‌های ضربه‌ای لیگامانی مچ پا، جنبه ناخودآگاه (رفلکسی) حس عمیقی نسبت به جنبة خود آگاه (ارادی) آن اختلال بیشتری پیدا می‌کند.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Ankle, Sprain, Balance, Proprioception, Ligament
کلیدواژه‌های فارسی مقاله : مچ پا، کشیدگی، تعادل، حس عمقی، لیگامان.
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۲۳
صفحه پایان مقاله در نشریه ۳۲
نشانی اینترنتی
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
نویسندگان مقاله 93389---93390---93391---93392---
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

Health and Biomedical Information System - SEMAT

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به معاونت تحقیقات فنآوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی میباشد.


«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»


Persian site map - English site map - Created in 0.09 seconds with 21 queries by YEKTAWEB 4090