«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - ۱۳۸۳/۳/۲۱ - جلد:۶ - شماره:۱ - 2004/06/10 - Volume:۶ - Number:۱ ::
زبان مقاله منتشر شده
عنوان انگلیسی The Effect of Wrestling Training in the Pre-competitive and Competitive Seasons on the CD4+ and CDS+ Lymphocytes and the Serum Cortisol of Young Wrestlers
عنوان فارسی اثر تمرینات کشتی در فصل پیش از مسابقه و فصل مسابقه بر لنفوسیت‌های CD۴+ و CD۸+ و کورتیزول سرم کشتی‌گیران جوان
عنوان مختصر
کد مقاله (doi)
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله Purpose: Several studies have showed that some components of hormonal and immune systems of athletes can be influenced by the duration and type of body activities. This investigation was performed to study the effects of wrestling exercises at 90%-95% heart rate reserve (HRR) and 80% -85% HRR strength during the pre-competitive and competitive seasons on CD4+and CD8+ lymphocytes, CD4/CD8 ratio and cortisol concentration of young wrestlers. Materials and Methods: 37 Young wrestlers with a mean age of 19.5±2 years, a mean height of 175.9±6.8 em, a mean body mass of 69.6±7.5 kg, a mean percent of fat of9.6%±0.71, a mean maximum oxygen consumption of 55.4±3.4 ml/kg/min and a mean body mass index of 22.4±1.9 kg/m2 were divided into two groups by random sampling. For the test group a special protocol of exercises was used during the pre-competitive (12 weeks) and competitive seasons (4 weeks). The control group was not participated in any exercise. The peripheral blood was obtained at the end of each season and two weeks after finishing the exercises. Then the above mentioned factors were investigated in the blood samples. Results: Obtained results showed that both groups were similar regarding the selected cell immune factors and the cortisol concentration of serum at the beginning of the study. A decrease in the CD4+ Tlymphocytes and the ratio ofCD4/CD8 and an increase in the CD8+ T-Iymphocytes were observed in the test group compared with the control group in the pre-competitive season (p<0.05). The cortisol concentration in the serum was increased significantly in the same season. In the competitive season the CD4+ subpopulation of lymphocytes and the ratio of CD4/CD8 were decreased and the CD8+ lymphocytes were increased in the test group as noted previously. In the same season, a significant incerease in the cortisol concentration was also observed in the test group compared with the control group. In the recovery season, the CD4+ cells and the CD4/CD8 ratio were less than that of the resting season in the test group. However, they were increased just by a level compared with the base line. The cortisol concentration was also more, however it was decreased compared to the competitive season. There was no significant difference between the WBC count and the percent of lymphocytes, monocytes and eosinophils between the two groups in the recovery season. Conclusion: The results of this long-term study showed that cell immunity components and the serum cortisol of young wrestlers are influenced by the severity of exercises and their immune system can be suppressed.
چکیده فارسی مقاله مطالعه متعدد نشان می‌دهند که برخی از شاخص‌های دستگاه‌ ایمنی و هورمونی ورزشکاران تحت تأثیر نوع و مدت فعالیت‌های بدنی قرار می‌گیرد. هدف: هدف این پژوهش، بررسی اثر تمرینات کشتی در شدت‌های HRR (Heart rate reserve) 90%-95% و HRR 80%-85% در فصل پیش از مسابقه و فصل مسابقه بر درصد سلول‌های +8CD و +4CD، نسبت 8CD/4CD و مقدار کورتیزول سرم کشتی‌گیران جوان بود. مواد و روش‌: بدین منظور 37 کشتی‌گیر سبک آزاد جوان با میانگین سنی 25/19 سال، قد cm(8/64/55) و شاخص توده بدنی kg/m2(9/14/22)، با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی به دو گروه آزمون و شاهد تقسیم شدند. گروه آزمون در فصل پیش از مسابقه (12 هفته) و فصل مسابقه (4 هفته) تمرینات معینی را انجام دادند. گروه شاهد در برنامه تمرینات مورد نظر شرکت نکردند. از هر دو گروه در وضعیت استراحت، پایان فصل‌های پیش از مسابقه، مسابقه و پایان دو هفته دورة بازیافت از ورید بازویی خونگیری به عمل آمد و شاخص‌های یاد شده در خون آنها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج و بحث: در وضعیت استراحت، دو گروه از نظر شاخص‌های منتخب ایمنی سلولی و کورتیزول سرم یکسان بودند. در فصل پیش از مسابقه در گروه آزمون لنفوسیت‌های +4CD T و نسبت 8CD/4CD کاهش و لنفوسیت‌های +8CD T افزایش معناداری (05/0P<) داشت. در همین دوره، کورتیزول سرم در گروه آزمون افزایش معناداری نشان داد (001/0P<). در فصل مسابقه، در گروه آزمون در مقایسه با گروه شاهد، زیر رده‌های لنفوسیتی +4CD و نسبت 8CD/4CD همچنان کاهش و درصد لنفوسیت‌های +8CD افزایش معنادار داشت. در همین فصل، افزایش معنادار کورتیزول سرم مشاهده شد. در دورة بازیافت، در گروه آزمون سلول‌های +4CD و نسبت 8CD/4CD با وجود افزایش نسبت به فصل مسابقه، همچنان کمتر از مقادیر سطح استراحت بود اما درصد سلول‌های +8CD نسبت به‌وضعیت پایه افزایش داشت. همچنین غلظت کورتیزول با توجه به کاهش معنادار نسبت به فصل مسابقه، بالاتر از مقادیر استراحت بود. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که شاخص‌های ایمنی سلولی و کورتیزول سرم کشتی‌گیران جوان تحت تأثیر تمرینات شدید قرار می‌گیرد. بنابراین، دستگاه ایمنی احتمالاً با تضعیف و مهار روبرو می‌شود.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Lymphocyte subgroups, Sever body activity, Cortisol.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله زیر گروه‌های لنفوسیتی، فعالیت شدید بدنی، کورتیزول
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۴۳
صفحه پایان مقاله در نشریه ۵۵
نشانی اینترنتی
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
نویسندگان مقاله 93393---93394---
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

Health and Biomedical Information System - SEMAT

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به معاونت تحقیقات فنآوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی میباشد.


«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»


Persian site map - English site map - Created in 0.09 seconds with 21 queries by YEKTAWEB 4090